PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Patrick Robinson, predsedavajući
sudija O-Gon Kwon
sudija Kevin Parker

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. aprila 2004.

TUŽILAC
protiv
DUŠKA JOVANOVIĆA


ODLUKA KOJOM SE POTVRĐUJU POVLAČENJE
OPTUŽNICE I OBUSTAVA POSTUPKA

Tužilaštvo:
gđa Carla del Ponte
gđa Cristina Romano

Odbrana:
g. Siniša Simić

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991,

REŠAVAJUĆI po "Preliminarnom zahtevu Duška Jovanovića za odbacivanje optužnice zbog nenadležnosti" (u daljem tekstu: Zahtev o nenadležnosti), koji je u ime optuženog podnet 27. februara 2004,

REŠAVAJUĆI takođe po "Zahtevu tužioca za povlačenje optužnice protiv Duška Jovanovića" (u daljem tekstu: Zahtev za povlačenje), koji je 23. marta 2004. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba),

IMAJUĆI U VIDU Sporazum priložen uz Zahtev za povlačenje, kojim je optuženi Duško Jovanović prihvatio da objavi pismenu izjavu u kojoj će preuzeti punu ličnu i profesionalnu odgovornost za objavljivanje pojedinosti o zaštićenom svedoku, čime su prekršeni nalozi o zaštitnim merama Međunarodnog suda,

IMAJUĆI U VIDU da je navedena izjava objavljena u dnevnom listu 'DAN' 22. marta 2004. i na engleskom i na srpskom jeziku,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optuženi potvrdio da je bio "u potpunosti svestan" činjenice da je dotični svedok zaštićen i da objavljivanje njegovog stvarnog identiteta predstavlja kršenje naloga o zaštitnim merama koje je doneo Međunarodni sud i podrivanje ugleda koji pravično sprovođenje pravde ima u javnosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u izjavi izražava žaljenje, naročito u pogledu eventualne štete koju je pomenuti članak mogao da nanese zaštićenom svedoku i sprovođenju pravde,

NA OSNOVU pravila 51 i 77 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODOBRAVA Zahtev za povlačenje i obustavlja svako postupanje u vezi s navodnim nepoštovanjem suda, što se odnosi i na Zahtev o nenadležnosti.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Patrick Robinson,
  predsedavajući
Dana 19. aprila 2004.  
U Hagu,  
Holandija [pečat Međunarodnog suda]