MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 25. april 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA DR BUDIMIRA BABOVIĆA OD STRANE TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 94bis
Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 


MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE IZVEŠTAJA VEŠTAKA OD STRANE TUŽILAŠTVA U SKLADU SA PRAVILOM 94bis

 

1. U skladu sa pravilom 94bis Pravilnika o postupku i dokazima, optužba u prilogu podnosi izveštaj veštaka dr Budimira Babovića pod nazivom “Analiza normativnih rješenja za odgovornost za rukovođenje Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije”. Verzija ovog izveštaja na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku obelodanjena je 4. aprila 2003.optuženom, imenovanim pravnim savetnicima i amici curiae.

2. Optužba s dužnim poštovanjem moli optuženog, imenovane pravne savetnike i amici curiae da prime na znanje podnošenje ovog izveštaja i da optuženi, u skladu s pravilom 94bis u roku od 30 dana od podnošenja ovog izveštaja, dostavi obaveštenje o tome da li prihvata izveštaj veštaka ili da li želi da unakrsno ispita veštaka.

  /potpis na originalu/
Dermot Groome,
v. d. glavnog zastupnika optužbe
Dana 25. aprila 2003. godine
U Hagu,
Holandija