PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 16. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO TREĆEM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MERE I ČETVRTOM ZAHTEVU ZA KONKRETNE MERE ZA POJEDINE SVEDOKE

 

 

Tužilaštvo

gđa Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO po poverljivom ex parte "Trećem zahtevu optužbe za zaštitne mere i četvrtom zahtevu za konkretne mere za pojedine svedoke koji svedoče u fazi suđenja koja se odnosi na Kosovo" (u daljem tekstu: zahtev) koje je 10. maja 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) za dva svedoka koje optužba u zahtevu označava kao K31 i K32,

IMAJUĆI U VIDU da se svedok K31 pojavljuje na spisku svedoka koji je dostavila optužba ali da Pretresno veće nije u mogućnosti da identifikuje svedoka K32 kao svedoka čija je izjava obelodanjena optuženom pre početka suđenja u skladu sa pismenim Nalogom Pretresnog veća od 11. januara 2002,

IMAJUĆI U VIDU takođe tvrdnju optužbe u zahtevu za K31 da taj svedok iznosi nove informacije čija bi priroda opravdavala traženu zaštitu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, u pogledu svedoka K31, pravno sredstvo koje traži optužba prikladno za privatnost i zaštitu svedoka a istovremeno u skladu sa pravima optuženog,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika,

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV U MERI U KOJOJ SE ON ODNOSI NA SVEDOKA K31 I NALAŽE kako sledi:

  1. Pseudonim K31 koristiće se svaki put kada se pomene ovaj svedok u postupku pred Međunarodnim sudom i u raspravama između strana na suđenju;
  2. Svedočenje svedoka K31 održaće se na zatvorenoj sednici; redigovani zapisnici i transkripti sa sednica mogu se dostavljati javnosti i medijima po Nalogu Pretresnog veća nakon što ih pregleda optužba uz konsultacije sa Službom za žrtve i svedoke;
  3. Ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci o identitetu zaštićenog svedoka K31 stavljaju se pod pečat i neće biti uvršteni ni u jedan od javnih zapisnika Međunarodnog suda;
  4. U onoj meri u kojoj su ime ili drugi podaci o identitetu zaštićenog svedoka K31 sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, to ime i drugi podaci o identitetu brisaće se iz navedenih dokumenata;
  5. Dokumenti Međunarodnog suda u kojima se identifikuje svedok K31 neće se dostavljati javnosti ni medijima; i
  6. Javnost i mediji ne smeju da fotografišu, snimaju na video niti crtaju svedoka K31 dok svedok boravi u prostorijama Međunarodnog suda.

Pretresno veće još uvek rešava po zahtevu u vezi sa svedokom označenim kao K32.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/

Richard May,
predsedavajući
Dana 16. maja 2002.
u Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]