MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 12. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


IZVEŠTAJ OPTUŽBE U VEZI SA OBELODANJIVANJEM NA OSNOVU NALOGA PRETRESNOG VEĆA OD 28. JANUARA 2003.


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54 T


IZVEŠTAJ OPTUŽBE U VEZI SA OBELODANJIVANJEM NA OSNOVU NALOGA PRETRESNOG VEĆA OD 28. JANUARA 2003.


Činjenični kontekst

1) Na dan 28. januara 2003, optuženi Milošević izneo je primedbu na količinu materijala koji mu je nedavno obelodanjen. Optužba je tada dala kratko usmeno objašnjenje Pretresnom veću. Na to je Pretresno veće od optužbe zatražilo da podnese pismeni izveštaj u vezi sa obelodanjivanjem materijala koje je bilo predmet primedbe g. Miloševića. U ovom izveštaju rezimiraju se vrste materijala koji je obelodanjen optuženom Miloševiću u decembru-januaru 2002/2003, količine obelodanjenog materijala, razlozi za obelodanjivanje i daje kratak pregled izvršavanja obaveza obelodanjivanja od strane optužbe od početka ovog postupka.

Diskusija

2) Tokom decembra i januara, optužba je optuženom Miloševiću i amici curiae obelodanila otprilike 37.000 stranica materijala. Otprilike 28.000 stranica ovog materijala obelodanjeno je u skladu sa pravilom 66(B). Otprilike 7.000 stranica obelodanjeno je u skladu sa pravilom 68. Otprilike 2.000 stranica obelodanjeno je u skladu sa pravilom 66(A)(ii). Pored toga, optužba je obelodanila 2 CD-Rom diska koja sadrže potencijalno oslobađajući materijal koji se odnosi na fazu predmeta vezanu za Kosovo.

3) Što se tiče 28.000 stranica materijala obelodanjenog u skladu s pravilom 66(B), kada je počela da obelodanjuje materijal u skladu sa pravilom 66(B), optužba je obelodanila veliku količinu materijala na CD-Rom diskovima. Međutim, fotografski materijal i druge dokazne predmete nije bilo moguće preneti na CD-Rom diskove, te su u početku u elektronskoj formi za taj materijal predate samo prazne stranice sa naslovom. Štampani primerci ovog materijala izrađeni su tek u drugoj polovini 2002. U decembru-januaru 2003, optužba je optuženom Miloševiću i amici curiae dostavila fizičke primerke tog fotografskog materijala. Pored toga, pre početka svedočenja svakog svedoka optužbe, optužba optuženom Miloševiću ponovo obelodanjuje primerke dokaznih predmeta koji se odnose na tog svedoka. Takođe, preko 1.500 stranica materijala obelodanjenog tokom decembra/januara 2003. bili su dokazni predmeti koji prethodno nisu mogli biti obelodanjeni jer su podlegali zahtevima poverljivosti na osnovu pravila 70(B). Osim toga, krajem 2002. optužba je primetila da je kvalitet jednog dela prethodno obelodanjenog materijala bio ispod određenog standarda, kao i da su primerci drugih materijala nepotpuno obelodanjeni. Stoga, iz želje da bude što opreznija i da što više zaštiti prava optuženog, optužba je ponovo obelodanila nekoliko hiljada stranica materijala koji je prethodno obelodanjen optuženom na osnovu pravila 66(B). Sav taj materijal dostavljen je optuženom tokom decembra-januara 2003.

4) U prilogu, kao Dodatak A, dostavlja se nekoliko grafikona koji daju pregled svih materijala obelodanjenih optuženom Miloševiću od dana hapšenja i pritvaranja. Grafikon 1 prikazuje ukupnu količinu materijala obelodanjenog optuženom Miloševiću po mesecima. Grafikon 2 prikazuje kumulativni broj stranica materijala koji je obelodanjen optuženom Miloševiću. Na primer, grafikon 2 pokazuje da je do januara 2003. optužba optuženom Miloševiću obelodanila preko 300.000 stranica. Grafikoni 3, 4 i 5 prikazuju mesečno obelodanjivanje materijala na osnovu pravila 66(A)(ii), 66(B), odnosno 68. Ovi grafikoni ukazuju na to da je optužba veći deo materijala obelodanila na osnovu pravila 66(A)(ii) i 66(B) u skladu sa rasporedom koji je Pretresno veće odredilo početkom 2002. Naravno, obelodanjivanje materijala u skladu sa pravilom 68 je u toku.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana, 12. februara 2003.
Hag,
Holandija
 
   

DODATAK A