MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM III

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 19. februar 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


Zahtev optužbe za prihvatanje jednog dela pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis u vezi sa materijalom koji govori o istorijskom, vojnom i političkom kontekstu i poverljivi Dodatak A


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
g. Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


Zahtev optužbe za prihvatanje jednog dela pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis u vezi sa materijalom koji govori o istorijskom, vojnom i političkom kontekstu i poverljivi Dodatak A


I. Uvod

1. Ovaj zahtev se podnosi u skladu sa pravilima 54 i 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) za prihvatanje jednog dela pismenih izjava svedoka C-031, C-032 i Vasila Tupurkovskog umesto svedočenja viva voce. C-031, C-032 i Vasil Tupurkovski su sve svedoci koje će optužba pozvati da svedoče viva voce. Optužba moli prihvatanje onih delova njihovih izjava koji govore o istorijskom, političkom i vojnom kontekstu i o biografskim podacima svedoka.

II. Pravna analiza

2. Pravilo 92 bis omogućava da pismene izjave budu prihvaćene u dokaze onda kada dokazi sadržani u tim izjavama ne govore o delima i ponašanju optuženog. Pored toga, pravilo 92 bis sadrži spisak faktora koje treba uzeti u obzir, a koji idu u prilog prihvatanju pismenih izjava, kao i spisak faktora koji idu u prilog njihovom neprihvatanju, i taj spisak nije konačan. U pravilu 92 bis (A)(i)(b), kao jedan od faktora koji idu u prilog prihvatanju, navodi se činjenica da dokaz o kojem je reč “govori o relevantnom istorijskom, političkom ili vojnom kontekstu”.

3. U ovom predmetu, ovo Pretresno veće se u svojim ranijim odlukama pozivalo na zahteve iz pravila 92 bis. [1] Ne smatramo da ovde treba raspravljati ili ponavljati pojedinosti ranijih podnesaka optužbe u pogledu tih zahteva. [2]

4. Optužba smatra da nijedan od dokaza u delovima izjava svedoka koje optužba traži da budu prihvaćeni u skladu sa pravilom 92 bis ne govori o “delima i ponašanju optuženog”. [3] Za činjenice i pitanja o kojima se govori takođe se ne može reći da su u bliskoj vezi sa optuženim u smislu koji je opisalo Žalbeno veće u predmetu Galić. [4] Taj materijal više govori o relevantnom istorijskom, političkom ili vojnom kontekstu. [5] (Optužba takođe traži da se u dokaze uvrste oni delovi izjava svedoka u kojima se navode biografski podaci svedoka). Nijedan od faktora navedenih u pravilu 92 bis koji idu u prilog neprihvatanju dokaza u pismenom obliku nije primenjiv. [6]

5. Optužba napominje da je Pretresno veće presudilo u ovom predmetu da izjava Milana Babića nije prikladna za prihvatanje na osnovu pravila 92 bis jer su pitanja kojima se bavi “u vrlo velikoj meri suština ovog predmeta”. [7] Iz razloga izloženih dalje u tekstu u pogledu svakog od svedoka, optužba smatra da je priroda materijala o kojem govore C-031, C-032 i Vasil Tupurkovski takva da se može razlikovati od pitanja o kojima se raspravljalo tokom svedočenja Milana Babića.

III. Delovi pismenih izjava koje optužba traži da se uvrste na osnovu pravila 92 bis.

a. C-031

6. Optužba traži da se određeni broj paragrafa iz izjave svedoka C-031 uvrste u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis. [8] To su paragrafi 1-3, koji se odnose na biografske podatke svedoka, paragrafi 26 i 27 koji govore o mehanizmu raportiranja u JNA i načinu na koji JNA istražuje prigovore na račun JNA, paragraf 29 koji govori o SAO-ima i paragrafi 30-33 i 37-42, koji se bave pozadinom vojnih pitanja u pogledu JNA uopšte, a posebno 5. vojne oblasti.

7. Pitanja o kojima se raspravlja u tim paragrafima odnose se na vojne strukture. U tom materijalu govori se o vojnom kontekstu.

b. C-032

8. Optužba traži da se određeni broj paragrafa iz izjave svedoka C-032 uvrste u dokaze u skladu sa pravilom 92 bis. [9] To su paragraf 1 koji se odnosi na biografske podatke svedoka, paragrafi 22-25 i 29-30 koji govore o “Rukovođenju i komandovanju na strateškom nivou u jesen 1991”, paragrafi 47-70 koji govore o “Ustavnim promenama u Srbiji i kako je pitanje rukovođenja i komandovanja rešeno ZONO-om” [10] i paragraf 71 koji govori o “Promenama zadataka koji se tiču služenja vojnog roka - Republički sekretarijat za narodnu odbranu - JNA - MOS - JNA”.

9. Pitanja pomenuta u tim delovima izjave svedoka bave se uglavnom materijom ustavne i zakonske prirode. Ta pitanja su pitanja političkog konteksta.

c. Vasil Tupurkovski

10. Optužba traži da se određeni broj paragrafa iz izjave svedoka Vasila Tupurkovskog uvrste u dokaze na osnovu pravila 92 bis. [11] Izjava Vasila Tupurkovskog govori uglavnom o pitanjima političkog konteksta. Ona obuhvataju “Politički razvoj krajem 1980-ih”, “Predsedništvo SFRJ”, “Odnose između republika i federacije”, “Demonstracije opozicije u Beogradu”, “Vanredne sednice (mart 1991)” i “Izbor Mesića za predsednika Predsedništva”. Na osnovu toga što ta izjava govori o političkom kontekstu, optužba traži da bude uvrštena cela izjava, izuzimajući one paragrafe za koje se može reći da govore o delima i ponašanju optuženog. [12] Optužba traži da se na osnovu pravila 92 bis u dokaze uvrste paragrafi 1-14, 18, 25-26, 29-36, 38, 45, 49, 60-62, 67-68, 72-73, 76-78, 82, 84-85 i 88.

11. Po mišljenju optužbe, pitanja koja je obuhvatio Vasil Tupurkovski s pravom se mogu okarakterisati kao politički kontekst. U meri u kojoj bi se moglo reći da ta pitanja uopšte govore o “suštini predmeta”, o njima se ranije govorilo tokom svedočenja Stjepana Mesića. [13] Kao takav, taj materijal je kumulativne prirode, što predstavlja faktor koji ide u prilog njegovom prihvatanju. [14]

IV. Tehnička pitanja koja se odnose na prihvatanje izjava u skladu sa pravilom 92 bis

12. Relevantne pismene izjave ranije su obelodanjene optuženom i amici curiae. Optužba je priložila kopije svih izjava svedoka na engleskom jeziku u Poverljivom Dodatku A.

13. Overa izjava svedoka pred službenim licem Sekretarijata biće ugovorena što pre, u skladu sa rasporedom sastanaka sa svedocima na terenu ili mogućnostima njihovog dolaska u Hag. Da bi se taj postupak ubrzao, optužba s dužnim poštovanjem traži izdavanje naloga o privremenom prihvatanju tih pismenih izjava na osnovu pravila 54 i 92 bis do njihove overe.

V. Traženi pravni lek

22. Iz svih gorenavedenih razloga, optužba s dužnim poštovanjem traži:

a. Da Pretresno veće izda nalog u skladu sa pravilom 54 koji će omogućiti optužbi da ispuni zahtev, na osnovu pravila 92 bis (E), da optuženog, četrnaest dana unapred, obavesti o svojoj nameri da u celini ili jednim delom uvrsti dokaze iz pismenih izjava opisanih u Poverljivom Dodatku A, time što će podneti neoverene izjave.

b. Da Pretresno veće privremeno uvrsti u dokaze označene delove pismenih izjava u skladu sa pravilom 54 i pravilom 92 bis, kako su oni opisani u Poverljivom Dodatku A, do ispunjenja zahteva za overu u skladu sa pravilom 92 bis (B).

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
Dana 19. februara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
   


[1] Vidi posebno Tužilac protiv Slobodana Miloševića: Odluka po zahtevu optužbe za prihvatanje pismenih izjava u skladu sa pravilom 92 bis, 21. mart 2002. - u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević. Vidi takođe Tužilac protiv Stanislava Galića, predmet br. IT-98-29-T: Odluka po interlokutornoj žalbi u vezi sa pravilom 92 bis(C), 7. jun 2002. - u daljem tekstu: Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić.

[2] Vidi ranije podneske optužbe u Tužilac protiv Miloševića, predmet br. IT-02-54-T, naročito Zahtev optužbe za prihvatanje pismenih izjava umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92 bis, 10. januar 2003.

[3] Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Milošević, par. 22; vidi takođe Odluku na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 10 (u kojoj se konkretno navode različite kategorije dokaza koji govore o delima i ponašanju optuženog).

[4] U predmetu Galić, Žalbeno veće je smatralo da Pretresno veće treba takođe da razmotri blisku povezanost dokaznog materijala s optuženim kada bude odlučivalo o tome da li će ga prihvatiti na osnovu pravila 92 bis. “U slučaju gde su dokazi od ključne važnosti za tezu optužbe i gde je osoba čija dela i ponašanje opisuje pismena izjava u bliskoj vezi s optuženim, Pretresno veće može odlučiti da ne bi bilo pravično prema optuženom da se dokazi izvode u pismenom obliku.” Odluka na osnovu pravila 92 bis u predmetu Galić, par. 13.

[5] Ovo Pretresno veće je ranije u ovom predmetu presudilo da se transkripti svedočenja Stjepana Mesića u predmetu Tužilac protiv Dokmanovića, dana 28. marta 2002, predmet br. IT-02-54-T, mogu prihvatiti na osnovu pravila 92 bis. Pretresno veće je posebno napomenulo da se pasusi u transkriptu na koje je optužba tražila da se pozove “odnose na raspad bivše Jugoslavije, međunarodni karakter oružanog sukoba u Hrvatskoj i relevantan istorijski, politički i vojni kontekst.“ Tužilac protiv Slobodana Miloševića: Odluka po Prvom zahtevu tužioca za uvrštenje u spis svedočenja i izjave na osnovu pravila 92 bis tokom dela suđenja koji se odnosi na Hrvatsku, 26. septembar 2002.

[6] Vidi pravilo 92 bis (A)(ii).

[7] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-52-T, 31. oktobar 2002, transkript na str. T12588

[8] Izjava svedoka C-031, od 15. februara 2002, ERN 0305-1994-0305-2006 (ENG), 0216-9447-0216-9459 (B/H/S). Ova izjava je u neredigovanom obliku na engleskom i jeziku B/H/S obelodanjena amici curiae 13. septembra 2002, a optuženom 25. septembra 2002.

[9] Izjava svedoka C-032, od 19. februara 2002, ERN 0216-2840-0216-2865 (ENG), 0303-8411-0303-8436 (B/H/S). Ova izjava je u neredigovanom obliku na engleskom i jeziku B/H/S obelodanjena amici curiae 13. septembra 2002, a optuženom 25. septembra 2002.

[10] ZONO je skraćenica za Zakon o opštenarodnoj odbrani, koji u prevodu na engleski jezik glasi: “Law on All Peoples’ Defence”.

[11] Izjava svedoka Vasila Tupurkovskog, od. 10. oktobra 2002, ERN 0111-7246-0111-7264 (ENG), 0306-9868-0306-9887 (B/H/S). Ova izjava će na engleskom i jeziku B/H/S biti obelodanjena optuženom i amici curiae do 20. februara 2002.

[12] Optužba takođe traži da se uvrste paragrafi 1-10 u kojima se navode biografski podaci svedoka.

[13] Svedočenje Stjepana Mesića od 1. do 3. oktobra 2002, Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-52-T; vidi posebno stranice transkripta T10537-56 i T10563-72.

[14] Vidi pravilo 92 bis (A)(i)(a).