PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 8. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE IZJAVE SVEDOKA

 

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO po zahtevu Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba) podnetom na poluzatvorenoj sednici od 27. maja 2002, kojim se traži uvrštavanje u dokazni materijal izjave svedokinje K21 (u daljem tekstu: izjava svedoka). Ovaj zahtev je dalje dorađen u “Zahtevu optužbe za prihvatanje izjave svedokinje K21” koji je podnet kao poverljiv 25. juna 2002. (u daljem tekstu zajedno: zahtev optužbe),

IMAJUĆI U VIDU izjavu svedoka koju je 17. i 18. marta 1999. istražitelju optužbe dala svedokinja K21,

IMAJUĆI U VIDU da je dr Eric Baccard 21. i 22. maja 2002. dao iskaz kao veštak pred Međunarodnim sudom i da je izveštaj ovog veštaka, pod naslovom “Sudskomedicinska analiza i sinteza izveštaja o forenzičkim istraživanjima obavljenim na Kosovu tokom 1999.” (u daljem tekstu: izveštaj veštaka) uvršten u dokazni materijal kao dokazni predmet optužbe br. 168,

IMAJUĆI U VIDU da su, sem izjave svedoka, svi drugi propratni dokumenti koje je dr. Baccard ispitao da bi u svom izveštaju veštaka dao ocenu o lokaciji Račak sadržani u “registratoru za Račak”, koji je uvršten u dokazni materijal kao dokazni predmet optužbe br. 156,

IMAJUĆI U VIDU da ovi propratni dokumenti sadrže Izveštaj o lekarskom pregledu posmrtnih ostataka (dokazni materijal optužbe br. 156, tab. 6), koji je sastavila svedokinja K21 (u daljem tekstu: izveštaj svedoka),

IMAJUĆI U VIDU da je 7. maja 2002, na osnovu pravila 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik), svedokinja K21 dobila mogućnost da svedoči o sadržaju izjave svedoka ali je to odbila, te da, na osnovu principa navedenih u “Odluci po zahtevu optužbe za uvrštavanje u dokazni materijal pismenih izjava na osnovu pravila 92 bis” koju je 21. marta 2002. donelo Pretresno veće, izjava svedokinje nije prihvaćena kao izjava iz pravila 92 bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR “Sažetak argumenata amici curiae po pitanju izjave svedokinje K21 u okviru izveštaja veštaka dr Erica Baccarda" (u daljem tekstu: sažetak argumenata amici curiae) koji su amici curiae dostavili 7. juna 2002.

UZIMAJUĆI U OBZIR argumente iznete u zahtevu optužbe,

UZIMAJUĆI U OBZIR pravilo 89 Pravilnika, čiji stav (B) predviđa da Veće primenjuje pravila o dokazima koja najviše idu u prilog pravičnom odlučivanju o stvari koja se nalazi pred većem i koja su u duhu Statuta i opštih pravnih načela, a čiji stav (D) predviđa da Veće može izuzeti dokaz ako potreba da se osigura pravično suđenje uveliko nadmašuje njegovu dokaznu vrednost,

UZIMAJUĆI U OBZIR “Odluku po interlokutornoj žalbi u vezi sa pravilom 92bis(C)”, koju je 7. juna 2002. donelo Žalbeno veće u predmetu Galić, a naročito paragraf 31 te Odluke, u kome se kaže da se “ne može jednoj strani dozvoliti da izbegne striktne odredbe pravila 92bis tako što bi tražila da se pismena izjava koju je neki budući svedok dao istražitelju Tužilaštva prihvati shodno pravilu 89(C)”,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je izveštaj svedoka koji je sastavila svedokinja K 21 uvršten u dokazni materijal u okviru “registratora za Račak” te da isti, kako se primećuje u zahtevu optužbe, sadrži mišljenja svedokinje K21 u vezi sa dva mrtva tela ali da iz toga ne proizlazi da izjava svedoka, koja sadrži još više mišljenja, treba da bude prihvaćena,

UZIMAJUĆI U OBZIR da izjava svedoka sadrži iskaz koji je trebalo da da svedokinja K21; ali da je ova svedokinja odbila da dâ iskaz. Stoga, optuženi nije dobio priliku da unakrsno ispita svedokinju o sadržaju izjave svedoka. Kako se ističe u sažetku argumenata amici curiae, u datim okolnostima ne bi bilo pravično da se izjava svedoka uvede u dokazni materijal kao dokazni predmet što bi predstavljalo njeno uvođenje “na mala vrata”,

NA OSNOVU pravila 89 Pravilnika,

OVIM ODBIJA zahtev optužbe da se u dokazni materijal uvrsti izjava svedoka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 8. jula 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]