PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 9. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODOBRENJE DA POZOVE SVEDOKA

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO po "Zahtevu optužbe za odobrenje da se pozove Isuf Emini" (u daljem tekstu: zahtev) koji je 2. jula 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba),

IMAJUĆI U VIDU Nalog Pretresnog veća od 11. januara 2002. kojim se nalaže da "pismene izjave svih svedoka koji će lično svedočiti treba da budu obelodanjene optuženom, na jeziku koji razume, pre početka suđenja; svedok čija izjava nije na taj način obelodanjena može biti pozvan isključivo uz odobrenje Pretresnog veća",

UZIMAJUĆI U OBZIR razloge koje je optužba navela za zakasnelo uvrštavanje ovog svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi odobri da pozove ovog svedoka,

NA OSNOVU pravila 54 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM ODOBRAVA Zahtev kojim se traži odobrenje da se kao svedok pozove g. Isuf Emini.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 9. jula 2002.
U Hagu,
Holandija

 
  [pečat Međunarodnog suda]