PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Corrigendum od: 18. novembra 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


CORRIGENDUM JEDANAESTE ODLUKE PO ZAHTEVIMA TUŽILAŠTVA I SRBIJE I CRNE GORE NA OSNOVU PRAVILA 54bis
Tužilaštvo: Amici Curiae:
g. Geoffrey Nice g. Steven Kay
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff g. Branislav Tapušković
g. Dermot Groome g. Timothy McCormack
   
Vlada Srbije i Crne Gore: Optuženi:
g. Vladimir Đerić g. Slobodan Milošević

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud);

IMAJUĆI U VIDU da se "Jedanaesta odluka po zahtevima Tužilaštva i Srbije i Crne Gore na osnovu pravila 54bis”, od 13. novembra 2003. (u daljem tekstu: Odluka), poziva na pravilo 54bis (B) i (C) Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI DALJE U VIDU da je pozivanjem na pravilo 54bis (B) i (C) Pravilnika napravljena štamparska greška,

OVIM ISPRAVLJA OVU GREŠKU potvrđujući da na mestu gde se Odluka poziva na pravilo 54bis (B) i (C) Pravilnika, Odluka treba da se poziva na pravilo 54bis (B) i (E) Pravilnika.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
  Richard May,
  predsedavajući sudija
   
Dana 18. novembra 2003.  
U Hagu,  
Holandija  
  [pečat Međunarodnog suda]