PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA OPTUŽBE DA SE POZOVU DODATNI SVEDOCI I ZA IZDAVANJE NALOGA ZA ZAŠTITNE MERE

 

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO po (i) "Zahtevu optužbe za uvrštavanje u dokazni materijal izjava svedoka na osnovu pravila 92 bis i za izmenu naloga od 11. januara 2002", koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 2. maja 2002, sa naknadnim izmenama koje je unela optužba, a kojim se, inter alia, traži dozvola da se pozovu svedoci koji se ne nalaze na spisku svedoka sačinjenom na osnovu pravila 65 ter; (ii) poverljivom ex parte "Zahtevu optužbe za zaštitne mere za svedoka "K32’" podnesenom 31. maja 2002; i (iii) poverljivom ex parte "Zahtevu optužbe za zaštitne mere za predložene svedoke "K37" i "K39’" koji je optužba podnela 3. juna 2002. (u daljem tekstu zajedno: zahtevi) za tri nova predložena svedoka koje optužba u zahtevima označava kao K32, K37 i K39,

IMAJUĆI U VIDU poverljivi "Zahtev optužbe za dozvolu da se pozovu svedoci "K32", "K37" i "K39’" koji je podnesen 20. juna 2002. kao odgovor na Nalog Pretresnog veća za dalje podneske izdat 13. juna 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće nije uverilo, na osnovu informacija kojima trenutno raspolaže, da je u interesu pravde da se dozvoli optužbi da pozove svedoke koji su označeni kao K32, K37 i K39,

NA OSNOVU pravila 73bis i 75 Pravilnika,

PRETRESNO VEĆE će odlučiti da li da odobri zaštitne mere koje se traže zahtevima tek onda kada:

  1. optužba obavi razgovor sa predloženim svedocima i uzme njihove izjave; i

  2. optužba formuliše nameru da pozove predložene svedoke;

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 5. jula 2002.
u Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]