PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 21. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA OPTUŽBE DA SE POZOVU DODATNI SVEDOCI I IZDAJU NALOZI ZA ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Zahtevu optužbe za uvrštavanje u dokazni materijal izjava svedoka na osnovu pravila 92bis i za izmenu naloga od 11. januara 2002", koji je 2. maja 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba), sa naknadnim izmenama koje je unela optužba, kojim se, inter alia, traži dozvola da se pozovu svedoci koji nisu na spisku svedoka iz pravila 65ter, kao i po dva poverljiva ex parte zahteva optužbe za zaštitne mere podneta 31. maja 2002. (u daljem tekstu, zajedno: zahtevi) u vezi sa dva nova predložena svedoka imenovana u zahtevima kao K34 i K38,

REŠAVAJUĆI takođe po poverljivom "Zahtevu za dozvolu da se pozove svedok K34" i poverljivom "Zahtevu za dozvolu da se pozove svedok K38", koje je optužba podnela 14. juna 2002,

IMAJUĆI U VIDU podneske optužbe podnete 20. juna 2002. kao odgovor na Nalog Pretresnog veća za dalje podnošenje podnesaka, izdat 13. juna 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR razloge koje je dala optužba za kasnije uvrštavanje ovih svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi dozvoli da pozove svedoke označene kao K24, K30, K31 i K34 ali da, imajući u vidu podatke kojima trenutno raspolaže, nije uvereno da bi uvrštavanje svedoka označenog kao K38 bilo u interesu pravde,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su tražene zaštitne mere za četiri svedoka koje treba pozvati razumno rešenje, te da ih stoga treba odobriti,

NA OSNOVU pravila 73bis, 75 i 92bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

 1. izjave svedoka označenih kao K24 i K31 prihvataju se na osnovu pravila 92 bis, a svedoci označeni kao K24 i K31 biće pozvani radi unakrsnog ispitivanja;
 2. optužbi se odobrava da pozove svedoke označene kao K30 i K34 u vezi sa delom postupka koji se odnosi na Kosovo;
 3. optužba će utvrditi relevantnost i prihvatljivost svedočenja svedoka označenog kao K38, a Pretresno veće će razmotriti prihvatljivost njegovog iskaza zajedno sa finansijskim dokazima koji nisu predmet razmatranja u delu suđenja koji se odnosi na Kosovo;
 4. kada se radi o svedocima označenim kao K24, K30, K31, K34 i K38 (u daljem tekstu: zaštićeni svedoci), optužba može koristiti navedene pseudonime prilikom pominjanja zaštićenih svedoka u svim postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom, te tokom rasprava između strana u postupku;
 5. optužba će obelodaniti ime i druge redigovane podatke za svakog od zaštićenih svedoka amici curiae i optuženom najmanje 20 dana pre očekivanog svedočenja svedoka;
 6. optužbi se odobrava da iz svih materijala koji se obelodanjuju optuženom i amici curiae izostavi podatke o sadašnjim mestima boravka zaštićenih svedoka;
 7. javnost i mediji ne smeju fotografisati, praviti video snimke niti crtati svedoke dok se oni nalaze u prostorijama Međunarodnog suda;
 8. sva ročišta na kojima će se razmatrati pitanje zaštitnih mera za zaštićene svedoke moraju se održavati u vidu zatvorenih sednica, a informacije o njima mogu se objaviti javnosti i medijima tek pošto ih pregleda optužba, u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke;
 9. sav materijal koji se odnosi na zaštićene svedoke mora se vratiti Sekretarijatu posle završetka ovog postupka;
 10. sve odredbe ove Odluke primenjivaće se podjednako na amici curiae;
 11. imena i drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićene svedoke, uključujući podatke o njihovom mestu boravka, ne smeju se obelodanjivati javnosti;
 12. imena, adrese, podaci o mestu boravka i podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićene svedoke biće zapečaćeni i ne smeju biti uvršteni ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;
 13. ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićene svedoke sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci će biti izbrisani iz navedenih dokumenata; i
 14. dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet zaštićenih svedoka ne smeju se obelodanjivati javnosti niti medijima.

U smislu ove odluke, "javnost" označava i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. "Javnost" takođe obuhvata, bez ograničenja, rodbinu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom; medije; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 21. juna 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]