PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. aprila 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


CORRIGENDUM OBRAZLOŽENJA ODLUKE PO PREDLOGU TUŽIOCA ZA DODELU BRANIOCA

Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice

gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 
   
Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack
 

2

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IMAJUĆI U VIDU da se u paragrafu 37 “Obrazloženja odluke po predlogu tužioca za dodelu branioca”, koje je ovo Pretresno veće donelo 4. aprila 2003, pominje pravo optuženog na “samoodbranu”,

OVIM POJAŠNJAVA da je ovaj termin upotrebljen da označi pravo optuženog da se sām brani.

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, s tim što se engleski tekst smatra merodavnim.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 10. aprila 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]