IZJAVA SVEDOKA

[REDIGOVANO]

[REDIGOVANO]

 1. [REDIGOVANO]

 2. [REDIGOVANO]

 3. [REDIGOVANO]

 4. Uopšteno

 5. Od 1. decembra 1992. do aprila 1993. bio sam vršilac dužnosti načelnika štaba 1. [REDIGOVANO] u sklopu [REDIGOVANO] Vojske Republike Srpske. U aprilu 1993. postavljen sam za samog načelnika štaba. Bio sam načelnik štaba [REDIGOVANO] tokom sledećih godina osim u [REDIGOVANO]. Tada sam nastavio biti načelnik štaba do 30. aprila 1996. kada sam postavljen za vršioca dužnosti komandanta [REDIGOVANO] U avgustu 1998. postavljen sam za komandanta [REDIGOVANO] i ostao sam na tom položaju sve do [REDIGOVANO].

 6. Dužnosti načelnika štaba su vrlo složene. On je istovremeno zamenik komandanta brigade i kontrolira osoblje brigade u komandi brigade. Osim ljudi u štabu, postoje tri pomoćnika komandanta: pomoćnik komandanta za sigurnost a [REDIGOVANO]; pomoćnik komandanta za moral, religiozna i pravna pitanja a [REDIGOVANO]; i pomoćnik komandanta za logistiku a [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] imala sedam pešadijskih bataljona, svaki od njih je brojao 450 do 550 ljudi. Povrh toga [REDIGOVANO] je također imala manevarski bataljon [REDIGOVANO], logistički bataljon i nekoliko četa, kao što su signalna, inžinjerijska i vojna policija. Također je postojao jedan bataljon artiljerije i jedan bataljon protivvazdušne odbrane. Komanda i štab [REDIGOVANO] bili su locirani [REDIGOVANO]. Poimence, inžinjerijska jedinica [REDIGOVANO] brigade imala je sledeću tešku mašineriju: različite tipove kamiona, kipere, teretne kamione. Također je imala kopače, buldožere i slično. Neki od njih su pripadali nama, Vojsci Republike Srspske. Ali drugi dio mašinerije je rekviriran iz preduzeća u [REDIGOVANO]

 7. Komandant brigade je najodgovornija osoba u brigadi. On ima ekskluzivno pravo komandovanja i izdavanja naredbi svim potčinjenima u brigadi. Na osnovu tih prava koja uživa kao komandant on dodeljuje zadatke jedinicama i pojedincima, ima potpunu odgovornost, snosi punu odgovornost za sve što se događa u njegovim jedinicima i na području odbrane ili na području odgovornosti te pojedine jedinice. Zadaci komandanta brigade i njegove dužnosti su vrlo širokog raspona i vrlo složeni. Povrh zadavanja zadataka svojim potčinjenima, on također radi neke druge osnovne stvari, da pojednostavimo: on komanduje i daje naredbe; on izdaje uputstva za svo planiranje koje se odvija; on kontroliše i prati da li se zadani zadaci izvršavaju i da li se planovi sprovode u delo; on poduzima neophodne korake i mere da osigura da se zadane naredbe izvršavaju; on prati disciplinu i motivira vojnike te ih i kažnjava ukoliko /naredbe/ nisu izvršene; on prima izveštaje od svojih potčinjenih i izveštava svoje nadređene. Naravno, komandant ne radi sve te stvari sam. On ima u svojoj komandi na raspolaganju osoblje da mu pomaže. Ovdje bih htio naglasiti da komandant može delegirati svoja prava komandovanja nekome, bio to načelnik štaba ili jedan od njegovih pomoćnika ili neki drugi načelnik nekog drugog sektora. Pa ipak, to ga ne oslobađa od njegovih odgovornosti. On nastavlja biti odgovoran za ono što bilo koji od tih potčinjenih čini, za sva njihova dela, bilo pozitivna ili negativna. On snosi potpunu odgovornost iako je delegirao dio svojih prava komandovanja toj osobi. [REDIGOVANO]

 8. Komandantova odgovornost u vezi sa Ženevskim konvencijama je da pazi da ih se pridržava i primenjuje, da su Ženevske konvencije praćene i sprovedene u praksi, te da osigura da njegovi potčinjeni, načelnici pojedinih jedinica, sprovode konvencije u praksi. Tako da komandujući oficir, a to je jedan nivo, i sve druge razine, i svi ostali oficiri u komandi, komandujući oficiri vojske, moraju ih se pridržavati. Što se tiče brige za ratne zatvorenike unutar zone odgovornosti brigade, bila bi dužnost svakoga da se ponaša u skladu sa Ženevskim konvencijama, da osigura da zatvorenici imaju neophodnu zaštitu, da čuvaju njihove živote, da stvore uslove propisane konvencijama po pitanju smeštaja, hrane i medicinske brige i zaštite. Tokom mog školovanja za oficira JNA primio sam obuku o Ženevskim konvencijama i zakonima ratovanja. Ako se tačno sećam, to je bilo na mojoj prvoj godini vojne akademije. Jednostavno rečeno, da bi komandant mogao donositi bilo kakve odluke, njegova dužnost je da poduzme mere i korake da se upozna s time što se događa u njegovoj jedinici, što se događa u njegovoj - - s njegovim najbližim susedima, i na neprijateljskoj strani i na području odgovornosti njegove vlastite jedinice. [REDIGOVANO]

 9. Po mom mišljenju, da bi komandant brigade bio u stanju imati potrebne informacije da komanduje područjem oko sebe, na raspolaganju ima sledeće: prije svega ima odgovarajuće organe u komandi brigade, i kada to kažem prvenstveno mislim na organe sigurnosti i obaveštajne organe, i njihova je dužnost da ga izveštavaju, svaki unutar okvira njegovog polja delovanja. Sledeće imamo informacije koje mu dolaze iz Vrhovne komande i od različitih pojedinaca koji su tamo, kao i od civila i od osoblja MUP-a u zoni odgovornosti njegove jedinice. Te konačno, sve ostalo što on smatra nužnim da bi poduzeo neophodne korake da osigura da je informisan i da ima sve informacije pred sobom. [REDIGOVANO]

 10. Kronologija

 11. [REDIGOVANO]

 12. [REDIGOVANO] ranjen sam u levu nogu i morao sam ići na lečenje. [REDIGOVANO] vratio sam se da preuzmem dužnost načelnika štaba [REDIGOVANO], te kada je dio jedinica [REDIGOVANO] zajedno s komandantom brigade [REDIGOVANO] ja sam automatski postao zamenik komandanta [REDIGOVANO] do [REDIGOVANO], oko podneva. Kao takav, ja sam komandirao delovima jedinice [REDIGOVANO] koji su bili u području odbrane[REDIGOVANO]

 13. Prvi put sam čuo o operaciji napada na [REDIGOVANO] naveče. Komandant i jedan drugi oficir došli su meni kući da me vide jer sam bio na bolovanju. Komandant je zatražio od mene da prekinem bolovanje i vratim se u komandu brigade, jer su se vršile neke pripreme da delovi jedinica krenu [REDIGOVANO]

 14. [REDIGOVANO]

 15. Nisam čuo da je [REDIGOVANO]. Tada, ujutro [REDIGOVANO] primio sam različite izveštaje iz medija i informacije iz Vrhovne komande da se [REDIGOVANO] evakuišu. Povrh toga, također nam je naređeno da pošaljemo neka transportna vozila da pomognu u evakuaciji. U tom trenutku nisam znao da su vojno sposobni muškarci bili razdvojeni od ostalog dela stanovništva. [REDIGOVANO]

 16. Ujutro [REDIGOVANO] primio sam informaciju od dežurnog oficira 4. [REDIGOVANO] da su delovi [REDIGOVANO] prolazili između [REDIGOVANO] i [REDIGOVANO] i prenio sam tu informaciju Drinskom korpusu. Moja informacija je bila da su to delovi jedinice, i grupe koje su sačinjavale [REDIGOVANO]

 17. U ranu večer [REDIGOVANO] dobili smo informaciju da su poduzete mere da se blokira ta [REDIGOVANO]. Dobio sam zadatak da poduzmem sve potrebne mere da zaštitim [REDIGOVANO] i sela na [REDIGOVANO]. Nešto kasnije u noći, verovatno oko ponoći, [REDIGOVANO], osobno sam otišao s grupom naših jedinica na područje odmah iznad [REDIGOVANO], severno od sela [REDIGOVANO] i organizovao sam zasedu jer sam očekivao da će to biti mesto na kojem će te grupe proći. [REDIGOVANO]

 18. [REDIGOVANO] otišao sam natrag u [REDIGOVANO] gde sam dobio kontradiktorne informacije o prisustvu trupa iz [REDIGOVANO]. Komanda [REDIGOVANO] je tvrdila da nema značajnijih snaga koje prelaze [REDIGOVANO]; no presretnuta radio komunikacija ukazivala je na postojanje velike [REDIGOVANO] koja je brojala [REDIGOVANO] članova na tom području. Na temelju ovog podatka, sastavio sam provizornu jedinicu kako bi pojačala trupe [REDIGOVANO]. To je bila mešovita četa sastavljena od pojedinaca iz Inžinjerijske čete, Komandnog kadra, Pozadinskog bataljona i Interventnog voda. [REDIGOVANO]

 19. Ujutro [REDIGOVANO] uvela je snage u prvu borbu sa delom kolone [REDIGOVANO]. Borba je postala žešća u predvečer [REDIGOVANO]. Ujutro [REDIGOVANO] počeo je sveopšti napad na trojni bataljon, [REDIGOVANO]

 20. Uvečer [REDIGOVANO] početak kolone [REDIGOVANO] stigao je u selo [REDIGOVANO] koje se nalazilo u području našeg [REDIGOVANO]. Borbe su se pojačale tokom noći [REDIGOVANO] i u rano jutro [REDIGOVANO]. Područje [REDIGOVANO] je bilo pod neprestanom artiljerijskom vatrom s obe strane. Ujutro [REDIGOVANO], dobio sam naređenje od mog [REDIGOVANO] o evakuaciji, prestanku borbi i napuštanju komande. [REDIGOVANO] je bio u pregovorima sa [REDIGOVANO], koji je bio oficir u komandi divizije [REDIGOVANO] Korpusa Armije BiH, kako bi se uspostavio koridor [REDIGOVANO]

 21. [REDIGOVANO] u 14:00 sati dogovorili smo privremeno primirje koje bi omogućilo da [REDIGOVANO] bude otvoren [REDIGOVANO]. Veliki broj [REDIGOVANO] je prošao kroz [REDIGOVANO] dok je bio otvoren. [REDIGOVANO]

 22. Mislim da su mnogi Muslimani bili ubijeni tokom borbi i da su tela bila uklonjena budući da smo našli samo 20 tela između [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] pokopala je ta tela na [REDIGOVANO]

 23. Nakon što je koridor zatvoren [REDIGOVANO], jedinice [REDIGOVANO] izvršile su nekoliko napada, najčešće napadajući [REDIGOVANO]

 24. Bilo je dosta vojnika koji su zaostali za [REDIGOVANO], zajedno sa jedinicama [REDIGOVANO], pretraživala teren hvatajući i uništavajući te grupe. To je trajalo do [REDIGOVANO]. Naša procena je bila da smo imali posla s velikim brojem. Prema podacima koji su stigli do nas, [REDIGOVANO] su se podelili u manje grupe koje su brojale pet do deset ljudi. Vrlo retko su to bile grupe od oko stotinu. Jednom ili dvaput se to desilo na nekom području, ali uglavnom ove velike grupe su bile lako vidljive tako da su se delile u manje. Konačno, krajem meseca sve ove grupe su sledile [REDIGOVANO]. Nakon toga nisu se više kretale prema [REDIGOVANO] nego su poslane nazad da bi otišle na područje [REDIGOVANO] i prema [REDIGOVANO]. Nakon što je jedan naš vojnik poginuo a nekoliko drugih bili ranjeni [REDIGOVANO] komandant [REDIGOVANO] je naredio da se ništa ne smije rizikovati pri hvatanju zarobljenika. Poslije toga neke jedinice nisu uopšte uzimale zarobljenike nego su ih uglavnom ubijali na licu mesta. Međutim drugi su nastavili sa hvatanjem zarobljenika ako bi naišli na nekoga. Ali uglavnom par dana poslije, [REDIGOVANO], komandant je opozvao svoju naredbu da se zarobljenici ubijaju na licu mesta. [REDIGOVANO]

 25. [REDIGOVANO]

 26. [REDIGOVANO], pomoćnik komandanta za sigurnost [REDIGOVANO], nazvao me [REDIGOVANO] i rekao da očekuju da veliki broj [REDIGOVANO] zarobljenika bude doveden iz [REDIGOVANO] te da se moraju pripremiti za te ljude. Pitao sam [REDIGOVANO] zašto se zarobljenici vode u [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] mi je rekao da zarobljenici neće biti poslani [REDIGOVANO] jer su svi, Crveni Krst i UNPROFOR znali za njega. Umesto toga, naredba je bila ubiti zarobljenike [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] je rekao da je to lično [REDIGOVANO] naredio i da je svako znao za to uključujući našeg komandanta [REDIGOVANO]. I da će to izvršiti lično [REDIGOVANO] i [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO]

 27. Popodne [REDIGOVANO], već sam imao informaciju da se radilo o oko [REDIGOVANO] zarobljenika. [REDIGOVANO]

 28. [REDIGOVANO] sam bio u [REDIGOVANO] gdje me [REDIGOVANO] obavestio kako je pukovnik [REDIGOVANO] dovezao autobuse zarobljenika [REDIGOVANO]. Nešto kasnije taj dan, moj signalista je primio poruku iz operativnog centra [REDIGOVANO] da se dvojica mašinista iz Inžinjerijske čete trebaju vratiti [REDIGOVANO] kako bi gradili cestu. Bio sam sumnjičav pa sam nazvao radio centar, koji me je izvestio da su oni zatraženi da dođu u [REDIGOVANO] zbog posla koji su trebali izvršiti [REDIGOVANO], [REDIGOVANO]. Taj posao je bio smaknuće pomenutih zarobljenika. I ja sam znao da je taj posao bio smaknuće pomenutih zarobljenika. [REDIGOVANO]

 29. [REDIGOVANO] oko 11 sati, otišao sam nazad u štab [REDIGOVANO] kako bih zatražio pojačanje. U to vrijeme sam pričao sa [REDIGOVANO] koji je rekao da su [REDIGOVANO] odvodili ljude, i da je pukovnik [REDIGOVANO] naredio da se ništa o zarobljenicima ne smije izveštavati putem radio veze niti da bilo što smije biti snimljeno ili napisano s tim u vezi. [REDIGOVANO]

 30. Taj dan kad je[REDIGOVANO] stigao, ja sam ga izvestio o smaknućima u kojima su sudelovali [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] me pitao zašto narodna odbrana nije “zakopavala”. To pitanje ja sam razumio ovako -- zašto narodna odbrana nije pokapala ubijene zarobljenike. [REDIGOVANO]

 31. Nešto kasnije poslepodne [REDIGOVANO], možda nekih sat ili dva nakon što sam stigao u [REDIGOVANO], razgovarao sam sa poručnikom [REDIGOVANO] desetak do petnaest minuta. Pitao sam ga zašto je, kad sam ga dva dana ranije zamolio da pripremi vod za zasedu, on rekao da nema ljudi na raspolaganju, da bi usprkos tome imao da pošalje grupu u [REDIGOVANO]. Rekao mi je da ga je baš to poslepodne [REDIGOVANO] nazvao i tražio da mu pošalje nekoliko vojnika jer je nastao problem u školi u [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] mi je rekao da je poslao sedam ili osam vojnika kako bi pomogli u osiguranju zarobljenika u toj školi. Također mi je rekao da je uvečer [REDIGOVANO] on lično otišao da vidi šta se tamo događa. Kad je stigao, zatekao je ovih sedam ili osam vojnika kako čuvaju zarobljenike u školi. Rekao mi je da su smaknuća već bila počela kad je došao u školu u [REDIGOVANO]

 32. U dva navrata [REDIGOVANO], primio sam informaciju kako su vojnici [REDIGOVANO] sudelovali u smaknućima u blizini [REDIGOVANO]. Tog istog dana u hodniku ili ispred zgrade u kojoj je bio smešten štab [REDIGOVANO], prišao mi je jedan od njihovih ljudi iz logistike i rekao da je čuo da je [REDIGOVANO] učestvovao u smaknućima. Poslije sam isto tako čuo – u to vreme su se već širile glasine – da je učestvovao i [REDIGOVANO]

 33. [REDIGOVANO] sam razgovaro u [REDIGOVANO] sa [REDIGOVANO] koji je bio komandant[REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] je tvrdio da je [REDIGOVANO], koji je organizovao smaknuća u školskoj zgradi i zgradama pokraj škole, doveo tamo grupu zarobljenika i da je delu njegove pozadinske jedinice bilo naređeno da odnesu tela ubijenih ljudi te da očiste područje. Samo je zadnja grupa zarobljenika bila ubijena u školi dok je većina ostalih bila ubijena na brani. Kasnije, posle [REDIGOVANO], također sam saznao za razna mjesta koja su bila korištena za pokapanje ubijenih zarobljenika [REDIGOVANO]

 34. Zatim, [REDIGOVANO], moj dežurni oficir me je izvestio kako će [REDIGOVANO] preuzeti pet tona goriva. [REDIGOVANO] me obavestio da će pukovnik [REDIGOVANO] premestiti tela iz prvobitnih grobnica. Nakon povratka s godišnjeg odmora [REDIGOVANO], saznao sam da su se ponovna pokapanja vršila pod nadzorom pukovnika [REDIGOVANO]. Također sam saznao kako se vojna policija [REDIGOVANO] korpusa pobrinula za veće osiguranje oko područja -- blokirajući sav promet na cestama i linijama -- kako bi se posao završio bez smetnji. Nekoliko ljudi iz Inžinjerijske čete su korišteni za iskapanje tela i utovaranje kamiona na prvobitnim mestima pokopa. [REDIGOVANO]

 35. Ne znam da je vođena bilo kakva istraga od strane bilo koga u [REDIGOVANO] o maltretiranjima muslimanskih zarobljenika koji su došli na [REDIGOVANO]. Nisam čuo ni za kakvu istragu od strane VRS u vezi sa ovim događajima niti me iko ispitivao [REDIGOVANO]. Međutim, posle sam čuo o nekoj istrazi koju je potstakao [REDIGOVANO] u proleće 1996. Ali ja u to nisam bio umešan niti znam rezultat toga. [REDIGOVANO]

 36. U proleće [REDIGOVANO] naredivši mi da odem [REDIGOVANO] i pomognem generalu [REDIGOVANO], koji je bio u Glavnom štabu za vrijeme rata. U sobi u kasarni nalazilo se mnogo dokumenata, od kojih su neke general i još dvojica kopirali. [REDIGOVANO] mi je kasnije dozvolio da pogledam dokumente, što sam i uradio u dva dana. Također sam uzeo neke dokumente, koje sam ustupio Kancelariji tužilaštva [REDIGOVANO]

 37. Dokumenti

 38. [REDIGOVANO].

 39. [REDIGOVANO] Vanredni borbeni izveštaj [REDIGOVANO]: “Dodatni nam je teret veliki broj zarobljenika koji su raspoređeni po školama na području brigade, kao i sigurnosne i medicinsko-tehničke obaveze na terenu.” --- To je opis vojne situacije na području [REDIGOVANO]. Ja mislim da se ovaj izraz “veliki broj zarobljenika” odnosi na ratne zarobljenika iz [REDIGOVANO] koji su dovedeni iz [REDIGOVANO] na područje [REDIGOVANO] i, kao što ovdje kaže, stavljeni u škole. “Kao i sigurnosne i… obaveze” se odnosi na čuvanje ratnih zarobljenika koji su bili u školama, da se spreči bežanje. [REDIGOVANO]

 40. [REDIGOVANO] Naredba Glavnog štaba u vezi sa dodelom goriva, izdata od strane generala Ratka [REDIGOVANO]: “Ovim se odobrava 5 tona dizel goriva D-2 za izvođenje inžinjerijskih radova u zoni odgovornosti Drinskog korpusa. Pozadinski sektor Glavnog štaba Vojske Republike Srpske će dostaviti gorivo u [REDIGOVANO], kapetanu [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] će biti odgovoran za vođenje tačne evidencije o broju sati rada motora inžinjerskih mašina i u skladu s tim voditi računa o potrošnji goriva.” --- Ime [REDIGOVANO] je verovatno greška u štampanju ili kucanju. Siguran sam da se ovo odnosi na [REDIGOVANO], sa “B” a ne “P”. Ovo gorivo je bilo potrebno i posle iskorišteno za inžinjerske mašine i kamione koji su korišteni za ponovno [REDIGOVANO]

 41. [REDIGOVANO] --- Ovo je Radna knjiga dežurnih operativnih radnika za period između [REDIGOVANO]. To su vodili dežurni operativni radnici u [REDIGOVANO], svaki za svoju smenu. Oni bi tu zapisali sve što smatraju iole važnim, i to je knjiga koju sam ja našao u [REDIGOVANO]. Dakle, ako sam ja dežurni operativni radnik, zazvoni telefon i neko mi nešto prijavljuje, ja uzmem ovu knjigu i zabeležim o čemu je bio razgovor ako smatram da je bio važan. Pregledajući ovu knjigu za period od [REDIGOVANO] [REDIGOVANO], prepoznao sam događaje koji su zabeleženi u ovoj knjizi a u kojima sam ja ili lično učestvovao ili sam sa njima bio lično upoznat.

 42. Na strani 7 engleskog prevoda Radne knjige (ERN 0308-9339) piše: “Pukovnik [REDIGOVANO], takozvani [REDIGOVANO] i [REDIGOVANO] da se jave [REDIGOVANO].” Pukovnik [REDIGOVANO] je bio zadužen za [REDIGOVANO] službu Glavnog štaba VRS; mislim da se [REDIGOVANO] odnosi na [REDIGOVANO]; pukovnik [REDIGOVANO] je bio načelnik [REDIGOVANO] u Glavnom štabu VRS; major [REDIGOVANO] je bio u obaveštajnoj službi Drinskog korpusa.

 43. Još jedan zapis na strani 9 engleskog prevoda (0308-9341): “15:00 sati, dolazi pukovnik [REDIGOVANO].” U to vreme nisam o tome imao nikakvu informaciju. Popodne [REDIGOVANO], ja sam od [REDIGOVANO] saznao da je pukovnik [REDIGOVANO] autobusima dovezao veliki broj zarobljenika. Onda se nastavlja: “Da bi se…” a onda kaže “[REDIGOVANO]” Ja mislim da se [REDIGOVANO] odnosi na selo [REDIGOVANO], i da je to greška u pisanju. Ostala tri mesta [REDIGOVANO] su tri sela gde su ratni zarobljenici čuvani u školama.

 44. Zadnji zapis u Radnoj knjizi koji bih želio da raspravim se nalazi na strani 14 engleskog prevoda (ERN 0308-9346) gdje piše: “[REDIGOVANO] da nazove 155”. Ja mislim da je ovaj rukom uneseni zapis, kao i svi ostali u knjizi, unesen od strane [REDIGOVANO]. A “155” je lokal na centrali u Panorami, Glavnom štabu u blizini Han Pijeska. I [REDIGOVANO] je trebao da nazove taj lokal. (T2603-17)

 45. Zapravo znam da je taj lokal u to vreme koristio general [REDIGOVANO] koji je bio vršilac dužnosti načelnika Glavnog štaba VRS. Ne sećam se tačno u kom periodu je on vršio tu dužnost ali se sećam da sam vidio jedan dokument koji je on potpisao kao vršilac dužnosti načelnika Glavnog štaba.


POTVRDA SVEDOKA

Izjava mi je glasno pročitana na [REDIGOVANO] i sadrži sve što sam rekao po svom znanju i sećanju. Izjavu sam dao dobrovoljno i svestan sam da se može upotrebiti u sudskom postupku pred Me?unarodnim sudom za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja me?unarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991, kao i da mogu biti pozvan da javno svedočim pred Sudom.

Potpis:

Datum: