Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet br. IT-02-54-T

Izjava na osnovu pravila 89F

Ime svedoka: general Morillon

Identifikacioni broj svedoka Tužilaštva: B-1717

Dokazni predmeti koji će biti ponuđeni uz svedočenje ovog svedoka

Opis dokaznog predmeta

Tabulator

Evidencioni broj

Napomena

Dokazni predmet

1. Prikaz obrazovanja i radnog iskustva generala Morillona.

1

2. Izjava generala Morillona na osnovu pravila 89F, koja uključuje i opis svih dokumenata u formi tabele.

2

Engleski:

Francuski:

3. Hronološki prikaz događaja o kojima će govoriti general Morillon.

3

4. Dokument: datum 30. maj 1992, izlazni telegram Nambiara Gouldingu. Predmet: rezime sastanka sa predsednikom Miloševićem od 30. maja 1992.

4

R003-3874-R003-3876

Korišćen program Sanction

5. Dokument: datum 1. oktobar 1992, pismo generala Morillona Radovanu Karadžiću.

5

R004-5599-R004-5599

Nije korišćen program Sanction

6. Dokument: datum 16. novembar 1992, izlazni telegram Nambiara Gouldingu.

6

R004-6632-R004-6640

Nije korišćen program Sanction

7. Dokument: datum 19. novembar 1992, izlazni telefaks majora Tuckera štabu UNPROFOR-a (sektor Sever, Topusko), izveštaj o sastanku sa generalom Mladićem.

7

R011-8331-R011-8336

Nije korišćen program Sanction

8. Dokument: datum 12. mart 1993, Tuckerov izveštaj.

8

R017-0541-R017-0542

Korišćen program Sanction

9. Dokument: datum 13. mart 1993, Tuckerov izveštaj (vreme: 18:20 časova).

9

R017-0534-R017-0534

Nije korišćen program Sanction

10. Dokument: 13. mart 1993, Tuckerov izveštaj (vreme 20:00 časova).

10

R017-0531-R017-0532

Korišćen program Sanction

11. Dokument: datum 15. mart 1993, izlazni telefaks pukovnika Leentjesa štabu UNPROFOR-a (Zagreb), predmet: vanredni izveštaj o situaciji u Srebrenici.

11

R017-0503-R017-0509

Korišćen program Sanction

12. Dokument: datum 15. mart 1993, izveštaj majora Tuckera.

12

R017-0516-R017-0517

Korišćen program Sanction

13. Dokument: datum 17. mart 1993, telefaks Saveta bezbednosti.

13

R011-7807-R011-7808

Korišćen program Sanction

14. Dokument: datum 25. mart 1993, izveštaj majora M. Brackea, predmet: nove informacije o Srebrenici.

14

R017-0394-R017-0394

Korišćen program Sanction

15. Dokument: datum 18. mart 1993. (09:37), izlazni telefaks generala Morillona Glavnom štabu komande BiH Kiseljak. Predmet: naređenje za odlazak konvoja iz Srebrenice.

15

R017-0467-R017-0467

Korišćen program Sanction

16. Dokument: datum 18. mart 1993. (22:30 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (pukovnik Leentjes) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: vanredni izveštaj o situaciji u Srebrenici.

16

R017-0460-R017-0462

Nije korišćen program Sanction

17. Dokument: datum 19. mart 2003. (18:10 časova), izveštaj majora Tuckera o situaciji.

17

R017-0456-R017-0457

Korišćen program Sanction

18. Dokument: datum 24. mart 1993. (23:40 časova), izveštaj o situaciji, autor nepoznat.

18

R017-0403-R017-0403

Nije korišćen program Sanction

19. Dokument: datum 25. mart 1993. (10:00 časova), izveštaj majora Brackea o situaciji.

19

R017-0399-R017-0400

Nije korišćen program Sanction

20. Dokument: datum 26. mart 1993. (02:45 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (pukovnik Leentjes) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: vanredni izveštaj o situaciji u Srebrenici.

20

R017-0389-R017-0391

Korišćen program Sanction

21. Dokument: datum 25. mart 1993, šifrovani telegram Wahlgrena Annanu. Predmet: sastanci sa Miloševićem.

21

0079-6702-0079-6704

Korišćen program Sanction

22. Dokument: datum 26. mart 1993. (23:30 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (potpukovnik Purves) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: izveštaj majora Tuckera iz Beograda, 26. mart 1993. (20:45 časova).

22

R017-0383-R017-0385

Nije korišćen program Sanction

23. Dokument: datum 26. mart 1993. (15:45 časova), izveštaj majora M. Brackea o situaciji.

23

R017-0387-R017-0387

Nije korišćen program Sanction

24. Dokument: datum 27. mart 1993. (21:00 čas), izveštaj majora Tuckera o situaciji.

24

R017-0375-R017-0376

Nije korišćen program Sanction

25. Dokument: datum 11. april 1993. (11:15 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (Victor Adreev) Cedricu Thornberryju u štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: izveštaj o stanju br. 13.

25

R002-9383-R002-9389

Nije korišćen program Sanction

26. Dokument: datum 11. april 1993, izlazni telegram Wahlgreena Annanu. Predmet: sastanak vojnog vrha u Beogradu, održan 9. aprila 1993.

26

0040-2773-0040-2781

Nije korišćen program Sanction

27. Dokument: datum 13. april 1993, izlazni telegram Wahlgreena Annanu. Predmet: sastanak sa Mladićem u Sarajevu 12. aprila 1993.

27

0046-6846-0046-6848

Nije korišćen program Sanction

28. Dokument: datum 13. april 1993. (15:15 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (kapetan Dekker) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: sastanak na sarajevskom aerodromu 6. aprila 1993.

28

R012-1192-R012-1198

Nije korišćen program Sanction

29. Dokument: datum 13. april 1993, UNPROFOR-ovo obaveštenje za štampu – UN ogorčen zbog zverstva u Srebrenici.

29

0007-4523-0007-4523

Korišćen program Sanction

30. Dokument: datum 18. april 1993. (15:15 časova), izlazni telefaks Wahlgreena (Sarajevo) Annanu. Predmet: sarajevski sporazum u vezi sa Srebrenicom.

30

R004-5287-R002-5289

Korišćen program Sanction

31. Video

31

V000-0439

Korišćen program Sanction

Ostali dokumenti Ujedinjenih nacija

32. Dokument: datum 4. april 1993, izlazni telefaks Walgrena pukovniku Petrounevu (glavni oficir za vezu) Beograd. Predmet: pismo komandanta snaga g. Miloševiću.

32

R015-5959-R015-5962

Nije korišćen program Sanction

33. Dokument: datum 7. april 1993. izlazni telefaks komandanta snaga upućen UNPROFOR-u u Beogradu. Predmet: predsednik Slobodan Milošević, pismo general-potpukovnika Larsa-Erica Wahlgreena.

33

ZA02-2594-ZA02-2595

Nije korišćen program Sanction

34. Dokument: datum 8. april 1993, šifrovani telegram Wahlgrena Annanu. Predmet: sastanak tog dana sa predsednikom Miloševićem.

34

R004-5090-R004-5091

Nije korišćen program Sanction

35. Dokument: datum 16. april 1993, Miloševićeva poruka u kojoj traži da se angažuju posmatrači.

35

R004-6819-R004-6819

“*” Treba da se podnese. “+” Optužba traži da se ovi dokazni predmeti zapečate. “id” Optužba traži da se ovi dokazni predmeti odrede za identifikaciju. Optužba će pre podnošenja dokaznih predmeta od drugih svedoka dobiti svedočenje o njihovoj autentičnosti.


1. Uvod

General Morillon je trenutno član Evropskog parlamenta. U Ujedinjenim nacijama je počeo da radi 2. marta 1992, kao zamenik komandanta UNPROFOR-a za Hrvatsku. Na toj funkciji je bio do septembra 1992, kada je postao komandant UNPROFOR-a za BiH, što je radio sve do odlska iz UN-a, 12. jula 1993. Dok je bio na dužnosti komandanta za BiH bio je smešten u Sarajevu. Najmanje jednom nedeljno se sastajao sa vojnim i političkim liderima zaraćenih strana.

1. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 1 Rezime obrazovanja i radnog iskustva generala Morillona

2. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 2 Izjava generala Morillona na osnovu pravila 89(F)

2. Sarajevo

30. maj 1992.

 1. Dok je još bio zamenik komandanta za Hrvatsku, general Morillon je prisustvovao sastanku sa predsednikom Miloševićem i generalom Nambiarom, komandantom snaga UNPROFOR-a, održanom 30. maja 1992. Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo o opsadi Sarajeva.

  3. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 4 Dokument: datum 30. maj 1992, izlazni telegram Nambiara Gouldingu. Predmet: rezime sastanka sa predsednikom Miloševićem, održanog 30. maja 1992. u 12:00 časova, evidencioni broj: R003-3874-R003-3876

 2. General Morillon kaže da je u gorenavedenom dokumentu tačno prikazano šta se događalo tokom sastanka sa Slobodanom Miloševićem 30. maja 1992.

  “Predsednik Milošević je izrazio potpuno neslaganje sa akcijom generala Mladića. Izjavio je da su dali sve od sebe da ga uvere da prestane s granatiranjem. Iako je imao razumevanja za borbu u cilju samoodbrane, smatrao je da nema opravdanja za kontinuirano granatiranje civilnog stanovništva u Sarajevu.

  Predsednik Milošević je takođe ukazao na to da je pokušavao da stupi u kontakt sa g. Karadžićem i eventualno iskoristi svoj uticaj kakobi zaustavio to “krvavo, zločinačko” granatiranje.

  Na MacKeniziejevo pitanje o tome kakav je njegov stav prema korišćenju naoružanja JNA u BiH, Milošević je rekao da im je od početka govorio da “dignu ruke od svog krvavo oružja.”

  Sastanak je završen Miloševićevim ponovnim uveravanjem da će učiniti sve što može kako bi ubedio snage bosanskih Srba da prestanu s granatiranjem i da im je rekao da, ukoliko se ono nastavi, više ne očekuju nikakvu pomoć i razumevanje.

  4. DOKAZNI PREDMET BR: Novi tabulator: 5 Dokument: datum 1. oktobar 1992, pismo generala Morillona Radovanu Karadžiću. Evidencioni broj R004-5599-R004-6640

 3. General Morillon je potvrdio da je goenavedeni dokument kopija pisma koje je poslao dr Radovanu Karadžiću. U tom pismu on izražava oštro negodovanje zbog oružanog progona stanovništa Grbavice.

 4. 3. Srebrenica

  Istočne enklave – uvod

 5. Jedan od prvih zadataka generala Morillona kao komandanta UNPROFOR-a za BiH bio je da uključi generala Mladića u rešavanje pitanja pružanja humanitarne pomoći Bošnjacima u istočnim enklavama. On je pokrenuo to pitanje na jednom od prvih sastanaka sa Mladićem, 15. novembra 1992. Na početku vršenja funkcije komandanta, general Morillon je uvideo kritičnost situacije s kojom su suočeni ti ljudi i nemogućnost da dođu do humanitarne pomoći.

  5. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 6 Dokument: datum 16. novembar 1992, izlazni telegram Nambiara Gouldingu, evidencioni broj R004-6632-R004-6640

 6. General Morillon je potvrdio da je ovaj dokument tačan zapis o njegovom sastanku sa generalom Mladićem održanom 15. novembra 1992.

 7. Ovo pitanje je ponovo pokrenuto 19. novembra 1992, što se vidi u izveštaju generala Morillona o tom sastanku. Dole opisani dokumet je kopija tog izveštaja.

  6. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 7 Dokument: datum 19. novembar 1992, izlazni telefaks majora Tuckera štabu UNPROFOR-a (sektor Sever, Topusko), izveštaj o sastanku sa generalom Mladićem. Evidencioni broj R011-8331-R011-8336

 8. Napad za pravoslavni Božić

 9. Bosanski Srbi su obavestili generala Morillona da je grupa Bošnjaka, na čelu sa Naserom Orićem, na pravoslavno Badnje veče napala enklavu Srebrenica. Navodno je tokom tog napada izvršen masakr nad srpskim stanovništvom sela Kravice, nadomak Bratunca. Vojska bosanskih Srba je na to odgovorila ofanzivom na severoistočni deo Bosne i Hercegovine, na području Kamenice, Cerske i Srebrenice.

 10. 5-6. mart 1993.

 11. Ubrzo nakon napada na Cersku, predsednik Izetbegović je rekao generalu Morillonu da situacija u istočnim enklavama postaje sve ozbiljnija i da postoji veliki broj teško ranjenih lica kojima je potrebna medicinska evakuacija. General Morillon je 5-6. marta 1993. otišao u Konjević Polje i Cersku, kako bi sam procenio situaciju. Tokom te posete, jedan bošnjački starešina je tvrdio da je u Cerskoj izvršen masakr i da je veliki broj civila Bošnjaka zaključan u kućama, koje su potom zapaljene.

 12. General Morillon je otišao u Cersku i nije bio u mogućnosti da proceni da li su te tvrdnje tačne, mada je bilo otprilike 75 ranjenih (i vojnika i civila) kojima je bila potrebna medicinska evakuacija. Uspeo je da utvrdi da je stanovništvo koje nije pretrpelo povrede otišlo u pravcu Srebrenice. Tokom te posete, General Morillon se sastao sa Naserom Orićem.

 13. 8. mart 1993.

 14. Dana 8. marta 1993, general Morillon se na Palama sastao sa dr Lukićem (predsednikom vlade), generalom Gverom (Mladićevim načelnikom štaba), Rakovićem (Karadžićevim šefom kabineta), potpukovnikom Kovačevićem i Ratkom Adžićem (ministrom unutrašnjih poslova). Tokom tog sastanka, Morillon je uspeo da između generala Gvera i Vladimira Lukića izdejstvuje sporazum o prekidu vatre oko Konjević Polja, kako bi se evakuisalo 75 ranjenih. Gvero je rekao da će odobriti prolazak konvoja humanitarne pomoći ka Srebrenici 11. marta 1993. pod uslovom da Bošnjaci obustave ofanzivna dejstva na izvesnim područjima. Iako se uvek protivio postavljanju uslova u vezi s humanitarnom pomoći, general Morillon će opisati kako je do ovoga ustupka došao na osnovu zabrinutosti zbog teške situacije u kojoj su bili ranjenici.

 15. Kasnije tog dana general Morillon se u Predsedništvu sastao sa bosanskim zvaničnicima i insistirao na prestanku napada 1. i 2. korpusa ABiH u Ilijašu i Kladnju. Opisaće kako je odlučio da ode u Srebrenicu i postara se da se u Srebrenici i Konjević Polju angažuju UN-ovi vojni posmatrači.

 16. 10. mart 1993.

 17. Dana 10. marta 1993. general Morillon i pripadnici njegove komande krenuli su u Konjević Polje i Srebrenicu.

 18. 11. mart 1993.

 19. Dana 11. marta 1993. general Morillon se sastao sa zvorničkim političkim i vojnim liderima. Nakon što je dobio njihov pristanak da se izvrši medicinska evakuacija, general Morillon se s malom grupom ljudi uputio ka Srebrenici. Put ih je vodio kroz Srbiju, pa do Bratunca.

 20. Na putu kroz Srbiju jugoslovenska vojska je na više od sat vremena zasutavila konvoj. Kad su konačni stogli u Bratunac, tamošnji funkcioneri bosanskih srba su ih obavestili da su Bošnjaci srušili most ka Srebrenici i da ne mogu u Srebrenicu.

 21. General Morillon je odredio drugu maršrutu, kroz planine, te su krenuli njom i stigli u Srebrenicu usred noći. Stanovništvo Srebrenice ih je dočekalo kao heroje.

 22. Opis uslova u gradu

 23. Istog dana su oficiri bosanskih Srba u Zvorniku zaustavili britanski konvoj koji je pokušavao da evakuiše 75 ranjenih iz Konjević Polja i postavili nove uslove i ograničenja po pitanju broja. U Konjević Polje su stigli 11. marta 1993. i smesta su se oko njih okupili Bošnjaci koji su zahtevali prekid vatre, angažovanje UN-ovih vojnih posmatrača i humanitarnu pomoć. Tokom tog zastoja prouzrokovanog masom Srbi su otpočeli granatiranje sela, tokom kojeg je veći broj ljudi u toj masi pogođen tenkovskim projektilima. Britanski konvoj za evakuaciju bio je primoran da se povuče, ostavljajući za sobom tri oštećena vozila koja su zaplenile snage bosanskih Srba.

 24. Granatiranje i učešće Srbije

 25. General Morillon je uvideo da su izveštaji o mogućoj umešanosti Vojske Jugoslavije i paravojnih snaga iz Srbije u borbenim dejstvima i napadima na sela na području Srebrenice u matu 1993. uzrok jednoj naročitog problema.

 26. Bombardovanje

 27. General Morillon je obaveštavan o bombardovanju koje su snage iz Srbije izvodile kako artiljerijom postavljenom duž srpske granice, tako i avionima koji su doletali iz vazdušnog prostora Srbije, lasnirali bombe i potom se vraćali u Srbiju.

  7. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 8 Dokument: datum 12. mart 1993, Tuckerov izveštaj, evidencioni broj R017-0541-R017-0542

 28. Ovaj dokument je kopija izveštaja majora Tuckera, podređenog generalu Morillonu, u kojem piše i sledeće:

  “Srbi sada deluju iz sela i granatiraju sela južno od Skelana, kao i s položaja na planini Tari i u okolini hidroelektrane na Drini, nedaleko od Skelana, u pravcu zapada.”

 29. Nešto dalje u izveštaju major Tucker predlaže sledeće:

  “Obavestite komandanta snaga i tražite da izvrši pritisak na Beograd da zaustavi ovu ofanzivu i granatiranje. Srpska ofanziva je duga i uporna i napadaju se jedno po jedno selo.”

  8. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 9 Dokument: datum 13. mart 1993, Tuckerov izveštaj (vreme: 18:20 časova), evidencioni broj R017-0534-R017-0534

 30. Ovaj dokument govori o nepotvrđenim izveštajima o granatiranju iz pravca Srbije.

 31. Potčinjeni generala Morillona, major Tucker, koji je po obuci bio artiljerac, izvršio je analizu kratera prouzrokovanih granatama i zaključio da su ispaljene iz Srbije, sa područja preko reke u odnosu na Bratunac.

  9. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 10 Dokument: 13. mart 1993, Tuckerov izveštaj (vreme 20:00 časova), evidencioni broj R017-0531-R017-0531

 32. Ovaj dokument sadrži izveštaj o opaženim avionima koji su bombardovali jedno bošnjačko selo.

  “Videli smo kako je avion preleteo preko Drine u Srbiju. Odmah posle toga, iz Srbije su doletela dva jednomotorna klipna jednokrilna aviona, napravila krug nad selom, ispustila četiri bombe i vratila se nazad u Srbiju.”

  10. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 11 Dokument: datum 15. mart 1993, izlazni telefaks pukovnika Leentjesa štabu UNPROFOR-a (Zagreb), predmet: vanredni izveštaj o situaciji u Srebrenici, evidencioni broj R017-0503-R017-0509

 33. General Morillon je potvrdio da je ovaj izveštaj o situaciji sastavio pukovnik Leentjes i da je i u njemu zabeleženo da je za bombardovanje korišćen dvokrilni avion.

  Iz jednog dvokrilnog aviona, koji je leteo sa zapada na istok, u 16:40 časova izbačene su tri bombe na Bravočiće, kota CP7173. Oznake na avionu nisu vidljive. Na kraju napada, avion je ponovo preleteo Drinu u pravcu jugoistoka.

 34. U ovom izveštaju o situaciji pukovnik Leentjes je ustvrdio da je moguće da Srbija dozvoljava VRS da razmesti snage na njenoj teritoriji kako bi napadala s juga, kao i da se srpskim helikopterima pruža podrška duž granice.

  “Takođe je verovatno da su Srbi dozvolili VRS da razmesti snage na njihovoj teritoriji kako bi napadala s juga. Zna se i da se srpski helikopteri koriste kao podrška operacijama u pograničnim područjima.”

 35. Srpske paravojne snage

 36. Postoji i izveštaj o tome da je među dokumentima nađenim uz telo jednog pripadnika paravojnih snaga ubijenog u Bosni bio dokument u kojem stoji da je iz Srbije.

  11. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 12 Dokument: datum 15. mart 1993, izveštaj majora Tuckera, evidencioni broj R017-0516-R017-0517

 37. U ovom izveštaju major Tucker opisuje dokument nađen kod ubijenog pripadnika paravojnih snaga:

  “Lokalne vlasti su pronašle telo jednog ubijenog Srbina. Dobili smo njegovu objavu o odsustvu i člansku kartu Srpske radikalne stranke.

  Podaci:

  Ime: Savik Ivica

  Mesto rođenja: Leskovac, Srbija

  Pronađen: leš nađen u gradini, kota CP6888

  Dokumenti: Objava o odsustvu od 26. februara do 6. marta 1993, za odlazak iz Skelana u leskovac i natrag. Trebalo je da putuje u uniformi.”

 38. Reakcija Saveta bezbednosti

  12. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator 13 Dokument: datum 17. mart 1993, telefaks Saveta bezbednosti, evidencioni broj R011-7807-R011-7808

 39. Ovi izveštaju su izazvali znatnu zabrinutost Saveta bezbednosti UN, koji je svoje negodovanje izrazio putem objave za štampu 17. marta 1993. Ta objava za štampu završava se sledećim rečima:

  “Imajući to u vidu, Savet bezbednosti je naložio svom predsedniku da ministru spoljnjih poslova Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) i liderima bosanskih Srba prenese njegovu najdublju zabrinutost zbog gore navedenih događaja, kao i zahtev da smesta preduzmu korake za sprečavanje ponavljanja takvih napada.”

 40. Ubijeni vojnik Vojske Jugoslavije

 41. Nakon ove izjave Saveta bezbednosti, general Morillon je dobio izveštaj o tome da je na teritoriji Bosne ubijen jedan vojnik Vojske Jugoslavije.

  13. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 14 Dokument: datum 25. mart 1993, izveštaj majora M. Brackea, predmet: nove informacije o Srebrenici, evidencioni broj R017-0467-R017-0467

 42. U ovom izveštaju o situaciji major Bracke piše sledeće:

  “B. Lokalni komandant za Srebrenicu pokazao je ekipi ličnu ispravu vojnika redovne sprske vojske. Rekao je da o tome ima još dokaza i da će sutra ekipi pokazati vojnu opremu redovne srpske vojske.”

 43. 12. mart 1993.

 44. Dana 12. marta 1993. došlo je do dramatične promene stanja u Srebrenici. Ispred zgrade PTT-a u kojoj je bio smešten okupljala se sve veća masa izbeglica, sve više neprijateljski raspoložena. Neki vojnici su postavili mitraljeze uperene ka putu kojim je trebalo da odu. Masa je bivala sve veća i moglo se videti da se po ivicama nalaze bošnjački vojnici koji su omogućili da masa opkoli generala Morillona. Uskoro je postalo jasno da će ta masa i vojska sprečiti njihov odlazak iz Srebrenice. General Morillon je nekoliko puta pokušao da ode, ali ga je sprečila okupljena masa. Jednom je pokušao da im se obrati, ali je ućutkan besnim povicima. Shvatili su da se te izbeglice boje da će ih granatirati isto kao i Konjević Polje nekoliko dana ranije ukoliko general Morillon ode iz enklave. Kasnije je saznao da je taj pokušaj da se spreči u odlasku, bar delimično, inicirala vlada BiH u Sarajevu.

 45. 13. mart 1993.

 46. General Morillon je 13. marta 1993. odredio uslove koji moraju da se ispune pre nego što ode iz Srebrenice i proglasio je da će Srebrenica od tada biti pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Potom je general Morillon naložio pripadnicima komande u Kiseljaku da sklope sporazum o uspostavljanju vazdušnog koridora kojim će biti evakuisani najteže povređeni.

 47. 15. mart 1993.

 48. Dana 15. marta 1993. general Morillon se, na zahtev srpske strane, na oštećenom mostu u Bratuncu, sastao sa generalom Milovanovićem, načelnikom štaba VRS. Bosanski Srbi su rekli da će doći i Mladić, ali je on umesto toga poslao Milovanovića. General Morillon će posvedočiti da se u tome ogledao obrazac u njegovim odnosima sa Mladićem. Po mišljenju generala Morillona, poštovanje nekog sporazuma s generalom Morillonom za Mladića je bilo pitanje časti. General je ubrzo uvideo da je to što je Mladić poslao nekog potčinjenog da pregovara obično bio znak da se on toga neće pridržavati. Tom prilikom je Milovanović Morillonu uputio tri zahteva:

  1) da se prekinu napadi Bošnjaka na Ilijaš, blizu Sarajeva i na istočnu Bosnu iz pravca Tuzle;

  2) general Hailović mora da povuče naređenje o napadu na istočnu Bosnu koje je izdao preko radija, pre zaustavljanja ofanzive;

  3) general Morillon mora da ode iz Srebrenice ukoliko želi da tamo stigne bilo kakva humanitarna pomoć.

 49. General Morillon nije pristao na poslednji od uslova i sa Milovanovićem razgovarao o mogućnosti da Bratunac, Konjević Polje, Cerska i Srebrenica postanu zone pod zaštitom UN-a.

 50. 18. mart 1993.

  14. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 15 Dokument: datum 18. mart 1993. (09:37), izlazni telefaks generala Morillona Glavnom štabu komande BiH Kiseljak. Predmet: naređenje za odlazak konvoja iz Srebrenice, evidencioni broj R017-0467-R017-0467

 51. Već 18. marta 1993. general Morillon je situaciju u Srebrenici smatrao kritičnom. Uprkos neprestanim nastojanjima bosanskih Srba da spreče dolazak humanitarne pomoći u tu enklavu, on je izdao naređenje da konvoj s humanitarnom pomoći produži ka Srebrenici i Zvorniku. To naređenje je glasilo ovako:

  “1. Konvoj zaustavljen u Zvorniku je vojni konvoj pod mojom komandom.

  2. Ukoliko Srbi garantuju bezbednost konvoja do linije sukoba, sa ili bez UN-ove pratnje, naređujem da konvoj smesta krene. Konvoj ću dočekati na liniji sukoba na srušenom mostu sa svojim transporterom, UN-ovim vojnim posmatračima i UNHCR-om, i sprovesti ga do Srebrenice.

  3. Konvoj mora stići ovamo, jer ljudi umiru.”

  15. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 16 Dokument: datum 18. mart 1993. (22:30 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (pukovnik Leentjes) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: vanredni izveštaj o situaciji u Srebrenici, evidencioni broj R017-0460-R017-0462

 52. Dana 18. marta u 11:00 časova, konvoj je dobio naređenje generala Morillona i krenuo iz Zvornika za Srebrenicu. Oko 14:00 časova ga je kod Velike Reke zaustavio jedan major, bosanski Srbin i vratio ga. U izveštaju o tom incidentu piše sledeće:

  “Major zadužen za oklopni pešadijski vod koji je izvršio blokadu, izneo je sledeće razloge:

  A. UN se nije pridržavao međunarodnog prava;

  B. Beograd nije dao odobrenje;

  C. UN-ovim vozilima je zabranjeno kretanje tim putem;

  D. Nije najavljen prolazak konvoja.

  2. O ovome je obavešten Landgren, koji je informaciju prosledio Ogati u Ženevi i dalje u Njujork. Načelnik vojnih posmatrača smesta ide u Beograd da sesastane sa generalom potpukovnikom Cokićem.”

  16. DOKAZNI PREDMET: Tabulator: 17 Dokument: datum 19. mart 2003. (18:10 časova), izveštaj majora Tuckera o situaciji, evidencioni broj R017-0456-R017-0457

 53. U ovom dokumentu je opisano kako je general Morillon došao da “progura” konvoj i kako su na njega pucali.

 54. U njemu se u kratkim crtama opisuje kako se major Tucker sam suprotstavio snagama bosanskih Srba koje su prelazile most ka Srebrenici i tako ih sprečio da napadnu grad – za šta je dobio najviše vojno odlikovanje velike Britanije.

 55. Uprkos velikim poteškoćama, konvoj je stigao do Srebrenice. To je bio prvi konvoj humaitarne pomoći koji je stigao do Srebrenice u poslednja tri meseca, a tek drugi od početka rata. Vojnici VRS su primorali konvoj da putuje bez UNPROFOR-ove vojne pratnje.

 56. 19. mart 1993.

 57. General Morillon je pristao da ode iz Srebrenice pod tri uslova:

  1) da se angažuju nenaoružani UN-ovi vojni posmatrači;

  2) da konvoj uđe u grad; i

  3) da i dalje imaju tu mogućnost.

 58. Bosanski Srbi su i dalje napredovali i svakodnevno osvajali sela u pravcu juga. Sa svakim danom je bilo sve više izbeglica koji su dolazili u već pretrpanu Srebrenicu.

 59. 20. mart 1993.

 60. General Morillon je 20. marta 1993, nakon što se postarao za dolazak konvoja i istovar pomoći, poveo iz enklave grupu žena i dece i stotinak teže povređenih, ukupno 673 osobe. Krenuli su ka Bratuncu kako bi izbegli probleme sa bosanskim Srbima. U Bratuncu su vojnici pretresli sva vozila tražeći vojno sposobne muškarce. Konvoj je naposletku iste večeri stigao u Tuzlu. Nakon što je ispratio konvoj do Bratunca, general Morillon se vratio u Srebrenicu.

 61. 21. mart 1993.

 62. General Morillon je 21. marta 1993. trebalo da se sastane sa generalom Mladićem. Mladić nije došao na sastanak, već je poslao generala Gvera koji se sastao sa Morillonom, zajedno sa predsednikom Bratunca, Simićem i drugima. Gvero je zahtevao da se ubuduće sa svih konvoja koji idu z Srebrenicu skine nešto hrane za srpske izbeglice u Bratuncu. Odbio je da pristane na prisustvo UN-ovih vojnih posmatrača i protivio se otvaranju vazdušnih koridora. Na kraju sastanka, Gvero je pozvao Morillona da sutradan dođe na sahranu bosanskih Srba ekshumiranih iz masovne grobnice u Kravicama. Obećao mu je da će se tamo videti s Mladićem. General Morillon je potom otputovao u Tuzlu, gde je izdejstvovao premeštanje oko 230 Srba iz Tuzle u Zvornik, kao što se dogovorio s Gverom.

 63. 22. mart 1993.

 64. General Morillon se tokom povratka u Srebrenicu 22. marta 1993. sastao sa Simićem i predsednikom Bratunca. Tog popodneva je general Morillon prisustvovao sahrani žrtava iz Kravica. Tu su bili i general Gvero i gđa Plavšić, ali Mladić nije došao. Iste večeri se general Morillon vratio u Srebrenicu.

 65. U Srebrenici je još uvek bilo dosta dejstava duž jugoistočnog fronta, iako su se borbena dejstva, uopšte gledano, smanjila. Bosanski Srbi su i dalje osvajali sela i u Srebrenicu su i dalje istim intenzitetom pristizale izbeglice. Naser Orić je svake noći s položaja izvan grada napadao bosanske Srbe. Kad mu je general Morillon prigovorio zbog toga, on je rekao da je to jedini način da dođe do oružja i municije. Priznao je da je tako svake noći ubijao bosanske Srbe.

 66. Tog dana je Karadžić pristao na to da se od Tuzle do Zenice na pet dana uspostavi vazdušni koridor. Prva misija trebalo je da počne 24. marta 1993.

 67. 24. mart 1993.

 68. Sporazum o odlasku Srba iz Tuzle u Zvornik je ostvaren kad je 46 Srba uz pratnju UNPROFOR-a i generala Morillona otišlo iz Tuzle. Nakon što ih je otpratio do Zvornika, general Morillon je pokušao da se vrati u Srebrenicu, ali ga je u tome sprečio pukovnik Ilić, lokalni komandant bosanskih Srba.

 69. Prvi ranjenici trebalo je da se prevezu helikopterima. Pre i tokom te operacije Srbi su granatirali i tuzlanski aerodrom i provizorni sletni prostor na fudbalskom stadionu u Srebrenici, kojom prilikom je ubijeno dvoje Bošnjaka i povređeno 14 osoba, među kojima su bila dva kanadska vojnika. Toga dana je ipak evakuisano 214 osoba.

  17. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 18 Dokument: datum 24. mart 1993. (23:40 časova), izveštaj o situaciji, autor nepoznat, evidencioni broj R017-0403-R017-0403

  18. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 19 Dokument: datum 25. mart 1993. (10:00 časova), izveštaj majora Brackea o situaciji. R017-0399-R017-0400

 70. General Morillon je potvrdio da su ovi dokumenti izveštaji o situaciji u kojima su tačno opisani događaji u vezi s Karadžićevom dozvolom za helikopterske letove i s granatiranjem tuzlanskog aerodroma i sletnog prostora u Srebrenici koje je usledilo.

 71. 25. mart 1993.

 72. General Morillon je 25. marta 1993. otputovao u Beograd, na sastanak s Miloševićem po pitanju Srebrenice. Sastanak je trajao od 19:00 do 20:30 časova. Posvedočiće da je insistirao da Milošević stane na put napadima bosanskih Srba na enklavu Srebrenica. Zahtevao je da se organizuje sastanak sa Mladićem, s čim se Milošević složio. Milošević je rekao generalu Morillonu da se tog dana već sastao sa šefom misije UNHCR-a Joseom Mariom Mendiluceom, te da je posle tog sastanka pozvao Karadžića koji je bio u Njujorku i rekao mu da borbe moraju da se obustave.

 73. Milošević je pristao da učini šta god može kako bi:

  1) obezbedio slobodan prolaz humanitarne pomoći;

  2) on lično organizovao sastanak sa Mladićem.

  19. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 20 Dokument: datum 26. mart 1993. (02:45 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (pukovnik Leentjes) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: vanredni izveštaj o situaciji u Srebrenici, evidencioni broj R017-0389-R017-0391

  20. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 21 Dokument: datum 25. mart 1993, šifrovani telegram Wahlgrena Annanu. Predmet: sastanci sa Miloševićem, evidencioni broj 0079-6702-0079-6704

 74. General Morillon je potvrdio da je u ovim dokumentima tačno opisan njegov sastanak s Miloševićem.

 75. 26. mart 1993.

 76. Sastanak sa generalom Mladićem održan je 26. marta 1993. u 12:00 časova. Prisutni su bili general Morillon, komandant snaga general Lars-Eric Wahlgreen, načelnik za civilne poslove UN-a Cedric Thornberry i Jose Maria Mendiluce. S generalom Mladićem je bio general Gvero i ministar spoljnjih poslova RS Aleksa Buha. To je bio tek drugi sastanak između Mladića i Morillona od decembra 1992.

 77. General Morillon je izrazio negodovanje zbog akcija pukovnika Ilića i nečovečnog dejstva na sletni prostor, te ubijanja i ranjavanja civila. Mladić je rekao da će ispitati slučaj. Zatim je telefonom pozvao i uz afektiranje naredio da se pukovnik Ilić uhapsi, smenio ga i na njegovo mesto imenovao pukovnika Lasića.

  21. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 22 Dokument: datum 26. mart 1993. (23:30 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (potpukovnik Purves) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: izveštaj majora Tuckera iz Beograda, 26. mart 1993. (20:45 časova), evidencioni broj R017-0383-R017-0385

 78. Sastanak sa Mladićem je bio napet i pun prigovora. Došlo se do dogovora u vezi s četiri pitanja.

  1) Prekid vater u Bosni i Hercegovini stupiće na snagu u nedelju , 28. marta, u 12:00 časova.

  2) Dana 6. aprila na sarajevskom aerodromu će se održati sastanak UNPROFOR-a i sukobljenih strana.

  3) Sve dok prekid vatre ne stupi na snagu neće se vršiti medicinska evakuacija iz Srbrenice.

  4) Odobreno je da 27. marta iz Zvornika u Srebrenicu krene humanitarni konvoj od najviše 20 kamiona pomoći. Konvojem će u povratku iz Srebrenice krenuti žene i deca (među kojima neće biti vojno sposobnih muškaraca).

 79. Mladić je pristao i na redovne konvoje pomoći za Srebrenicu. On je rekao da ne može da pristane na angažovanje UN-ovih vojnih posmatrača, jer će o tome za sedam ili osam dana odlučivati Skupština RS. Rekao je da će on i g. Buha o ovom predlogu obavestiti političko rukovodstvo RS.

 80. Tokom sastanka je Mladić jasno stavio do znanja da je on taj koji ma kontrolu nad snagama koje se kreću ka Srebrenici. Rekao je da Srebrenica i njeno stanovništvo nisu jedan od ciljeva VRS-a.

 81. Na kraju sastanka, general Morillon je zamolio Mladića da mu dozvoli da se 28. marta helikopterom vrati u Srebrenicu. Mladić mu je rekao da ne ide helikopterom, već da u dogovoreno vreme ode do srušenog mosta u Bratuncu, odakle će s pratnjom otići dalje.

 82. Stigavši u Srebrenicu, general Morillon je primetio da je neuobičajeno tiho.

  22. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 23 Dokument: datum 26. mart 1993. (15:45 časova), izveštaj majora M. Brackea o situaciji, evidencioni broj R017-0387-R017-0403

 83. General Morillon je potvrdio da je ovaj dokument izveštaj o stanju u Srebrenici koji je podneo major Bracke. Izveštaj majora Brackea podnet je u 15:45 časova, i u njemu se navodi da je “situacija mirna. Nema granatiranja i reklo bi se da Muslimani drže južnu liniju fronta.” Iz ovog izveštaja se vidi da je granatiranje enklave prestalo nakon sastanka generala Morillona sa Miloševićem, ali pre nego što se sastao s generalom Mladićem. To se vidi u drugom izveštaju majora Tuckera o situaciji.

  23. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 24 Dokument: datum 27. mart 1993. (21:00 čas), izveštaj majora Tuckera o situaciji, evidencioni broj R017-0375-R017-0376

 84. Ovaj dokument je izveštaj o situaciji koji je podneo major Tucker, i u njemu stoji da u poslednja dva dana nije bilo značajnijih borbenih aktivnosti. Ta obustava borbenih aktivnosti je potvrdila utisak generala Morillona da je Milošević bio u mogućnosti da zaustavi borbe.

 85. 27. mart 1993.

 86. General Morillon je primetio smanjenje borbenih aktivnosti i opisaće kako je tog dana u Srebrenicu stigao konvoj od otprilike 18 kamiona humanitarne pomoći.

 87. 28. mart 1993.

 88. General Morillon je 28. marta 1993. otišao iz Srebrenice.

 89. 6. april 1993.

  24. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 25 Dokument: datum 11. april 1993. (11:15 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (Victor Adreev) Cedricu Thornberryju u štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: izveštaj o stanju br. 13, evidencioni broj R002-9383-R002-9389

 90. Zakazani sastanak generala Morillona sa Mladićem održan je 6. aprila 1993. i prisustvovali su mu komandant UN-ovih snaga, on i visoki oficiri različitih strana. Prisustvovali su mu i predstavnici Vojske Jugoslavije (general Cokić iz Generalštaba i potpukovnik Dimitrijević). Njih je pozvao komandant snaga kako bi objasnili informacije o tome da se snage Vojske Jugoslavije nalaze na tlu Bosne, uprkos Rezoluciji br. 752 Saveta bezbednosti (paragraf 12 dokaznog predmeta).

 91. Delegacija bosanskih Srba je bila “iznenađena” zbog dolaska predstavnika Vojske Jugoslavije na sastanak, jer su oni napustili teritoriju Bosne 1992. godine. Predstavnici Vojske Jugoslavije su tvrdili da ta vojska nije jedan od zaraćenih strana i da namerava da pruži “punu i maksimalnu” podršku rešavanju krize u BiH (paragafi 13 i 14 dokaznog predmeta).

 92. 8. april 1993. (PROVERITI DATUM)

 93. Generalu Morillonu je onemogućen slobodan prolaz zbog “spontanih” demonstracija srpskih žena, te ga je “spasio” Mladićev pomoćnik Milovanović.

 94. 9. april 1993.

 95. Održan je nastavak sastanka od 6. aprila.

  25. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 26 Dokument: datum 11. april 1993, izlazni telegram Wahlgreena Annanu. Predmet: sastanak vojnog vrha u Beogradu, održan 9. aprila 1993, evidencioni broj 0040-2773-0040-2781

 96. General Morillon je potvrdio da se radi o detaljnim beleškama sa sastanka i skrenuo pažnju Veća na delove dokumenta iz kojih se vidi da su svi prisutni u potpunosti bili svesni ozbiljnosti situacije u vezi sa Srebrenicom. kao što je istakao general Gvero, "radi se o najvećoj katastrofi koja je mogla da se dogodi” (paragraf 15 dokaznog predmeta).

 97. 12. april 1993.

 98. General Morillon je potvrdio da je u sledećim dokumentima opisan sastanak od 12. aprila 1993. koji je bitan za hronologiju zbivanja. Valja istaći da su vlada i vojska BiH odbile da dođu na taj sastanak.

  26. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 27 Dokument: datum 13. april 1993, izlazni telegram Wahlgreena Annanu. Predmet: sastanak sa Mladićem u Sarajevu 12. aprila 1993, evidencioni broj 0046-6846-0046-6848

  27. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 28 Dokument: datum 13. april 1993. (15:15 časova), izlazni telefaks komande BiH Kiseljak (kapetan Dekker) štabu UNPROFOR-a u Zagrebu. Predmet: sastanak na sarajevskom aerodromu 6. aprila 1993, evidencioni broj R012-1192-R012-1198

  28. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 29 Dokument: datum 13. april 1993, UNPROFOR-ovo obaveštenje za štampu – UN ogorčen zbog zverstva u Srebrenici, evidencioni broj 0007-4523-0007-4523

 99. 17. april 1993.

 100. Dana 17. aprila 1993. održan je još jedan sastanak, kojem je prisustvovao general Halilović kao predstavnik ABiH. Na tom sastanku je postignut sporazum koji su potpisali general Halilović, general-potpukovnik Mladić i general-potpukovnik Wahlgreen, komandant snaga.

  29. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 30 Dokument: datum 18. april 1993. (15:15 časova), izlazni telefaks Wahlgreena (Sarajevo) Annanu. Predmet: sarajevski sporazum u vezi sa Srebrenicom, evidencioni broj R004-5287-R002-5289

  30. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 31 Video

  31. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 32 Dokument: datum 4. april 1993, izlazni telefaks Walgrena pukovniku Petrounevu (glavni oficir za vezu) Beograd. Predmet: pismo komandanta snaga g. Miloševiću.

  32. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 33 Dokument: datum 7. april 1993. izlazni telefaks komandanta snaga upućen UNPROFOR-u u Beogradu. Predmet: predsednik Slobodan Milošević, pismo general-potpukovnika Larsa-Erica Wahlgreena.

  33. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 34 Dokument: datum 8. april 1993, šifrovani telegram Wahlgrena Annanu. Predmet: sastanak tog dana sa predsednikom Miloševićem.

  34. DOKAZNI PREDMET BR: Tabulator: 35 Dokument: datum 16. april 1993, Miloševićeva poruka u kojoj traži da se angažuju posmatrači.