PRED SUDIJOM PRETRESNOG VIJEĆA

Rješava: sudija Carmel Agius

Sekretar: g. Hans Holthuis

Datum: 7. april 2003.

TUŽILAC

protiv

DUŠKA JOVANOVIĆA

 


ODLUKA PO PREGLEDU OPTUŽNICE I
NALOG ZA NEOBJELODANJIVANJE PROPRATNOG MATERIJALA

 

Tužilaštvo:

gđa Carla del Ponte

 

Ja, CARMEL AGIUS, sudija Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

RJEŠAVAJUĆI PO povjerljivom "Prijedlogu Optužnice za pregled sa molbom da se izdaju nalog za hapšenje i nalog o neobjelodanjivanju" (u daljem tekstu: Optužnica)[1] i uza nj priloženom propratnom materijalu, koji je 8. oktobra 2002. tužilac podneo protiv DUŠKA JOVANOVIĆA, rođenog 10. februara 1964. u Podgorici, Republika Crna Gora, direktora medijske kuće koja izdaje crnogorske novine DAN;

IMAJUĆI U VIDU da je tužilac 10. oktobra 2002. povukao svoj zahtjev da se izda nalog za hapšenje i za predaju, ne želeći zasezati u izvorno ovlašćenje Pretresnog vijeća iz pravila 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) da odluči o daljem postupanju;[2]

PODSJEĆAJUĆI da je Pretresno vijeće III, na osnovu pravila 77(D) Pravilnika, 3. oktobra 2002. razmatralo sadržaj "Drugog izveštaja optužbe o K32" dostavljenog 1. oktobra 2002.[3] i zaključilo da postoje dovoljne osnove da se protiv DUŠKA JOVANOVIĆA pokrene postupak za kršenje pravila 77(A)(ii) Pravilnika;[4]

IMAJUĆI U VIDU da član 19(1) Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut) sudiji kojem je optužnica predana nalaže da je pregleda i da, "ako se uvjeri da je tužilac utvrdio da postoje osnove prima facie", optužnicu potvrdi;

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 47(E) Pravilnika sudiji nalaže da "prouči svaku od tačaka optužnice i sav propratni materijal koji mu je dostavio tužilac kako bi utvrdio, primjenjujući pri tom norme sadržane u članu 19, stavu 1 Statuta, da li postoji temelj za osnovanu sumnju protiv osumnjičenog";

IMAJUĆI U VIDU da je DUŠKO JOVANOVIĆ, kako se navodi u Optužnici, najširoj javnosti objelodanio identitet jednog zaštićenog svjedoka u predmetu Tužilac protiv Slobodana Miloševića svjesno kršeći nalog Pretresnog vijeća, što prema pravilu 77(A)(ii) predstavlja nepoštovanje Međunarodnog suda;

IMAJUĆI U VIDU da sam pažljivo pregledao Optužnicu i propratni materijal koji je dostavio tužilac, uključujući i članak pod naslovom "DAN otkrio identitet zaštićenog svjedoka Haškog suda [...] K32", objavljen na stranici 5 izdanja DAN-a od 30. avgusta 2002, naslovnu stranicu tog lista i izvadak sa stranice 2 na kojoj je naveden sastav redakcije lista, te izjave tri svjedoka i DUŠKA JOVANOVIĆA;

KONSTATUJUĆI na osnovu gore navedenog materijala da su utvrđene osnove prima facie za postupak zbog nepoštovanja suda shodno pravilu 77(A)(ii) pravilnika protiv DUŠKA JOVANOVIĆA;

S OBZIROM na to da Optužnica zadovoljava formalne uslove iz pravila 47(C) Pravilnika;

S OBZIROM na to da u postojećim okolnostima ne nalazim potrebnim izdati nalog za hapšenje DUŠKA JOVANOVIĆA;

Nadalje, S OBZIROM na to da su, kako se navodi u propratnom materijalu optužnice, svjedoku K32 nakon objavljivanja njegovog identiteta upućene prijetnje smrću;

S OBZIROM na to da, shodno pravilu 53(A) Pravilnika, "[u] izuzetnim okolnostima sudija ili pretresno vijeće mogu u interesu pravde naložiti da se bilo koji dokumenti ili informacije do daljeg ne daju na uvid javnosti";

KONSTATOVAVŠI da jeste u interesu pravde da se propratni materijali uz Optužnicu protiv DUŠKA JOVANOVIĆA ne objelodanjuju javnosti;

NA OSNOVU člana 19 Statuta i pravila 47, 53, 53(bis)(B), 54 i 77(E) Pravilnika;

OVIM POTVRĐUJEM Optužnicu

I NALAŽEM:

  1. da se dva primjerka Optužnice proslijede sekretaru Suda koji će jedan primjerak dostaviti vlastima Srbije i Crne Gore;

  2. da vlasti Srbije i Crne Gore, shodno praksi Međunarodnog suda, DUŠKU JOVANOVIĆU uruče Optužnicu;

  3. da organi vlasti Srbije i Crne Gore koji će vršiti uručenje Optužnice DUŠKA JOVANOVIĆA informišu o njegovoj zakonskoj obavezi da se preda u nadležnost Međunarodnog suda i dođe u Hag radi protiv njega pokrenutog postupka za nepoštovanje Suda, na dan koji će odrediti Pretresno vijeće i o kojem će on biti pravodobno obaviješten. Nadalje, DUŠKA JOVANOVIĆA treba upozoriti da će, ako ne pristupi Sudu radi postupka, Pretresno vijeće shodno pravilima 47(H) i 55 Pravilnika izdati nalog za njegovo hapšenje i dovođenje u Hag;

  4. da se propratni materijali uz Optužnicu do daljeg naloga ne objelodanjuju javnosti.

Sastavljeno na francuskom i engleskom, a mjerodavan je engleski tekst.

Dana 7. aprila 2003,
U Hagu
Holandija
   
    /potpisano/
Carmel Agius,
predsjedavajući
  [pečat Međunarodnog suda]  

[1] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet IT-02-54-T-R77.2, "Prijedlog Optužnice za pregled sa molbom da se izdaju nalog za hapšenje i nalog o neobjelodanjivanju", 8. oktobar 2002.

[2] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet IT-02-54-T-R77.2, "Tužiočev ispravak prijedloga Optužnice za pregled sa molbom da se izdaju nalog za hapšenje i nalog za neobjelodanjivanje", 10. oktobar 2002.

[3] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet IT-02-54-T-R77.2, "Drugi izveštaj optužbe o K32", 1. oktobar 2002.

[4] Tužilac protiv Slobodana Miloševića, predmet IT-02-54-T-R77.2, "Nalog optužbi u vezi sa poverljivim drugim izveštajem o K32", 3. oktobar 2002.