PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 14. maj 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU JEDNOG NALOGA PRETRESNOG VEĆA

 

 

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za izmenu jednog naloga Pretresnog veća” koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 22. aprila 2002. (u daljem tekstu: zahtev), u kojem optužba traži izdavanje naloga da se unakrsno ispitivanje svedoka o činjeničnim pitanjima koje vrše amici curiae ograniči i da bude dopušteno samo u izuzetnim okolnostima, što treba da se odredi u svakom konkretnom slučaju, navodeći za to sledeće razloge:

  1. optuženi na odgovarajući način unakrsno ispituje takve svedoke, što oduzima otprilike 50% vremena koje sud ima na raspolaganju;
  2. dalje unakrsno ispitivanje od strane amici curiae, za koje se navodi da oduzima otprilike 5% vremena koje sud ima na raspolaganju, bitnije ne pomaže Pretresnom veću i u tom pogledu ne unapređuje pravičnost suđenja; i
  3. interesi svih strana u postupku za pravično i ekspeditivno suđenje idu u prilog ograničavanja unakrsnog ispitivanja od strane amici curiae,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor amici curiae na zahtev optužbe za izmenu jednog naloga Pretresnog veća", koji su amici curiae podneli 26. aprila 2002. i u kome amici curiae navode sledeće:

  1. oni su imenovani, inter alia, da obavljaju unakrsno ispitivanje svedoka kada je to prikladno;
  2. optužba nije pokazala da je Pretresno veće propustilo da vrši svoju obavezu da nadzire unakrsno ispitivanje svedoka od strane amici curiae; i
  3. Pretresno veće u treba da rešava pitanje unakrsnog ispitivanja svedoka posebno za svakog pojedinog svedoka sem ako Veće ima nameru da preispita celokupan obim nadležnosti i ulogu amici curiae,

IMAJUĆI U VIDU "Nalog kojim se poziva određivanje amici curiae" koji je 30. avgusta 2001. izdalo Pretresno veće a u kojem Pretresno veće konkretno navodi koji vid pomoći traži od amici curiae, uključujući "unakrsno ispitivanje svedoka prema potrebi",

UZIMAJUĆI U OBZIR obavezu Pretresnog veća da obezbedi pravično i ekspeditivno suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su amici curiae ograničili svoje unakrsno ispitivanje svedoka na ono što je prikladno i da Pretresno veće smatra da je tako obavljeno unakrsno ispitivanje od pomoći Pretresnom veću u obezbeđivanju pravičnosti postupka a naročito u obezbeđivanju da se svedočenje svedoka na odgovarajući način testira,

UZIMAJUĆI U OBZIR I TO da iako je unakrsnim ispitivanjem amici curiae potrošeno i neizbežno će se i dalje trošiti deo vremena koje sud ima na raspolaganju, a to je vreme bilo minimalno,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODBIJA Zahtev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/

Richard May,
predsedavajući

Dana 14. maja 2002.
u Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]