MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 9. maj 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PRAVILO 54 bis
ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA NOVO ROČIŠTE
U VEZI SA DOSTAVLJANJEM DOKUMENTACIJE
OD STRANE SRBIJE I CRNE GORE


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amicus curiae:
g. Steven Kay
g.
Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T

PRAVILO 54 bis
ZAHTEV TUŽILAŠTVA ZA NOVO ROČIŠTE
U VEZI SA DOSTAVLJANJEM DOKUMENTACIJE
OD STRANE SRBIJE I CRNE GORE

  1. Dana 6. maja 2003. Srbija i Crna Gora je podnela podnesak u odgovor na usmeni nalog Pretresnog veća od 10. marta.

  2. Iz tog podneska se jasno vidi da je udovoljeno samo malom broju zahteva Tužilaštva, kao i da su u vezi sa velikom većinom zahteva data sasvim štura objašnjenja zašto dokumentacija nije dostavljena.

  3. U takvim okolnostima, Tužilaštvo predlaže da Veće odredi datum za nastavak usmenog ročišta, koje je prekinuto 10. maja 2003, i da naloži predstavniku Srbije i Crne Gore da mu prisustvuje. Smatra se da bi, prema sudskom rasporedu, podesan datum za to bio četvrtak 22. maj 2003.

  4. U vezi s ovim, Tužilaštvo namerava da tokom sledećih nekoliko dana podnese detaljniji podnesak.

Dana 9. maja 2003.
U Hagu,
Holandija
/parafirano/
za Geoffreya Nicea,
glavnog zastupnika optužbe