PRED PRETRESNIM VECEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajuci
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 3. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVICA


PRVA ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA ZAŠTITNE MERE ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIVI IZVOR INFORMACIJA

Tužilaštvo

gđa Carla del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Miloševic

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapuškovic
g. Mischa Wladimiroff

I. ČINJENIČNI KONTEKST

1. Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba), podnelo je 5. aprila 2002. poverljivi i ex parte "Zahtev optužbe za zaštitne mere za svedoke koji su poverljivi izvor informacija" (u daljem tekstu: aktuelni zahtev). U zahtevu se traže zaštitne mere za svedoke u postupku za Bosnu i Hrvatsku koji su izloženi izuzetno ozbiljnom riziku za svoju bezbednost i bezbednost njihovih porodica. Optužba za te svedoke traži odgodu obelodanjivanja izjava, identiteta i dokaznog materijala (u daljem tekstu: materijal) kao i dodelu pseudonima, a posebno traži sledeće:

da se izjave svedoka, u kojima će materijal o identitetu biti redigovan, optuženom , njegovim imenovanim saradnicima( 1 ) i amici curiae, obelodane 30 dana pre utvrđenog datuma početka pretresa o optužbama za Hrvatsku (za svedoke koji su predviđeni da svedoče ili samo o optuž bama za Hrvatsku ili o optužbama za Bosnu i Hrvatsku zajedno);

da se izjave svedoka, u kojima će materijal o identitetu biti redigovan, optuženom , njegovim imenovanim saradnicima i amici curiae obelodane 30 dana pre utvr đenog datuma početka pretresa o optužbama za Bosnu (za svedoke koji su predviđeni da svedoče samo o optužbama za Bosnu);

da se svedoci pominju uz korišćenje pseudonima navedenih u Aneksima A i B aktuelnog zahteva tokom čitave pretpretresne i pretresne faze ovog postupka;

da se neredigovane izjave svedoka obelodane amici curiae u roku od najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim saradnicima u roku od najmanje 10 dana pre očekivanog datuma svedočenja svedoka; i

da se optuženom i njegovim imenovanim saradnicima naloži da ne obelodanjuju materijale trećim stranama sem u onoj meri koja je direktno i konkretno neophodna za pripremanje i izvođenje dokaza odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u onoj meri u kojoj oni pomažu Pretresnom veću), i da se optuženi, njegovi imenovani saradnici i amici curiae obavežu da pribave saglasnost trećih strana o neobelodanjivanju kao preduslov za to da im se obelodani materijal.

II. PRAVNI OKVIR

Optužba se poziva na pravilo 69 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik).

Pretresno veće je već donelo odluku u pogledu potrebe da optužba pokaže opravdanost konkretnih zaštitnih mera za svakog svedoka pojedinačno da bi se ispoštovalo pravilo 69 (A).( 2 ) Ovo pravilo predviđa da se u "izuzetnim okolnostima" može naložiti neobelodanjivanje identiteta žrtve ili svedoka koji može biti u opasnosti ili izložen riziku dok se ta osoba ne dovede pod zaštitu Međunarodnog suda. Pravilo 69 (C) predviđa, uzevši u obzir odredbe pravila 75, da se "identitet žrtve ili svedoka mora obelodaniti dovoljno rano pre pocetka sudenja da bi se ostavilo dovoljno vremena za pripremu odbrane". U svojoj Odluci, Pretresno veće je napomenulo da postoji nekoliko kriterijuma koje treba razmotriti kada je reč o molbama podnetim na osnovu pravila 69 (A) za konkretne zaštitne mere za svedoke , uključujući:

verovatnoću da će se na svedoke optužbe vršiti uticaj ili da će se zastrašivati nakon što se njihov identitet obelodani optuženom i njegovom braniocu, ali ne i javnosti;

do koje mere ovlašćenje za izdavanje naloga za zaštitne mere može da se koristi da se zaštite pojedinačne žrtve ili svedoci u nekom konkretnom postupku, i mera u kojoj će optužbi ubuduće biti jednostavnije krivično goniti druge osobe;

i

koliko vremena pre suđenja se identitet žrtava i svedoka mora obelodaniti optuženom (dozvoljeno vreme za pripremu mora biti pre početka suđenja a ne pre početka svedočenja tog svedoka).

Sama optužba poziva se na dalji pasus iz odluke Pretresnog veća u predmetu Br đanin, u kojoj je zaključeno da strahovi potencijalnih svedoka nisu sami po sebi dovoljni da se pokaže realna verovatnoća da oni mogu da budu dovedeni u opasnost i izloženi riziku. Da bi se opravdalo zadiranje u prava optuženog u tom pogledu, traži se nešto više.( 3 ) Pretresno već e ovo smatra važnim elementom gorenavedenog prvog kriterijuma.

Pored toga, pravilo 75 (A) predviđa da Veće ili sudija iz sastava Veća mogu "naložiti odgovarajuce mjere za privatnost i zaštitu žrtava i svedoka, pod uslovom da su one u skladu s pravima optuženog". Pretresno veće u ovoj fazi treba samo da odredi primenjivost pravila 75 u onoj meri u kojoj se neobelodanjivanje proteže i na suđenje po optu žnicama za Bosnu i Hrvatsku. U ovoj fazi ne razmatramo prikladnost mera za zaštitu takvih svedoka prilikom njihovog svedočenja. Pretresno veće će, naravno, saslušati sve zahteve s tim u vezi ako su pravovremeno podneseni. Pretresno veće će, stoga , razmotriti da li su zaštitne mere koje se traže prikladne, da li je njihova opravdanost uredno pokazana u skladu sa gorenavedenim relevantnim kriterijumima, i da li su te mere u skladu sa pravima optuženog.

Zahtevi optužbe u pogledu svedoka izneseni u njenim poverljivim i ex parte Dodacima A i B oceniće se u skladu s ovim kriterijumima.

ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE

Optužba traži zaštitne mere na osnovu pravila 69 i 75 za 36 svedoka, a ovi zahtevi potkrepljeni su deklaracijama istražitelja iznesenim u poverljivom i ex parte Aneksu C uz aktuelni zahtev.

Za izuzetne okolnosti koje iziskuju zaštitne mere koje traži optužba navodi se da se radi o krajnjoj opasnosti ili riziku sa kojim se oni i/ili njihove porodice suo čavaju ukoliko se sazna da oni svedoče u ovom postupku. U svrhu opšte potkrepe konkretnih rizika sa kojima se ovi svedoci suočavaju, navodi se da će oni svedočiti u vezi sa pitanjima koja su direktno vezana za postojanje krivične odgovornosti optuženog ; o stvarima koje se odnose na delovanje organa vlasti na najvišem nivou, ili na grupe počinilaca identifikovane u optužnicama. Neki zbog svedočenja traže preselenje , a odgađanje obelodanjivanja bi takođe trebalo da olakša ovaj postupak.

Optužba traži tri konkretne mere:

da se svedoci tokom čitavog postupka pominju samo pod pseudonimom.

da se izjave svedoka uopšte ne obelodanjuju sve do 30 dana pre utvrđenog datuma početka pretresa po optužbama sadržanim u optužnici za Hrvatsku (svedoci za koje se to predlaže svedočili bi samo o optužbama za Hrvatsku ili zajedno o optužbama za Bosnu i Hrvatsku) i 30 dana pre utvrđenog datuma početka pretresa o optužbama za Bosnu (svedoci za koje se to predlaže svedočili bi samo o optužbama za Bosnu);

da prilikom obelodanjivanja izjava u neredigovanom obliku one budu obelodanjene amici curiae u roku od 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim saradnicima u roku od 10 dana, pre očekivanog svedočenja svedoka.

Pored toga, optužba traži naloge da se optuženom i njegovim imenovanim saradnicima zabrani obelodanjivanje materijala trećim stranama sem u onoj meri koja je direktno i konkretno neophodna za pripremu i izvođenje dokaza odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u meri u kojoj oni pomažu Pretresnom veću), i da se od optuženog , njegovih imenovanih branilaca i amici curiae zahteva da ishode sporazum o neobelodanjivanju od trećih strana kao preduslov da se njima dostave ti materijali .

U pogledu odgađanja obelodanjivanja koje se traži za svedoke koji su identifikovani u poverljivom i ex parte Aneksu A i B uz aktuelni zahtev, Pretresno veće primenilo je gorenavedene kriterijume i utvrdilo da su zaštitne mere koje se tra že na osnovu pravila 69 i 75 prikladne za sve identifikovane svedoke i da su takvi nalozi u skladu sa pravima optuženog. Pretresno veće pored toga ima u vidu da je već izdalo slične naloge za svedoke koji svedoče u vezi sa optužnicom za Kosovo u ovom postupku.

11. U pogledu obelodanjivanja u fazama izjava svedoka u zavisnosti od toga da li oni treba da svedoče u vezi sa optužnicom za Hrvatsku ili za Bosnu, Pretresno veće ima u vidu da je do sada odbijalo da uspostavi distinkciju između predloženog početka pretresa o optužbama iz optužnice za Hrvatsku i optužnice za Bosnu, i da je naložilo da se obelodanjivanje neredigovanih materijala u skladu sa pravilom 69 obavi do 26. jula 2002. (na osnovu predloženog početka delova postupka koji se odnose na Hrvatsku i Bosnu 26. avgusta 2002). Pošto u pogledu bezbednosti ovih svedoka postoje posebni razlozi za zabrinutost, nalozima Veća uvodi se zaštita od obelodanjivanja identiteta svedoka sve do kratkog perioda pre njihovog predviđenog svedočenja. Obelodanjivanje u fazama zasnovano na početku pretresa o optužbama sadržanim u optužnicama za Hrvatsku i Bosnu nije poželjno i Pretresno veće će naložiti obelodanjivanje redigovanih izjava svih svedoka navedenih u Aneksu A i B do 26. jula 2002, ukoliko se drugačije ne naloži.

12. Konačno, optužba traži izdavanje naloga da se optuženom i njegovim imenovanim saradnicima naloži da ne obelodanjuju materijal trećim stranama sem u onoj meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u onoj meri u kojoj je to od pomoći Pretresnom veću). Pored toga, traži se izdavanje naloga da optuženi, njegovi imenovani branioci i amici curiae budu obavezani da ishode sporazum sa trećim stranama o neobelodanjivanju kao preduslov za dostavljanje materijala. Optužba napominje da je Pretresno veće odbilo u vezi sa postupkom za Bosnu da naloži optuženom i amici curiae da ishode potpisivanje sporazuma o neobelodanjivanju sa trećim stranama pre nego što im se može dostaviti materijal i vođenje evidencije o takvom obelodanjivanju. Me đutim, tvrdi se da je, s obzirom na izjavu Pretresnog veća da u opštem smislu takvi nalozi nisu svrsishodni, i s obzirom da u odnosu na takve svedoke postoje specifične okolnosti, primereno da se po ovoj molbi takav nalog izda. Ove specifi čne okolnosti jesu izuzetni bezbednosni rizici vezani za ove svedoke, broj kojih je ograničen. Ovo Pretresno veće prihvata da bi u takvim okolnostima davanje naloga koji se traže u tom pogledu bolje obezbedilo zaštitu ovih osetljivih svedoka i da bi bilo praktično izvodljivo. Stoga će takvi nalozi biti doneti.

DISPOZITIV

13. Iz gorenavedenih razloga, Pretresno veće nalaže kako sledi:

(1) Za 36 svedoka za koje je optužba podnela zahtev a koji su identifikovani u poverljivim i ex parte Aneksima A i B aktuelnog zahteva odobravaju se zaštitne mere u skladu sa pravilom 69 i 75 Pravilnika kako sledi:

svedoci će biti identifikovani i navodiće se pod pseudonimom navedenim u poverljivim i ex parte Aneksima;

izjave svedoka, kao i dokazni materijali koji mogu biti obelodanjeni posredstvom ovih svedoka, redigovani tako da se izostave podaci o identitetu, biće obelodanjeni optuženom, njegovim imenovanim saradnicima i amici curiae do 26. jula 2002 , ako Pretresno veće ne odluči drugačije;

neredigovane izjave i materijali svedoka s tim u vezi biće obelodanjeni optuženom i njegovim imenovanim saradnicima najmanje 10 dana, a u slučaju amici curiae u roku od najmanje 30 dana pre očekivanog svedočenja svedoka; i

optuženi i njegovi imenovani saradnici ne smeju da obelodanjuju materijal trećim stranama sem u onoj meri koja je direktno i konkretno neophodna za pripremu i izvo đenje dokaza odbrane. Amici curiae ne smeju da obelodanjuju materijal tre ćim stranama sem u onoj meri koja je direktno i konkretno neophodna za pomoć Pretresnom veću. Optuženi, njegovi imenovani saradnici i amici curiae obavezuju se da ishode od trećih strana sporazum o neobelodanjivanju kao preduslov da im se dostave materijali.( 4 )

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri cemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajuci

Dana 3. maja 2002.
U Hagu,
Holandija

[pecat Medunarodnog suda]


1 - Ovaj termin se odnosi na Zdenka Tomanovića i Dragoslava Ognjanovića, koji su imenovani na osnovu "Naloga" Pretresnog veća od 16. aprila 2002. Ovde se posebno pominje nalog 3 iz tog Naloga u pogledu obavezujućeg karaktera zaštitnih mera i svih drugih postojećih naloga Pretresnog veća u ovom postupku.

2 - Vidi "Odluku po zahtevu optužbe za privremene zaštitne mere" izdatu 19. februara 2002. (u daljem tekstu: Prva odluka) i "Odluku po zahtevu optužbe za zaštitne mere za žrtve i svedoke" izdatu 19. marta 2002. (dalje u tekstu: druga odluka).

3 - Tužilac protiv Brđanina i Talića, "Odluka po zahtevu optužbe za zaštitne mere", predmet br. IT-99-36-PT, 3. juli 2000. (u daljem tekstu: Odluka u predmetu Brđanin"), par. 31.

4 - Takav sporazum predviđen je i u Aneksu D uz aktuelni zahtev. Navedeni dokument je trenutno zapečaćen, a optužba treba da ga učini dostupnim stranama u postupku kako bi ga one mogle ispoštovati.