MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Predmet br. IT-02-54-T

PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Lipton Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 10. decembar 2002.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


PODNOŠENJE ISPRAVKE IZVEŠTAJA VEŠTAKA MORTENA TORKILDSENA OD STRANE OPTUŽBE


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
   
Optuženi
g. Slobodan Milošević
 

 

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

 

TUŽILAC
Protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA

Predmet br. IT-02-54-T


PODNOŠENJE ISPRAVKE IZVEŠTAJA VEŠTAKA MORTENA TORKILDSENA OD STRANE OPTUŽBE


1. Optužba je 18. novembra 2002. podnela “Drugi izveštaj veštaka Mortena Torkildsena (u daljem tekstu: izveštaj). Prva rečenica pasusa 109 u izveštaju glasi:

Dokazni predmet C4464 jeste naredba SSNO od 7. aprila 1992. u vezi sa uspostavljanjem logističkih baza TO u RSK.

2. Prva rečenica pasusa 109 treba da glasi:

Dokazni predmet C4493 jeste naredba SSNO od 7. aprila 1992. u vezi sa uspostavljanjem logističkih baza TO u RSK.

3. U prilogu, pod nazivom “Prilog A” nalazi se kopija originala na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku dokaznog predmeta C4493 (ERN 00891584). Ovu stranicu treba umetnuti u dokazne predmete priložene izveštaju (kao broj 50 na Spisku dokaznih predmeta) i ukloniti verziju dokaznog predmeta C4464 na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (ERN 00891574-00891575 i SA037253-SA037254). Nisu potrebne promene engleskog prevoda dokaznog predmeta C4493 (ERN ET 0089-1584-0089-1584). Ovaj dokument, koji je prethodno priložen kao prevod dokaznog predmeta C4464, ustvari je engleski prevod dokaznog predmeta C4493.

  /potpis na originalu/
Geoffrey Nice,
glavni zastupnik optužbe
   
Dana 10. decembra 2002.
U Hagu,
Holandija