IZJAVA SVEDOKA

HRVATSKA

 1. Rođen sam [REDIGOVANO] u [REDIGOVANO] u Bosni i Hercegovini. Završio sam osnovnu školu, srednju vojnu školu i diplomirao na Vojnoj Akademiji u [REDIGOVANO] [REDIGOVANO]. Onda sam proizveden za potporučnika u Jugoslovenskoj Narodnoj Armiji (JNA).

 2. Od vremena kada sam diplomirao [REDIGOVANO]. do povlačenja JNA iz Hrvatske oktobra/novembra 1991. bio sam postavljen u garnizonu u [REDIGOVANO] Hrvatskoj. Bio sam pripadnik [REDIGOVANO] 10. korpusa 5. vojne oblasti dok sam se nalazio u Hrvatskoj.

 3. [REDIGOVANO] brigada imala je, pored ostalih jedinica, i tri oklopna bataljona i njena glavna oklopna tehnika bili su tenkovi T-55. Brigada je imala oko 150 oficira i civila na radu JNA i oko 800 – 900 vojnika pre sukoba u Sloveniji. Na početku nemira i rata u Hrvatskoj 1991. godine jedan bataljon je učestvovao u borbenim operacijama na vojnom poligonu u Slunju i drugim mestima u njegovoj neposrednoj okolini.

 4. Za vreme sukoba u Hrvatskoj nisam lično video Arkana ali je kasnije bilo dobro poznato da je imao kamp za obuku u Erdutu, gde je trenirao svoje dobrovoljce gardiste. Verovatno su svi znali da su Arkan i njegovi “Tigrovi” učestvovali u borbenim operacijama u Hrvatskoj. Do ovih informacija sam došao preko sredstava informisanja ili iz priča. O tome se naročito pričalo nakon što smo se povukli iz Hrvatske.

 5. Za vreme mog boravka u Hrvatskoj nisam znao kakva je bila Arkanova linija komandovanja niti kome je on odgovarao. Kasnije, za vreme rata u Bosni saznalo se da je Arkan bio "štićenik" MUP-a Srbije. Kada kažem "štićenik" mislim da je Arkan bio na neki način produžetak MUP-a Srbije. Ne znam da li je on ustvari bio član njihovog tima ili ne, ali bilo je jasno iz okolnosti da je Arkan radio za MUP Srbije i da je imao njihovu potpunu podršku u smislu potrebnih stvari koje su mu mogle zatrebati.

 6. U Hrvatskoj [REDIGOVANO] bio načelnik štaba [REDIGOVANO] brigade i otprilike u julu ili avgustu 1991. godine i [REDIGOVANO] je takođe bio oficir u ovoj brigadi. Oba ova oficira bila su sa mnom u [REDIGOVANO] od februara 1992. godine. U oktobru ili novembru 1991. godine JNA se povukla iz Hrvatske. Moja brigada je izvučena i predislocirana je [REDIGOVANO] Tuzle sa nešto više od polovine naše originalne opreme.

 7. Jednom bataljonu [REDIGOVANO] brigade, koji je izvodio operacije u području Plitvica i Gospića u Hrvatskoj, bila je uništena u borbama većina opreme i ljudstva, dok je drugi bataljon koji je vršio vojne operacije u području Slunja predao svu svoju opremu Vojsci Krajine.

 8. Postojalo je naredjenje koje je stiglo sa više instance da svi oficiri i vojnici JNA koji su rođeni u Krajini treba da ostanu u Hrvatskoj i da pristupe Vojsci Krajine, a ostali pripadnici JNA koji su želeli da ostanu u Hrvatskoj i pristupe Vojsci Krajine, mogli su to da urade dobrovoljno. Takvih je bio veoma mali broj. Dakle, tako su neki od naših oficira ostali u Hrvatskoj i priključili se Vojsci Krajine.

 9. Za vreme mog boravka u Hrvatskoj nisam video Kapetana Dragana nego sam o njemu saznao naknadno iz medija i priča koje su kružile okolo. Čuo sam da je Kapetan Dragan osnovao kamp za obuku u okolini Knina i formirao paravojnu formaciju. Na osnovu priča koje sam čuo moglo bi se reći da je Kapetan Dragan postupao po sličnom obrascu u Kninu onako kao što je Arkan radio u Erdutu.

 10. Na osnovu onoga što sam naknadno saznao, ljudi Kapetana Dragana bili su jedno vreme sastavni deo oružanih snaga Krajine; mogli su biti MUP Krajine ili tako nešto ali su verovatno imali potencijala da deluju kao specijalna jedinica. Po mom mišljenju Kapetan Dragan je imao podršku ili od JNA ili verovatnije od MUP-a Srbije kao Arkan.

 11. Što se tiče paravojnih jedinica u Hrvatskoj i njihovog odnosa sa JNA, koliko sam ja do sada uspeo da čujem, vladala je opšta politika da se u borbene aktivnosti protiv hrvatskih jedinica uključuju paravojne jedinice kao što su Šešeljevci, Draganovi ljudi ili bilo koja druga srpska paravojna jedinica koja se tu nalazila. U osnovi, JNA i srpska paravojska su se zajedno borile protiv hrvatskih jedinica kada je kasnije došlo do tih sukoba.

 12. IZVLAČENJE I PRERASPOREĐIVANJE JEDINICE U BOSNU

 13. Kada sam sa svojom jedinicom preraspoređen [REDIGOVANO] u Bosni i Hercegovini tamo je bilo više srpskih oficira nego pripadnika bilo koje druge nacionalnosti. Ovo je ipak bilo najviše zbog toga što su različite etničke grupe odlazile da se priključe armijama svojih država. Na primer, Hrvati su otišli da se priključe Hrvatskoj vojsci a Slovenci su otišli da se priključe Slovenačkoj vojsci. Deo Muslimana i Albanaca je takodje pobegao iz jedinice a neke političke stranke su pozivale pripadnike svojih naroda da napuste JNA ili da se ne odazivaju u JNA, kao i iz drugih razloga.

 14. [REDIGOVANO] brigada je bila reorganizovana u Bosni i Hercegovini i postala je [REDIGOVANO] brigada verovatno zbog gubitka velikog dela našeg [REDIGOVANO]. Moj starešina je bio [REDIGOVANO] i mi smo bili deo [REDIGOVANO] kojim je komandovao general Savo Janković. [REDIGOVANO] korpus je bio deo 2. armije čiji je komandant bio general Kukanjac.

 15. Među oficirima JNA u Bosni postojao je strah da bi Muslimani i Hrvati u Bosni mogli jednostrano pokušati da se otcepe od Jugoslavije i da formiraju svoju sopstvenu unitarnu državu kao što su to prethodno učinile Slovenija i Hrvatska.

 16. U Tuzli postoji kasarna i takođe vojno skladište za skladištenje vojnih zaliha i opreme. Kasnije sam saznao da je JNA iznela deo vojne zalihe i opremu iz ove kasarne da bi naoružala srpske rezerviste u selima koja su imala većinsko srpsko stanovništvo. Po mom mišljenju ti Srbi su bili naoružani da zaštite ostatak Jugoslavije od secesionističkih elemenata, kao i svoja mesta. JNA je u to vreme smatrala ekstremne delove unutar SDA i HDZ-a secesionističkim elementima, kao i njihove paravojne naoružane formacije.

 17. Posle oko 3 meseca provedena čuvajući pomoćne aerodromske piste blizu Dubrava, što je oko 15 kilometara udaljeno od Tuzle, 28. februara 1992. [REDIGOVANO] naredio je mojoj jedinici da ide [REDIGOVANO] s konkretnim zadatkom obezbeđivanja nekih ključnih objekata kao što su: most u Karakaju i železnički most, hidro-elektrana, fabrika Glinica i pružni nadvožnjak. Pre odlaska sa svojom jedinicom [REDIGOVANO] otišao sam sa [REDIGOVANO] i sastali smo se sa predstavnicima vlasti iz [REDIGOVANO] gde ih je [REDIGOVANO] obavestio o našem dolasku u [REDIGOVANO] i ugrubo o zadacima. Na tom sastanku bilo je jasno da SDA nije verovala JNA, dok SDS jeste.

 18. [REDIGOVANO] PRED ZAUZIMANJE

 19. SDA nije dopustila JNA da koristi kasarnu u [REDIGOVANO] pa mi je bilo naređeno da se razmestimo u Čelopeku i u kasarni u [REDIGOVANO]. Ja sam bio stacioniran u kasarni u [REDIGOVANO] a deo moje jedinice pod komandom [REDIGOVANO] je bio stacioniran [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] koji je bio moj komandant došao je u [REDIGOVANO] sa prištabskim jedinicama i delovima pozadinskih jedinica brigade oko 20. marta 1992. Svakog dana smo komunicirali ili kroz lične susrete ili preko radija ili telefonom.

 20. Na osnovu dobijenog naredjenja postavio sam neke tenkove da čuvaju mostove. Tenkovski vod koji je čuvao železnički most imao je podršku nekih pešadijskih jedinica 17. [REDIGOVANO] brigade iz [REDIGOVANO]. Jedna nekompletna pešadijska četa iz [REDIGOVANO] bila je pod komandom rezervnog oficira [REDIGOVANO]. Kada sam ja stigao u područje opštine [REDIGOVANO] tamo je već bio razmešten veći broj jedinica.

 21. Pored regularnih jedinica JNA u [REDIGOVANO] su takođe bile jedinice srpske teritorijalne odbrane iz [REDIGOVANO] koje su bile pod komandom Operativne grupe [REDIGOVANO]. Komanda Operativne grupe Drina nalazila se na Gučevu u Srbiji pod komandom pukovnika [REDIGOVANO] koji je bio redovni oficir JNA.

 22. U martu 1992. godine nisam čuo nikakvu borbenu pucnjavu u [REDIGOVANO] i koliko je meni poznato, muslimanske snage nisu u to vreme napale [REDIGOVANO]. Dobili smo informacije od obaveštajne službe da je bilo “Zelenih beretki” u oblasti [REDIGOVANO] i da su predstavljale opasnost ali ja nisam naišao na njih. U toku noći po selima i drugim mestima postavljane su mesne naoružane straže i bilo je opasno i nemoguće kretati se. Možda je nekom na neki način naš razmještaj bio agresivan i sad gledajući unazad izgleda očigledno da su ljudi na vlasti strahovali da će [REDIGOVANO] [REDIGOVANO] poslužiti kao granica ako se Bosna otcepi.

 23. ZAUZIMANJE [REDIGOVANO]

 24. U [REDIGOVANO] je postojao JNA garnizon kojim je, ako se ne varam, u vreme napada od strane Arkana i srpske Teritorijalne odbrane početkom aprila 1992. komandovao pukovnik [REDIGOVANO] koji je tamo izvučen iz Hrvatske sa artiljerijskim pukom. Bilo je takođe možda oko 500-600 vojnika u toj jedinici. Pre Arkanovog napada nisam znao ni za kakve borbe u [REDIGOVANO]. [REDIGOVANO] je oko 60 kilometara od [REDIGOVANO].

 25. Nisam nikoga pitao zašto se JNA nije suprotstavila Arkanovom napadu i zaštitila grad i njegove stanovnike od njegovog napada. JNA u [REDIGOVANO] verovatno nije imala dovoljno ljudi da se suprotstavi napadu, ali su se odgovarajuće jedinice za to mogle dovesti. Po mom mišljenju JNA u [REDIGOVANO] nije reagovala jer je bilo jasno da su Arkanove jedinice povezane sa MUP-om Srbije koji je podržavao srpsku Teritorijalnu Odbranu i SDS u Bosni, tako da JNA nije htela da reaguje.

 26. Kada sam video na televiziji scenu kako Arkan ljubi Biljanu Plavšić pred generalom JNA ubrzo posle Arkanovog napada na Bijeljinu, bilo mi je jasno da su verovatno neki od najviših starešina JNA odobravali i podržavali Arkanov napad [REDIGOVANO]. Činjenica da je gospođa Plavšić, koja je u to vreme bila veoma visoki funkcioner u rukovodstvu Bosne i Hercegovine, zagrlila Arkana jasno mi je pokazala da su neki iz rukovodstva bosanskih Srba takođe odobravali i podržavali Arkanov napad [REDIGOVANO].

 27. [REDIGOVANO] bilo mi je jasno da su neki od generala JNA i neki iz rukovodstva bosanskih Srba i SDS-a stajali iza Arkana što se tiče napada na [REDIGOVANO]. Čuo sam da su u jednom momentu Arkanovi ljudi hteli da silom zauzmu kasarnu JNA i da je [REDIGOVANO] morao sa njima da pregovara i da se većina vojnika JNA nije smela boriti protiv Arkana i njegovih ljudi. Svi, uključujući pripadnike JNA, plašili su se Arkana. Na kraju kasarnu su praktično odbranili od Arkanovih jedinica delovi tenkovske jedinice. Pokazan mi je primerak dokumenta označenog evidencionim brojem SA03-4210-SA03-4214, koji je “Borbeni i operativni izvještaj” od 2. aprila 1992. godine, kojeg je uputila komanda 2. vojne oblasti Glavnom štabu SFRJ. Koliko se ja sećam, poslali smo šest tenkova, jedan transporter i jedan kamion kao podršku [REDIGOVANO] i svi su otišli istog dana kada je Arkan počeo napad. Stigli su te iste večeri i javili se pukovniku Masalu.

 28. Po mom mišljenju Arkan je napao [REDIGOVANO] da bi pomogao u uspostavljanju vlasti bosanskih Srba i razoružao naoružane Muslimane i porazio muslimanske paravojne jedinice. Čuo sam da su Arkanovi ljudi onda otišli u selo Radalj u Srbiji pre nego što su došli da napadnu [REDIGOVANO].

 29. NAORUŽAVANJE SRBA U [REDIGOVANO]

 30. Za vreme mog boravka u [REDIGOVANO] čuo sam za čoveka po imenu Rade Kostić koji verujem da je bio iz Državne bezbednosti Srbije. Verujem da je bio umešan u snabdevanje oružjem i informacijama srpskog TO i rukovodstva u [REDIGOVANO] iako ga nisam nikad lično video da to radi. Lokalni Srbi u [REDIGOVANO] bili su delimično naoružani oružjem od JNA i TO-a koje je uglavnom dolazilo iz Bubanj Potoka, gde se nalazilo skladište oružja i municije u blizini Beograda. Naoružavanje je bilo vršeno kroz lokalne strukture SDS-a uz pomoć JNA i MUP-a Srbije. [REDIGOVANO] je bio predsednik SDS-a u [REDIGOVANO] i verovatno je bi znao za to i učestvovao bi u naoružavanju.

 31. [REDIGOVANO] brigada pomagala je u naoružavanju i formiranju pet do sedam rezervnih odreda JNA sa lakim oružjem dobijenim iz naše jedinice. Ovi odredi bili su formirani po mestima na širem prostoru [REDIGOVANO], po mestima gde je bilo Srba, i bili su u sastavu jedinica brigade. U ove odrede primani su kao rezervisti i rezervne vojne starešine pripadnici svih naroda, ali su se skoro isključivo javljali samo Srbi. Tako su te jedinice već bile delimično formirane i naoružane kada je izvršen napad na [REDIGOVANO] i kada je izbio rat.

 32. Oko [REDIGOVANO] aprila [REDIGOVANO] mi je naredio da u njegovom odsustvu prisustvujem pregovorima između srpskih i muslimanskih političara u [REDIGOVANO]. Čini mi se da su se održavali u [REDIGOVANO] i bilo mi je naređeno da posmatram, da ne dajem nikakva obećanja ni jednoj strani, da se ne mešam i da zatim podnesem izveštaj.

 33. Na sastanku su bila po dva člana SDS-a i SDA i oni su pregovarali o mirnoj podeli već podeljene opštine [REDIGOVANO] na muslimanski i srpski deo i pokušavali smiriti situaciju. Posle otprilike sat vremena, [REDIGOVANO] i 5 ili 6 njegovih vojnika upali su naoružani na sastanak. Kada je predstavnik Srba [REDIGOVANO] rekao Arkanu da pregovaraju sa Muslimanima, "Pejo" (koji je bio sa Arkanom) počeo je da tuče [REDIGOVANO] i [REDIGOVANO].

 34. Komandanta muslimanske TO [REDIGOVANO] koji je bio na sastanku, Arkan je odveo i ispitivao. Arkan je pretio [REDIGOVANO]. Nakon onoga što se desilo na sastanku bilo mi je jasno da će Arkan staviti [REDIGOVANO] pod srpsku kontrolu kao što je uradio u [REDIGOVANO], mirnim sredstvima ili na silu.

 35. Bio sam svestan toga da je Arkan bio verovatno ključni kod zauzimanja [REDIGOVANO]. Na tom sastanku Arkan nas je sve uhapsio. Arkanovi ljudi su svim prisutnim uperili automat (hekler) u glavu i naredili da stave ruke na sto. Bili smo bespomoćni da bilo šta učinimo. Nisam se opirao niti pokušao da bilo šta učinim da sprečim Arkana u tome jer je to praktično bilo nemoguće. Bio sam iznenađen i kao i druga četiri prisutna lice bio sam uhapšen. Nisam /nedostaje reč/ ni jednom vojnika sa sobom niti u blizini. Za vreme ovog sastanka i kasnije kada su nas uhapsili Arkan i njegovi ljudi vojnici su bili angažovani na ranije zadatim zadacima čuvanja raznih objekata. Ustvari ti vojnici su bili regruti na odsluženju vojnog roka, starosti 18 – 19 godina i obučavani su da služe kao posada tenka a ne za obavljanje poslova vojne policije i sličnih. Čak i da sam kasnije nakon što nas je Arkan pustio samoicijativno pokušao da uhapsim Arkana, nisam za to imao ljudstva. Sem toga donošenje takve odluke ni u kom slučaju nije bilo u mojoj nadležnosti.

 36. Kada nas je Arkan oslobodio i pustio vratio sam se u kasarnu i podneo izveštaj o tome šta se dogodilo u hotelu [REDIGOVANO]. U izveštaju je stajalo kako je Arkan tukao Srbe, [REDIGOVANO] je bilo prećeno i Arkanov ultimatum Muslimanima da ukoliko ne predaju svo svoje naoružanje do određenog vremena da će ih napasti. [REDIGOVANO] mi je naredio da pojačam stražu na objektima koje sam ja čuvao i da zaštitim naše ljude i opremu. [REDIGOVANO] nije dao nikakve druge zadatke.

 37. Tada nisam čuo za takozvanu “varijantu A i varijantu B”. O tome sam nešto čuo 1993. godine. Međutim tužilac mi je pokazao kopiju tog dokumenta koja nosi oznaku ERN 00270657-66 i koju sam sada pročitao. Sada kada sam to pročitao mogu da potvrdim da dok Arkan nije napao [REDIGOVANO] uveče [REDIGOVANO]. većinu uslova pomenutih u varijanti B je već bila isunjena u [REDIGOVANO]. Po mom mišljenju neki zvaničnici JNA su se sastajali sa zvaničnicima SDS-a i radili su stvari koje su bile predviđene tim dokumentom.

 38. NAPAD NA [REDIGOVANO]

 39. Mislim da nije bilo granatiranja i organizovanog pucanja iz pešadijskog naoružanja iz [REDIGOVANO] kao podrška samog napada na [REDIGOVANO] kada je Arkan ustvari napao. Nekoliko dana kasnije sa hidroentrale je sa [REDIGOVANO]odgovoreno na vatru koja je otvarana sa Kula grada i ispaljena je jedna granata iz bestrzajnog topa 82 mm. Od ispaljivanja te granate na centrali su popucala sva stakla, pa sam kada sam došao tu naredio da ubuduće ako treba odgovaraju i dejstvuju isključivo pešadijskim naoružanjem. Vojnik je rekao da je uzvraćao vatru. Naredio sam mu da uzvrati vatru samo iz automatskih pušaka.

 40. Pucnjave je bilo iz [REDIGOVANO] dan posle Arkanovog napada i još nekoliko dana posle toga. Vatru je otvarala JNA i srpska teritorijalna odbrana. Pretpostavljam da je komandant operativne grupe Drina u [REDIGOVANO] naredio TO i JNA da otvore vatru ako bi se dejstvovalo sa [REDIGOVANO] grada ili slično po jedinicama. Moji tenkovi nisu otvarali vatru.

 41. Pošto je Arkan preuzeo grad dozvolio je lokalnom rukovodstvu bosanskih Srba da preuzmu vlast. Posle preuzimanja, predsednik kriznog štaba SDS-a [REDIGOVANO] je sarađivao sa ostalim članovima kriznog štaba SDS-a i TO-a izuzimajući Muslimane.

 42. U to vrijeme i civilno i vojno rukovodstvo bosanskih Srba bilo je smešteno u [REDIGOVANO]. Kasnije sam čuo da su tamo bili zatvarani ljudi i da su ih ispitivali Arkanovci i da su neki pretučeni na smrt. Dan ili dva nakon zauzimanja [REDIGOVANO] video sam nekoliko mrtvih civila u gradu. Ta tela su kasnije bila odnesena.

 43. Tokom napada Arkanovih jedinica na [REDIGOVANO] JNA je čuvala objekte kao što im je bilo naređeno i nisu se upuštali u borbe. Čuo sam za granatiranje i kasnije video nekoliko tela ubijenih civila međutim, JNA nije intervenisala u zaštiti civila i uvođenju reda u tom predelu. Po mom mišljenju JNA je ukupno imala značajne snage u [REDIGOVANO] koje su mogle da pokušaju da spreče ubijanje civila i koje su mogle pokušati uspostaviti red da su dobili naređenje da to urade, kao i da su uvedene za to odgovarajuce jedinice.

 44. Čuo sam da je [REDIGOVANO] je došao iz Beograda da izvrši patološku obradu mrtvih tela onih koji su bili ubijeni u toku napada na [REDIGOVANO]. On je bio oficir JNA. Pretpostavljam da ga je zvao krizni štab ili operativna grupa [REDIGOVANO].

 45. Ubrzo posle zauzimanja [REDIGOVANO], čuo sam da je Biljana Plavšić posetila fabriku [REDIGOVANO] da bi se susrela sa [REDIGOVANO] i lokalnim rukovodstvom. Njena poseta je po mom mišljenju pokazivala da su se ona i rukovodstvo bosanskih Srba složili sa zauzimanjem [REDIGOVANO]i da su odobravali zauzimanje.

 46. Prvi put sam video Marka [REDIGOVANO] oko [REDIGOVANO] u fabrici [REDIGOVANO]. U to vreme se slobodno družio sa [REDIGOVANO], ostalim članovima kriznog štaba SDS, Pejom i ostalim paravojnim formacijama. U to vreme koliko ja znam nije imao zvaničnu funkciju ali je ubrzo postao komandant [REDIGOVANO]. Po mom viđenju on je radio za MUP Srbije.

 47. Nakon što je Arkan zauzeo [REDIGOVANO] i srpska strana uspostavila vlast ja sam prisustvovao nekolicini sastanaka kriznog štaba kojima je predsedavao Branko [REDIGOVANO]. Pukovnik [REDIGOVANO] mi je naredio da im prisustvujem. [REDIGOVANO] je takođe bio prisutan i [REDIGOVANO] je hteo da ih obavestim da stanovnici [REDIGOVANO] ne bi trebali da budu napadnuti kao grad.

 48. [REDIGOVANO]

 49. Muslimani, njihove jedinice i deo stanovništva izbegli su [REDIGOVANO] grad koji je stara tvrđava iznad [REDIGOVANO] i u dobroj je odbrambenoj poziciji. Tu su organizovali odbranu. Odatle su pucali i izvodili druge vrste borbenih dejstava prema [REDIGOVANO] i okolini. Arkanovi ljudi nisu bili u stanju da ga osvoje i napustili su grad posle desetak dana. Pretpostavljam da je Operativna grupa [REDIGOVANO] tražila podršku specijalnih snaga u liniji komandovanja [REDIGOVANO] pod čijom su bili komandom.

 50. Verovatno je komanda prve armije naredila specijalnim snagama da pruže podršku [REDIGOVANO] TO i raznim paravojnim formacijama koje su došle da osvoje [REDIGOVANO]. Operativna grupa [REDIGOVANO] je imala zadatak da koordinira vojnim dejstvima u [REDIGOVANO]. Operativna grupa [REDIGOVANO] nije bila pod istom komandom kao [REDIGOVANO]. Oni su bili potčinjeni prvoj armiji iz Beograda.

 51. [REDIGOVANO] mi je naredio da budem na raspolaganju Operativne grupe [REDIGOVANO] za ovaj zadatak tako da sam otišao do njihovog štaba u [REDIGOVANO] u Srbiji i javio sam se pukovniku Miloševiću, koji mi je naredio da budem pod komandom potpukovnika [REDIGOVANO] koji je komandovao jedinicom takođe poznatom kao Zaštitni puk 1. armije.

 52. Napad na [REDIGOVANO] krajem aprila je planirao [REDIGOVANO] iz JNA. [REDIGOVANO] kao i jedan broj paravojnih snaga koji su bili tu u to vreme (kao što su [REDIGOVANO]), su dobrovoljno učestvovale. Napad je bio uspešan i [REDIGOVANO] je osvojen. Moja dva tenkovska voda su takođe učestvovali u napadu na [REDIGOVANO]. Otprilike u tom periodu [REDIGOVANO] je zvanično postavljen za komandanta [REDIGOVANO] i takođe je verovatno imao paravojne jedinice koje su njemu raportirale.

 53. ČIŠĆENJE [REDIGOVANO]

 54. [REDIGOVANO] mi je naredio da na zahtev srpskih vlasti [REDIGOVANO] gde su one ugovorile predaju naoružanja po nekim muslimanskim mestima, a ti Muslimani su insistirali da to naoružanje predaju JNA, pošaljem patrolu JNA sa srpskom TO da primi to naoružanje od Muslimana. [REDIGOVANO] mi je takođe naredio da podržim TO u nekim borbenim dejstvima u maju. U to vreme TO je bio pod [REDIGOVANO] komandom. Imao sam jednu mehanizovanu i jednu tenkovsku četu pod svojom komandom. Neki delovi ovih četa učestvovali su u određenim trenucima u operacijama sa srpskom TO. Nisam bio pod [REDIGOVANO] komandom. Bio sam pod [REDIGOVANO] komandom. Međutim u određenim momentima po [REDIGOVANO] naređenjima sadejstvovao sam sa [REDIGOVANO] u borbenim dejstvima sa delom svoje jedinice.

 55. Nekoliko [REDIGOVANO] akcija imale su za cilj da spoje srpske teritorije u jednu celinu i osvoje protivnička uporišta. To je značilo da ukoliko bi bilo muslimanskih sela koja su odbila predati oružje već su organizovali oružani otpor i odatle i dejstvovali, bila bi napadnuta i onda bi njihovo stanovništvo obično pobeglo ukoliko bi srpske snage uspele pobediti. Generalni pristup srpskog TO-a je bio da razoruža meštane koji bi zatim obično tražili da se isele iz sela i onda bi obično bili odveženi negde drugo autobusima. Ukoliko bi meštani odbili da predaju svoje oružje i priznaju vlast i organizovali otpor bili su napadnuti i proterani na silu, gde bi taj napad uspeo. Na primer, meštani iz sela [REDIGOVANO] i neki drugi u pravcu [REDIGOVANO] su bili napadnuti i stanovništvo je bilo odveženo kada su oni odbili da se isele. /nejasno/

 56. Etničko čišćenje bih objasnio kao potpuno ili delimično proterivanje određenih ljudi sa određenih teritorija primenom sile i drugih načina. Po mom viđenju etničko čišćenje muslimanskog stanovništva u [REDIGOVANO] se desilo u aprilu, maju i junu 1992. Ovo je bilo organizovano od strane kriznog štaba SDS-a i u saradnji sa TO. Neki Muslimani su otišli posle prvog napada na [REDIGOVANO]. Nakon toga Muslimani su otpušteni sa svojih radnih mesta a onda su došle paravojne formacije iz Srbije i iz drugih mesta i nisu sprečeni da maltretiraju, zastrašuju, zlostavljaju Muslimane pa i Srbe, a i da ubijaju Muslimane. Onda su ostali Muslimani napuštali neka mesta ili mirnim putem ili silom. U isto vreme Srbi su bili podvrgnuti sličnoj proceduri u drugim mestima u područjima gde su Muslimani bili u većini.

 57. Često naglašavanje dešavanja koja su se odnosila na Drugi svetski rat, itd., pobudilo je anti-muslimansku atmosferu i koja je inicirala ovo etničko čišćenje, kao i pristizanje srpskih izbjeglica iz područja pod muslimanskom vlasti i žrtve koje su oni imali. Da sam bio Musliman u [REDIGOVANO] u aprilu, maju i junu 1992. godine onda bih i ja želeo da odem jer ukoliko bih ostao verovatno bih završio ili proteran ili ubijen od strane srpskih paravojnih formacija. Znatan broj Srba je takodje napustio ratna područja. I sam nisam prihvatio naredbu da odmah ostanem u BiH gde sam rođen.

 58. Ovo spajanje teritorija je verovatno urađeno da bi se napravila kompaktna teritorija koja se mogla braniti i na kojoj se mogla organizovati vlast. To je verovatno zato što su ljudi iz rukovodećih položaja mislili da stvari više ne mogu da se vrate na staro i da je Srbima jedino moguće da imaju svoju vlast na određenoj teritoriji i da žive odvojeno. Ovo nije bila tajna. Rukovodstvo bosanskih Srba uključujući i Biljanu Plavšić je to podržalo. To je verovatno bio odgovor na muslimanski i hrvatski separatizam.

 59. Bio sam upoznat sa šest strateških ciljeva kasnije kada sam se vratio u Bosnu 1992. ili verovatnije 1993. godine a kopiju toga vi sada meni pokazujete sa oznakom ERN 0114-6063 i 0190-2431. Kao vojnik nisam se bavio politikom, niti sam na nju mogao ikako uticati, vec sam izvršavao naređenja mojih pretpostavljenih starešina. Ove ciljeve je imao u vidu Glavni štab VRS.

 60. FORMIRANJE VRS-a

 61. Dve slične naredbe su izdate sredinom maja. Jedna je bila iz Generalštaba JNA i druga je bila od generala Mladića koji je bio postavljen za komandanta Glavnog štaba VRS-a. U osnovi su obe naredbe govorile da oficiri koji su rođeni u Bosni i Hercegovini treba da ostanu u Bosni i da sva oprema koja se nalazi kod njih u Bosni ostane u Bosni i Hercegovini.

 62. Pošto sam rođen u Bosni trebao sam se javiti majoru Andriću u [REDIGOVANO]. Međutim, pošto sam već imao loša iskustva sa paravojnim formacijama koje su dejstvovale u [REDIGOVANO], a i video sam da se tu dešava veliki haos, uprkos tome što sam se rodio u Bosni uputio sam zahtev [REDIGOVANO] da mi dozvoli da se povučem u Srbiju sa ostatkom JNA koji su napuštali Bosnu. Pukovnik [REDIGOVANO] je odobrio moj zahtev i poveo me sa jedinicom uprkos pominjane naredbe.

 63. Napustio sam Zvornik [REDIGOVANO] i otišao sam u [REDIGOVANO] kasarnu u Srbiji gde sam bio do [REDIGOVANO]. juna. U ovom periodu bio sam pripadnik Vojske Jugoslavije pod komandom [REDIGOVANO]. Nisam bio pripadnik VRS kojom je tada komandovao general Ratko Mladić.

 64. Dok sam bio u Srbiji, [REDIGOVANO] koji je bio pripadnik Vojske Jugoslavije, mi je naredio da se javim [REDIGOVANO] koji je bio komandant [REDIGOVANO], i da mu asistiram mesec dana. Tako sam bio na privremenom zadatku (pod članom 173 mislim Zakona o Vojsci Jugoslavije radi se o privremenom upućivanju na rad, vjerovatno je ovo broj tog člana). Tako da sam bio pod operativnom komandom VRS-a kada sam se javio oko [REDIGOVANO] .

 65. Bile su dva načina po kojima su oficiri Vojske Jugoslavije bili raspoređeni u VRS, ili privremeno ili trajno. U početku je moj zadatak bio privremeni ali je kasnije od 1. decembra 1992. godine postao trajni. Privremeni raspored pri VRS-u iz Vojske Jugoslavije je bio uobičajen za oficire koji su služili u Vojsci Jugoslavije pošto VRS nije imao dovoljno oficirskog kadra. Na jedan od ova dva načina slanje profesionalnih oficira i podoficira iz VJ u VRS se nastavilo kroz čitav rat a evidencija oficira Vojske Jugoslavije koji su služili pri VRS-u je vođena u 30. kadrovskom centru u Beogradu iz administrativnih razloga. To se odnosi na oficire rođene u BiH.

 66. [REDIGOVANO] je bio komandant [REDIGOVANO] negde od zuzimanja Kula grada i većina paravojnih formacija je bila bar formalno pod njegovom komandom. [REDIGOVANO] je odbio da izvrši naredbu da preda komandu TO-a novoformiranoj VRS i da raspusti komandu [REDIGOVANO] TO. Umesto toga preimenovao ju je u Vojna teritorijalna komanda [REDIGOVANO]. To je rezultiralo borbom za vlast i od početka je bilo teško [REDIGOVANO] brigadi da uspostavi autoritet. [REDIGOVANO] je imao kontrolu nad TO-om sve do 2. juna i verovatno neko vreme iza toga. [REDIGOVANO] brigada je upostavila svoj autoritet tek kada su prvo [REDIGOVANO] a nešto kasnije i paravojne formacije uhapšene ili proterane verovatno krajem jula 1992., možda i nešto kasnije.

 67. Kada sam se vratio u [REDIGOVANO] čuo sam da su pritvor bili ustanovili na Ekonomiji i da su ljudi tamo pritvarani i ubijani. Ovaj objekat je vođen ili od strane paravojnih formacija ili od strane [REDIGOVANO] koliko sam ja čuo. Komandant TO-a [REDIGOVANO] bi po mom mišljenju verovatno znao za razne pritvorne centre koji su se nalazili u [REDIGOVANO], a nisam siguran da su uvijek znali šta se tamo stvarno dešavalo, radi velikog broja paravojske, mada su im kancelarije bile blizu.

 68. Kasnije sam čuo da je neodređen broj Muslimana odveden u [REDIGOVANO] u [REDIGOVANO] početkom juna 1992. gde su pritvoreni i maltretirani pre nego što su odvedeni i ubijeni. Rukovodstvo SDS-a bi barem bilo upoznato sa njihovim pritvaranjem. Po mom mišljenju velika je odluka jednostrano ubiti veliki broj ljudi tako da je barem [REDIGOVANO] trebao znati za streljanja kao i možda ljudi na višim položajima od njih, koji su takođe trebali da znaju. U konačnoj analizi, svrha ubijanja neodređenog broja ljudi verovatno je bila ili nekakva odmazda i slijepa mržnja ili da se stvori srpski Zvornik.

 69. Bilo je teško i skoro nemoguće kontrolisati većinu paravojnih formacija koji su došli iz Srbije kao što su [REDIGOVANO] i slične. Ne znam da su čelnici vlasti u [REDIGOVANO] sprovodili istrage povodom zločina koje su neki od njih počinili u Čelopeku i drugim mestima. Nesto kasnije uhapšena je [REDIGOVANO] jedinica i neka istraga je navodno pokrenuta, no neznam da li je to dalo nekog rezultata.

 70. Dok sam bio na zadatku pri VRS-u plaćala me je Vojska Jugoslavije. Oficiri su ponekad privremeno dolazili na zadatke. Međutim, kako je rat odmicao bilo je teško vratiti se u VJ. Znam samo za tri oficira iz naše brigade koji su uspeli da se vrate u VJ. Mogli smo u početku samo da pređemo u Srbiju noseći naše uniforme pod uslovom da smo imali odobrenje od komandanta. Kasnije smo mogli da pređemo granicu samo u civilu.

 71. Svaki vojnik VRS-a kome je bila potrebna medinska pomoć, mogao ju je dobiti u Srbiji, ako je za to postojala potreba i uz odgovarajuću proceduru. Ranjen sam 1995. i lečen sam u Zvorniku i Crnoj Gori.

 72. Što se tiče unapređenja, obzirom da sam bio u VJ svako predloženo unapređenje je morala da verifikuje VJ pre nego što bi postalo pravosnažno. To znači da je VRS donosila odluke koje su morale biti proverene da se vidi da li su u skladu sa pravilima VJ-a. Na kraju krajeva, VJ nas je sve plaćala.

 73. Iako nisam pohađao nikakvu vojnu obuku od 1992-1994 neke manje jedinice VRS-a ili neki pojedinci su pohađale specijalizovanu obuku VJ-a u ovom periodu u SR Jugoslaviji.

 74. [REDIGOVANO]

  Veza između VRS i JNA/VJ uključujući i 30. kadrovski centar

 75. Radi personalnog vodjenja u službi profesionalnih vojnih lica postojala je administrativna i finansijska veza između VRS-a i VJ-a. U stvari, sebe sam smatrao pripadnikom VJ-a. Odatle je dolazila i moja plata. Profesionalni oficiri VRS-a rođeni u Bosni bili su personalno vođeni u 30. kadrovskom centru Vojske Jugoslavije. Trideseti kadrovski centar je imao sedište u Beogradu. Ovaj centar je bio odgovoran za sve personalne poslove vezane za oficire VRS-a, koji su bili profesionalni vojnici JNA.

 76. Ja nisam mogao otići direktno u 30. kadrovski centar. Morao sam prvo otići i preko [REDIGOVANO] od komande [REDIGOVANO] korpusa da dobijem odobrenje i najavu za odlazak u ovaj centar. Morao je za to postojati i opravdan razlog. Retko sam išao u 30. kadrovski centar, možda svega dva ili tri puta u toku čitavog vremena.

 77. Osim perioda od šest meseci 1994. godine, od 1992. do hapšenja 2001. platu sam dobijao od Vojske Jugoslavije, stim da sam od 1997. godine dobijao doplatu od Ministarstva odbrane Republike Srpske. Mislim da je razlog za ovu šestomesečnu pauzu bio taj što je SRJ uvela neku vrstu sankcija i verujem da je ova odluka mogla biti u vezi sa sednicom Skupštine Republike Srpske održanoj na Palama.

 78. Platu mi je isplaćivao u gotovini blagajnik moje brigade koji je novac dobijao iz komande [REDIGOVANO] u [REDIGOVANO]. Koliko sam ja shvatao ljudi iz Glavnog štaba VRS-a su morali ići u Beograd da podignu novac. Koliko ja znam plan isplate ličnih dohodaka bio je organizovan po jedinicama po geografskom principu.

 79. Komunikacije VRS-a koje je prisluškivao neprijatelj

 80. Za vreme sukoba bio sam svestan činjenice da neprijatelj prisluškuje razgovore VRS-a. Zbog optužnice koja je podignuta protiv mene, Tužilaštvo mi je dalo na uvid transkripte raznih presretnutih razgovora. Pregledao sam i pročitao mnoge od ovih transkripata.

 81. Nekih razgovora koje sam sam vodio, a imaju registrovani kao presretnuti, dobro se sećam. U najvecoj meri to odgovara onom kako je govoreno. U pojedinim razgovorima ima izvesnih grešaka koje se odnose na pogrešne činove ili funkcije navedenih lica. Neki razgovori nisu kompletno presretnuti, već delimično.

 82. Dana 24. novembra 2003. godine, u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija u Hagu, istražitelj Randall iz Tužilaštva mi je pokazao transkript presretnutog razgovora VRS-a od 17. jula 1995. godine u 22:35 sati, označen evidencionim brojem ERN 0320-1301-0320-1301. Pročitao sam ovaj transkript. Mislim da ovaj transkript presretnutog razgovora VRS-a potvrđuje činjenicu da su plate profesionalnih oficira VRS-a koji su vođeni u 30. kadrovskom centru dolazile iz Beograda. Presretnuti razgovor potvrđuje da je novac zaista dolazio iz Beograda.

 83. Podrška koju je VJ pružala VRS-u.

 84. VJ u SR Jugoslaviji je delom snabdevala VRS u Bosni municijom, gorivom, rezervnim delovima, opremom, hranom i drugim stvarima ukoliko je to bilo potrebno. Na početku je to bilo neorganizovano ali je kasnije organizovano preko naše pozadinske službe koji su kontaktirali svoje kolege u VJ preko Glavnog štaba VRS. U principu VRS je mogla dobiti opremu ili podršku koja nam je trebala od VJ, ako bi to VJ odobrila.

 85. Mada nisam obavio nikakvu vojnu obuku u periodu od 1992. do 1994. neke jedinice VRS-a su prošle kroz specijalističku obuku VJ-a u Srbiji u ovom periodu. Na primer, pripadnici izviđačkog voda [REDIGOVANO] išli su na obuku u 2 navrata po jedno odelenje, mislim u Pančevo, negde 1993. godine.

 86. U toku celog rata VJ je neprestano pružala delimičnu podršku VRS-u u materijalnim sredstvima. Verujem da je VJ nastavila da pruža ovakvu podršku i u vreme kada su bile uvedene sankcije, najverovatnije u smanjenom obimu.

 87. Obzirom na moj čin, iskustvo i lična saznanja o mogućnostima VRS-a, mislim da je VRS mogla opstati bez podrške VJ-a ali uz veće napore.

 88. Primeri podrške koju je VJ pružala VRS-u

 89. Dana 24. novembra 2003. istražitelj Randall pokazao mi je još dva transkripta presretnutih razgovora VRS-a. Prvi je od 5. avgusta 1995. godine u 07:34 sati i označen je evidencionim brojem 0321-4624-0321-4626. Drugi razgovor je od 6. avgusta 1995. godine u 09:54 sati i označen evidencionim brojem 0321-4663-0321-4664.

 90. Sećam se događaja o kome se govori u ovim transkriptima i ne sumnjam u istinitost ovih transkripata. Sećam se da je cev tenka, koji je korišten u operaciji u [REDIGOVANO] u [REDIGOVANO]., eksplodirala i da smo kasnije morali da zamenimo tu cev kako bi osigurali da bude ponovo spreman za upotrebu. Pozadinska služba nije mogla nabaviti drugu cev u Republici Srpskoj tako da se pozadina VRS-a morala obratiti VJ za pomoć.

 91. Procedura za ovakvu vrstu popravki i pomoći VJ-a je morala ići preko pozadinske službe Glavnog štaba VRS-a koji su morali da stupe u kontakt sa pozadinskom službom Generalštaba VJ-a.

 92. Jedinice VRS-a bi uputile zahtev pozadini za popravku opreme i oni su organizovali da se to popravi. Obavešten sam da je cev trebala stići od VJ-a iz Čačka iz Srbije. Obzirom da pozadina VRS nije imala na raspolaganju u rezervi ispravnu topovsku cev, pozadina GŠ VRS-a dogovorila je da cev za zamenu dopreme iz Čačka, a dogovorila je i da tim tehničara VJ-a dođe u Bosnu i Hercegovinu da izvrši ove popravke što su oni na kraju i uradili.

 93. Spomenuti transkripti presretnutih razgovora pokazuju da sam ja učestvovao u ovim razgovorima. Pročitao sam transkripte i nemam razloga da sumnjam u njihovu istinitost.

 94. Nakon što su mi pokazani ovi transkripti koji se odnose na zamenu topovske cevi slažem se da ovo može poslužiti kao opšti primer vrste logističke podrške koju je VJ pružala VRS-u u toku celog rata.

 95. Mislim da baš ovi transkripti presretnutih razgovora VRS-a, u kojima ja učestvujem neovisno potvrđuju moje navode o primeru podrške koju je Vojska Jugoslavije pružala VRS-u.

 96. Sećam se i toga da je početkom septembra 1995. tim majstora iz fabrike “14. oktobar” došao u Bosnu da pomogne VRS-u u pregledu i popravci inženjeriskih mašina. Sećam se i dvojice ili trojice vezista VJ-a koji su došli da naštimaju našu radio opremu.

 97. Nisam baš najbolje upoznat sa našim sistemom veza ali mislim da je VRS imala podstanicu veze na Gučevu u Srbiji gde su radila četiri pripadnika VRS-a.

 98. Operacije VJ-a u Bosni nakon osnivanja VRS-a

 99. Za vreme sukoba u Bosni i Hercegovini znao sam da je VJ u nekoliko navrata direktno pomogala VRS-u u borbenim operacijama. Na primjer, u februaru ili martu 1993. godine ili približno tog datuma, jedinica VJ-a je pomagala mojoj jedinici u raščišćavanju puta. Njihova pomoć nije bila toliko bitna ali su nam omogućili da izvršimo zadatak mnogo brže. Sećam se da je jedinica VJ- a bila borbena grupa jačine do pešadijskog bataljona, koja se sastojala od ojačane pešadijske čete i minobacačke čete. Preciznije, moj komandant brigade mi je naredio da koordiniram i organizujem sadejstvo u toj borbi zajedno sa njima. Ova jedinica VJ-a je bila smeštena u školi u Drinjači i otišla je dan nakon napada. Moguće je da su ove jedinice bile iz Zaštitnog puka 1. armije VJ-a i njihov komandant je bio [REDIGOVANO] [REDIGOVANO].

 100. U martu 1993. godine našoj jedinici je pomagala i tenkovska četa VJ-a prilikom napada na [REDIGOVANO]. Ovo područje branila je [REDIGOVANO] brdska brigade 2. korpusa Armije BiH. U toku napada tenkovska četa je izgubila jedan tenk.

 101. Ovo su dva lična primera koji pokazuju direktno učešće VJ-a u borbenim operacijama u Bosni zajedno sa VRS-om.

 102. Čuo sam i to da su neke jedinice VJ-a veoma kratak period vršile operacije u području Bratunca i Skelana 1993. godine a čuo sam i da je deo pripadnika 72. specijalne jedinice VJ-a bio aktivan u Bosni u jednom navratu. Moguće je da je to bilo 1994. godine kada je ova jedinica VJ-a razmeštena negde oko Sarajeva.

 103. Kada sam direktno učestvovao u borbama sa VJ-om u Bosni i Hercegovini imali smo dobro uspostavljene veze između sebe i koristili smo istu vrstu komunikacijske opreme.

 104. Učešće srbijanskog MUP-a u napadu [REDIGOVANO]

 105. Nemam nikakvih direktnih saznanja o bilo kakvoj uključenosti srbijanskog MUP-a u napad [REDIGOVANO]. Uopšteno gledano mislim da je postojala saradnja i koordinacija između MUP-a Republike Srpske i MUP-a Srbije kao i između VRS-a i VJ-a ali ne mogu dati nijedan primer za to.

 106. Ne znam da li je srbijanski MUP vršio operacije u BiH za vrijeme rata.

 107. Znam da su Arkanove jedinice došle u septembru 1995. na Manjaču i u okolinu Ključa. Lično sam video Arkanove jedinice u zapadnoj Krajini dok su učestvovale u borbama zajedno sa VRS-om protiv Hrvatske vojske.

 108. [REDIGOVANO]

 109. Nakon što je [REDIGOVANO] navodno demilitarizovana bilo je okršaja sa obe strane. VRS se branila od dejstava iz zaštićene zone, jer su snage 28. divizije izvodile dejstva iz zaštićene zone. Srebrenica nikad u stvari nije bila demilitarizovana, već je A BiH i jedinice 2. korpusa A BiH to vreme koristili da izvrše reorganizaciju i unapređenje vojne organizacije i donaoružavanje i doobuku svojih jedinica u enklavi, kao i izvodjenje borbenih dejstava iz enklave.

 110. U aprilu 1993. godine naše snage VRS-a su zaustavljene u izvođenju kontranapada. Srebrenica je proglašena zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija i obe strane su se od tada utvrdile. Snage VRS-a su činile jedinice iz Skelana, Bratunca i Milića i jedno vreme nepotpuni pešadijski bataljon Zvorničke brigade.

 111. Bilo je potrebno puno ljudstva da bi se enklava i jedinice 28. divizije u njoj držale u blokadi. Dvadesetosma divizija je vršila napade u pravcu naše slobodne teritorije. Kako je vreme prolazilo povećali smo broj ljudstva oko zaštićene zoni da bismo zaštitili stanovništvo i teritoriju od napada 28. divizije ABiH-a. VRS je rasporedila ljudstvo po vanjskom obruču a unutrašnji obruč su činili pripadnici UN-a i 28. divizije.

 112. U januaru 1993. godine, jedinice Nasera Orića iz Armije BiH-a je ponovo zauzeo neka područja uz Drinu. Nakon odlaska jedinica VJ-a iz Bosne u januaru ili februaru 1993. ja sam lično učestvovao u vojnim operacijama VRS-a koje se odnose na kontranapad u pravcu Srebrenice u aprilu 1993. U operacijama u kojima sam učestvovao nisu bile uključene jedinice VJ-a.

 113. VRS ometanja/blokada dopreme humanitarne pomoći i snabdijevanja Holandskog bataljona u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija u Srebrenicu

 114. Pitanje snabdevanja zaštićene zone je kontrolisala VRS-a na centralizovan način. Ništa nije moglo doći u Srebrenicu bez odobrenja Glavnog štaba VRS-a. Koliko znam ova procedura bila je dogovorena između GŠ VRS i komande UNPROFOR-a u Sarajevu. Preciznije, iz Glavnog štaba bi došla informacija i naređenje vezana za to pitanje dan ili dva ranije, a onda bi vojna policija izvršila proveru svega na putu prema zaštićenoj zoni. Što je bilo najavljeno i odobreno od GŠ VRS moglo je proći. To je bila komplikovana procedura.

 115. Pošto smo u nekoliko slučajeva pronašli u UNPROFOR-ovim konvojima vojna sredstva koja nisu bila dozvoljena pojačana je kontrola konvoja. Po mom mišljenju prvo je VRS želela da osigura proporcionalno i što je moguće više pomoći od međunarodne zajednice za naše izbeglice. A drugo, želeli smo da otežamo situaciju za 28. diviziju i muslimansko stanovništvo. VRS je raspolagala sa podacima da se deo ove humanitarne pomoći koristi za 28. diviziju.

 116. Ova politika blokiranja i ometanja dotura humanitarne pomoći civilnom stanovništvu u zaštićenoj zoni je verovatno bila nezakonita.

 117. [REDIGOVANO]

 118. Krajem [REDIGOVANO] saznao sam o namerama VRS-a da razdvoje teritorije enklava i da ih suze. [REDIGOVANO]pozvan sam da ponovo aktivno stupim na dužnost nakon nepotpunog oporavka od ranjavanja i povreda zadobijenih u borbama. Vratio sam se u [REDIGOVANO] brigadu i moj komandant, podpukovnik [REDIGOVANO], obavestio me o gorepomenutim namerama o izvođenju takvog napada.

 119. Tada je Glavni štab VRS-a bio smešten u Crnoj Rijeci u Han Pijesku. [REDIGOVANO] bataljon vojne policije, [REDIGOVANO] bataljon veze, logistika, komanda [REDIGOVANO] pešadijske brigade, vod veze, [REDIGOVANO] Glavnog štaba, razna vojna skladišta [REDIGOVANO] i neke artiljerijske jedinice su bili smešteni u [REDIGOVANO].

 120. [REDIGOVANO] je za izvođenje operacije [REDIGOVANO] imao istureno komandno mjesto na [REDIGOVANO] pored [REDIGOVANO]. Ova činjenica je potvrđena na kraju dokumenta koji mi je pokazao istražitelj, “Zapovest za [REDIGOVANO] – [REDIGOVANO] koji je potpisao generalmajor Milenko [REDIGOVANO] (evidencioni broj 0084-7289-0084-7294). U naredbi su takođe naveden razne jedinice koje su učestvovale u napadu na [REDIGOVANO]. U to vreme, kao komandant [REDIGOVANO] on je bio moj komandant korpusa.

 121. Cilj napada na [REDIGOVANO]

 122. Cilj napada, koliko je meni poznato, bio je razdvajanje [REDIGOVANO] i smanjenje [REDIGOVANO]. Sećam se da je [REDIGOVANO]pre polaska iskazao sumnju da će UN dozvoliti tako nešto.

 123. Očekivanja pre napada [REDIGOVANO]

 1. Očekivalo se da ako smanjimo [REDIGOVANO] da će civilno stanovništvo tražiti da ide a smanjen bi bio manevarski prostor 28. divizije. Sličan proces se desio u Srebrenici 1993. Prema našim obaveštajnim podacima civili su želeli da napuste zaštićenu zonu, a sve zbog ratnog stanja i dejstava teških uslova kao što su nedostatak hrane, vode itd. Sprečavanje odlaska civilnog stanovnistva vršile su snage 28. divizije.

 2. Dana 24. novembra 2003. istražitelj Randall mi je usmerio pažnju na [REDIGOVANO] gde sam izjavio da: “Moje lično mišljenje je da zločini [REDIGOVANO] predstavljaju logičan vrhunac nasilja i mržnje koje su zaraćene strane bosanskog naroda nanosile jedne drugima (i sami sebi) u toku rata od 1993. do 1995., koji je razorio našu zemlju.”

 3. U potpunosti stojim iza ove izjave. Kada se upali vatra kao što je to učinjeno u Bosni i Hercegovini njen intenzitet se u jednom smislu poveća. Primer za to je tačno ono što se desilo u [REDIGOVANO]. Došlo je do razaranje koji je uzrokovan sukobom između bosanskih Srba i muslimanske strane, gdje je i kada je jedna strana bila jača ona druga strana je stradala. Tako je stvorena jedna spirala zla.

 4. Obzirom na sve što sam do sada rekao, i obzirom na patnje srpskog stanovništva i nasilje [REDIGOVANO] koja nije bila razoružana, moglo se predvideti da će ukoliko VRS zauzme [REDIGOVANO] uslediti osveta.

 5. Odluka o napadu [REDIGOVANO]

 6. Mislim da general Mladić i predsednik Karadžić snose glavnu odgovornost za odluku i izvođenje napada na [REDIGOVANO].

 7. Pregledao sam dve direktive VRS-a, naredbe i izveštaje, koji se odnose na [REDIGOVANO] uključujući i dokument od [REDIGOVANO] koje sam ranije dobio od Tužilaštva. To je Direktiva za dalja dejstva, [REDIGOVANO], koju je izdala Vrhovna komanda oružanih snaga Republike Srpske, narodna odbrana, državna tajna, označena evidencionim brojem 0082-3159-0082-3182. U ovom dokumentu se navode ciljevi koje je VRS ispunila sve do i [REDIGOVANO].

 8. Posledice nastale uvođenjem zabrana Republici Srpskoj od strane SRJ

 9. Znao sam da je Savezna Republika Jugoslavija uvela sankcije Republici Srpskoj. Uvedene su 1994. godine i trajale su duže vreme ali su na kraju malo popustile. To se naročito odnosilo na granične prelaze između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske koji su se zatvarali između 19:00 i 07:00 sati. Telefonske linije su takođe bile prekinute između dve zemlje. Posmatrači (posmatrači Evropske unije) su se stalno nalazili na mostovima.

 10. Zabrane su imale štetne posledice za operativnu gotovost VRS-a, i život stanovništva uopšte. Smanjena je količina goriva, municije lošijeg kvaliteta je bilo mnogo više nego ranije, što ukazuje na to da je bilo tada više one iz lokalne proizvodnje. Bila je ograničena i sloboda kretanja. Generalima VRS-a je bio ograničen i zabranjen ulazak u Saveznu Republiku Jugoslaviju ali je Zvornička brigada ponekad imala zadatak da obezbedi njihov prelazak u Saveznu Republiku Jugoslaviju čamcem preko Drine. Ovo se odnosilo samo na generale VRS-a.

 11. Srbijanski MUP na [REDIGOVANO] je imao spisak imena generala VRS-a kojima nije bio dozvoljen ulazak u Saveznu Republiku Jugoslaviju.

 12. Ova akcija (omogućavanje generalima VRS-a ilegalan ulazak u SRJ) koju je izvodila VRS je rađena samo da bi se onemogućilo provođenje zabrana.

 13. Pitanje popravke tenka koji sam spomenuo ranije je primjer neefikasnosti zabrana, koje, čak i da su u principu bile efikasne bile su na štetu i stanovništva RS-a i VRS-a.

 14. Ja verujem da je bilo i drugih operacija koje je izvodila VRS kako bi onemogućila provođenje zabrana. Mislim da je noću MUP Republike Srpske organizovao prolazak konvoja ali ja nisam bio svedok takvih aktivnosti.

 15. Znam da je Glavni štab VRS razmestio pontonirsku četu u Sopotniku kako bi osigurao dolazak goriva iz Srbije u Republiku Srpsku. Mislim da je svima bilo poznato da se Glavni štab trudio da onemogući provođenje zabrana. Obični vojnici i narod su bili ogorčeni na srbijanske vlasti zbog ovih zabrana.

 16. Mislim da je cilj zabrana bio disciplinovanje vođstva Republike Srpske da bi ih se nateralo da prihvate tada ponudjeno primirje.

 17. Nepostojanje direktne uključenosti VJ-a u vojni napad na [REDIGOVANO]

 18. Koliko ja znam, ni jedna jedinica ni pripadnici VJ-a nisu učestvovali u direktnim borbama u vojnim operacijama napada [REDIGOVANO].

 19. Zadaci nakon pada [REDIGOVANO]

 20. Nisam učestvovao u vojnoj operaciji VRS-a u [REDIGOVANO]. Nakon pada zaštićene zone učestvovao sam u sukobu sa [REDIGOVANO] ABiH-a u toku njenog proboja, koji je prešao u operaciju čišćenja zostalih grupa. Moj zadatak pretresa terena sa nekim jedinicama [REDIGOVANO] se odnosio na područje [REDIGOVANO].

 21. Dana [REDIGOVANO] bio sam zadužen za grupu jedinica koje se vršile pretres terena. Mnoge jedinice VRS-s su bile skoro razbijene i moj posao je bio da ih konsolidujem.

 22. Znam da su u vreme napada [REDIGOVANO] neki vojnici ABiH-a prešli na [REDIGOVANO] i da ih je uhvatila VJ. Ali naravno, sa geografske tačke gledišta to je skoro isto područje samo što je preko Drine.

 23. Čuo sam da su neki Muslimani koji su pobegli iz Bosne u Srbiju u toku [REDIGOVANO] operacije na kraju vraćeni u Bosnu ali mislim da se to desilo pre nego što je pala Žepa i radi se verovatno o jednoj manjoj grupi. To mi na jedan način ukazuje na određeni stepen saradnje između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske. Ova izjava je zasnovana na informaciji iz druge ruke.

 24. Identifikacioni dokumenti Radislava Krstića

 25. Dana 24. novembra 2003. godine istražitelj Randall pokazao mi je kopije dva dokumenta. Prvi dokument je od 25. januara 1996. i označen je evidencionim brojem ERN A000-1594 i to je vojna legitimacija VJ-a izdata na ime Radislava Krstića.

 26. Ovaj dokument je kopija zvaničke legitimacije koja je bila izdavana svim profesionalnim pripadnicima VJ-a. I ja sam imao sličnu vojnu legitimaciju koju je izdala JNA. Na kraju te lične karte bila je produžena njena važnost.

 27. Prepoznao sam generala Radislava Krstića na slici i čini se da nosi oficirsku uniformu VJ-a.

 28. Zaglavlje “Vojna pošta 3001 Beograd” ukazuje na 30. kadrovski centar VJ-a a vreme izdavanja je 25. januar 1996.

 29. Ispod naslova Podaci o službi, dokument pokazuje da je general Krstić imao čin general-majora VJ-a u vreme izdavanja i da je pripadao 30. kadrovskom centru od 10. novembra 1993.

 30. Mislim da je u vreme izdavanja 1996. godine general Krstić pohađao Školu za nacionalnu odbranu VJ-a za generale u Beogradu. Mislim da je bilo obavezno za sve da nose uniformu VJ-a dok pohađaju ovu školu.

 31. Lična karta generala Krstića izdata u SRJ

 32. Drugi dokument je od 3. marta 1995. i označen je evidencionim brojem ERN A000-1595.

 33. Ovo je kopija identifikacionog dokumenta koji se izdaje svim građanima Savezne Republike Jugoslavije. Prepoznao sam generala Radislava Krstića na ovoj fotografiji i izgleda mi da je ovo kopija njegove lične karte izdate 3. marta 1995. I ja sam imao sličan dokument.

 34. Lokacije nekih vojnih arhiva VRS-a

 35. Neke od dokumenata VRS-a koje sam nedavno ustupio Tužilaštvu sakupio sam u kasarni VJ-a u [REDIGOVANO], Savezna Republika Jugoslavija. Tu spadaju dokumenti komande [REDIGOVANO] VRS-a i neki dokumenti [REDIGOVANO]. Mnogi drugi dokumenti VRS-a, [REDIGOVANO] i nekih drugih brigada VRS-a su bili pohranjeni u kasarni u [REDIGOVANO].

 36. Ne znam kada su ovi dokumenti poslani u Saveznu Republiku Jugoslaviju na skladištenje ali mogu da zaključim da je bilo “sigurnije” da se uskladište tamo kako bi sprečili IPTF, SFOR i druge međunarodne vojne organizacije da imaju pristup takvim dokumentima.

 37. Nisam siguran da li su oni tamo prebačeni nakon što je Tužilaštvo izvršilo pretres [REDIGOVANO]. Pretpostavljam da je za to bila potrebna ili odluka nekog vladinog tela ili vojna dozvola ili neka vrsta sporazuma da se prebace ovi dokumenti iz Bosne i Hercegovine u Saveznu Republiku Jugoslaviju ali nisam siguran na kom nivou.

 38. Međutim, znam da ovi dokumenti nisu više uskladišteni u kasarnama VJ-a.

 39. Pokazana su mi neka dokumenta i od mene je traženo da ih prokomentarišem:

 40. Platna lista i odobrenje od 19. juna 1992. godine, izdato [REDIGOVANO] od [REDIGOVANO], koji je potpisao [REDIGOVANO] evidencioni broj ERN 0306-0833-0306-0833. – Nisam potpisao taj dokument, na primer, priznanicu za novac. Možda se to odnosi na neku drugu osobu koja ima isto ime kao ja. (Mislim da su bila četiri [REDIGOVANO] [REDIGOVANO]). Drugo objašnjenje je da je možda neko falsifikovao dokument kako bi dobio novac u moje ime. U svakom slučaju, kao što sam rekao ranije, ja sam primao platu iz Beograda i nisam bio plaćen ni od jedne institucije u Bosni.

 41. Privremeno postavljenje [REDIGOVANO] za komandanta [REDIGOVANO] motorizovane brigade, koje je potpisao general Krstić, od 29. 09. 1998. godine, evidencioni broj ERN DA15-6839-DA15-6839; ovaj dokument ponovo dokazuje činjenicu da sam vođen u administraciji VJ-a, uključujući i platni program.

 42. Izveštaj o prijemu dužnosti komandanta [REDIGOVANO] 5. korpusa, VJ 30. kadrovski centar Beograd, evidencioni broj ERN DA15-6839-DA15-6839 od 1. februara 1999. godine.

 43. Odluka o utvrđivanju penzijskog staža za [REDIGOVANO], prema članu 156 i 157 Zakona o Vojsci Jugoslavije, Službeni glasnik SRJ, evidencioni broj ERN DA15-6842-DA15-6842.

 44. Prva strana zahteva [REDIGOVANO] za garnizonski stan u Novom Sadu, evidencioni broj ERN DA15-6825-DA15-6825.

 45. Privremeno postavljenje [REDIGOVANO] za komandira pozadinske čete 503. motorizovane brigade 5. korpusa, Zvornik. Postavio ga [REDIGOVANO], poslano u 30. kadrovski centar VJ-a, evidencioni broj 0122-3994-0122-3994. Ovaj dokument je sličan onome o kome se govorilo u paragrafu 138. Međutim, ovoga puta [REDIGOVANO] potčinjenog komandanta. I opet je uključen 30. kadrovski centar iz Beograda.

 46. Grafički prikaz strukture Glavnog štaba VRS-a, evidencioni broj 0103-9406-0103-9406. Pregledao sam tabelu i u principu odgovara situaciji u julu 1995. Mogu da dodam da su osim 65. zaštitnog puka i 10. diverzantskog odreda bile i druge jedinice pridodate Glavnom štabu kao što su puk veze ili pozadinska baza.

 47. Grafički prikaz strukture [REDIGOVANO], evidencioni broj 0103-9409-0103-9409. I ova tabela odgovara situaciji na terenu u [REDIGOVANO]. Neke od grešaka: pomoćnik komandanta za pozadinu se nije zvao [REDIGOVANO] već [REDIGOVANO], [REDIGOVANO] je bio komandant ižninjerijske jedinice a ne načelnik inžinjerije. Isto tako imena nekih komandanata brigada su pogrešno napisana. Zatim, kad je [REDIGOVANO] postao komandant korpusa [REDIGOVANO], [REDIGOVANO] ga je nasledio kao načelnik štaba korpusa, dok je [REDIGOVANO] mesto komandanta [REDIGOVANO] preuzeo [REDIGOVANO], koji je tada bio načelnik štaba brigade. ( [REDIGOVANO]). Ima još nekih sličnih grešaka od manje važnosti.

 48. Ključ “tajnih naziva VRS-a”; 0211-3816-0211-3816 ----Mogu potvrditi podatke u prvoj polovini do Domara. Korišteni su ovi tajni nazivi mada su se menjali s vremena na vreme.

 49. [REDIGOVANO] od 8. aprila 1994. koju je potpisao [REDIGOVANO] i označen evidencionim brojem 0092-2637-0092-2645. ---- Priznajem da je ovo verodostojan dokument.

 50. [REDIGOVANO] koju je potpisao [REDIGOVANO] i označen je evidencionim brojem 0073-3235-0073-3256 ------ Priznajem da je ovo verodostojan dokument. Sećam se [REDIGOVANO] (vidi stranu 6.) za koga sam čuo da je učestvovao u pucanju u [REDIGOVANO]. On je bio rezervni podoficir i mislim da nije imao čin. U to vreme bio je na odmoru. Bio je na odmoru dve sedmice koji je odobrio [REDIGOVANO].

 51. [REDIGOVANO] General Tolimir je bio pomoćnik komandanta za obavještajno bezbednose poslove Glavnog štaba VRS-a. Dokument je od [REDIGOVANO]. i u njemu stoji da “Predsjednik republike je zadovoljan rezultatima borbenih dejstava oko [REDIGOVANO] i saglasan je da se nastave dejstva radi zauzimanja [REDIGOVANO], razoružanja muslimanskih terorističkih bandi i potpune [REDIGOVANO]” U dokumentu dalje piše da naredba mora biti izdata “svim borbenim sastavima koji učestvuju u borbenim dejstvima oko [REDIGOVANO] da pruže maksimalnu zaštitu i sigurnost svim [REDIGOVANO] i civilnom stanovništvu. Tu takođe zahteva da se prema civilnom stanovništvu i ratnim zarobljenicima postupa u skladu sa Ženevskim konvencijama iz 1949. Mogu da kažem sa sigurnošću da [REDIGOVANO] nije primila takvu naredbu ni u pismenom ni u usmenom obliku. [REDIGOVANO] bio obavešten o sadržaju pisma generala Tolimira ali čak i da je to bio slučaj, mene nikada o tome nije obavestio.

 52. Naredba [REDIGOVANO] od [REDIGOVANO], koju je potpisao general [REDIGOVANO], pod nazivom “Sprečavanje prolazaka muslimanskih grupa ka [REDIGOVANO]”, označena evidencionim brojem 0084-7295-0084-7296 i 0092-0482-0092-0483.

 53. Putni radni list za TAM 75, evidencioni broj 0069-4848-0069-4849.

 54. Putni radni list za TAM 75, evidencioni broj 0074-3654-0074-3654.

 55. Putni radni list za TAM 75, evidencioni broj 0074-3640-0074-3640.

 56. Putni radni list za TAM 80, evidencioni broj 0069-4846-0069-4843.

 57. Uvjerenje o smrtni [REDIGOVANO] označeno evidencionim brojem 0084-0862-0084—0867.

 58. Pregled angažovanja ljudstva čete vojne policije [REDIGOVANO]. označen evidencionim brojem 0069-6608-0069-6615.

 59. Osim ako nije drugačije objašnjeno, svi dokumenti o kojima sam dao svoj komentar čini se da su kopije autentičnih dokumenta.

 60. Presretnuti razgovor od [REDIGOVANO]. između [REDIGOVANO]

 61. Preslušao sam presretnuti razgovor od [REDIGOVANO], između [REDIGOVANO] i [REDIGOVANO]. Ovaj razgovor je dio video snimka na kome se nalazi snimljen zvuk ovog presretnutog razgovora (evidencioni broj V000-2564). Pregledao sam takođe otkucani transkript (evidencioni broj 0108-5012) i transkript pisan rukom (evidencioni broj 0080-4430-0080-4431).

 62. [REDIGOVANO]

POTVRDA SVEDOKA

Izjava mi je glasno pročitana na srpskom jeziku i sadrži sve što sam rekao po svom znanju i sećanju. Izjavu sam dao dobrovoljno i svestan sam da se ona može upotrebiti u sudskom postupku pred Međunarodnim sudom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991., kao i da mogu biti pozvan da svedočim pred Sudom.

Potpis: /potpisano/
Datum: 21.1.2004.