PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 29. maja 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA KORIŠĆENJE REDIGOVANE IZJAVE I NALOG ZA NEOBELODANJIVANJE

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Optuženi

Slobodan Milošević

Amicus curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom ex parte “Zahtevu optužbe za korišćenje redigovane verzije izjave Freda Abrahamsa od 11. marta 1999. i za izdavanje naloga za neobelodanjivanje” koji je optužba podnela 24. maja 2002. (u daljem tekstu: zahtev), a kojim se traži dozvola za korišćenje redigovane verzije izjave svedoka “kako bi se osigurala zaštita i bezbednost izvora informacija datih” svedoku, kao i izdavanje naloga za neobelodanjivanje neredigovane verzije izjave,

IMAJUĆI U VIDU da je svedok optužbi dao dve izjave, od kojih prva nosi datum 11. mart 1999. (u daljem tekstu: izjava iz marta 1999) a druga nosi datum 24. januar 2002. ( u daljem tekstu: izjava iz januara 2002),

IMAJUĆI U VIDU da je izjava iz marta 1999, koja se nalazila u propratnom materijalu priloženom uz optužnicu prilikom njenog potvrđivanja, obelodanjena optuženom u redigovanom obliku u julu 2001, ali da se iz zahteva jasno ne vidi da li je izjava iz januara 2002. već obelodanjena optuženom,

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog veća od 11. januara 2002. kojim se predviđa da svaki svedok čija izjava nije obelodanjena optuženom pre početka suđenja može biti pozvan samo po dozvoli Pretresnog veća, te da nijedan svedok ne može biti pozvan u periodu od najmanje 30 dana nakon obelodanjivanja izjave svedoka,

IMAJUĆI U VIDU poverljivi Nalog Pretresnog veća od 30. januara 2002. koji se odnosi na potencijalno svedočenje ovog svedoka,

IMAJUĆI U VIDU tvrdnju optužbe da je odobravanje ovog pravnog sredstva opravdano na osnovu člana 20 paragraf 1, člana 21 paragraf 2 i člana 22 Statuta Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Statut) i pravila 69, 70 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik), a posebno pravila 70 (B) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da pravilo 70 predviđa izuzetak od opšteg pravila koje nalaže obavezno obelodanjivanje odbrani,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je ovo pravno sredstvo striktno ograničeno na situacije obuhvaćene pravilom 70 (B), odnosno onda kada se informacije dostavljaju optužbi na poverljivoj osnovi i koriste isključivo u svrhu pribavljanja novih dokaza,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u zahtevu ničim ne ukazuje na to da su dostavljene informacije korišćene isključivo u svrhu pribavljanja novih dokaza, a da iskazi za koje se očekuje da će ih svedok dati u suštini predstavljaju rezime ili pregled samog dokaznog materijala,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba nije uverila Pretresno veće ni da postoje izuzetne okolnosti koje bi nalagale neobelodanjivanje na osnovu pravila 69 Pravilnika niti da su tražene mere primerene na osnovu pravila 75,

UZIMAJUĆI U OBZIR da optužba nije pokazala postojanje nikakvog drugog osnova za redigovanje i neobelodanjivanje ovih podataka,

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

NA OSNOVU pravila 70 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODBIJA zahtev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 29. maja 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]