PRED PRETRESNIM VEĆEM

Nije službeni dokument

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar:g. Hans Holthuis

Odluka od:14. juna 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

TUŽILAC

protiv

DRAGOLJUBA OJDANIĆA

NIKOLE ŠAINOVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA ODBRANE ZA PRISTUP TRANSKRIPTIMA I DOKUMENTIMA I ZA OBELODANJIVANJE PODNESAKA EX PARTE
Tužilaštvo Amicus curiae
gđa Carla del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

   
Optuženi: Branioci optuženih:
Slobodan Milošević

g. Tomislav Višnjić, g. Vojislav Seležan i g. Peter Robinson, zaDragoljuba Ojdanića

g. Toma Fila i g. Zoran Jovanović, za Nikolu Šainovića

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na području bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po (1) "Zahtevu generala Ojdanića za pristup transkriptima i dokumentima" podnetom u ime optuženog Dragoljuba Ojdanića 1. maja 2002., "Odgovoru optužbe" koji je 15. maja 2002. dostavilo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) i Replici dostavljenoj u ime optuženog Dragoljuba Ojdanića 22. maja 2002. (u daljem tekstu: Ojdanićev zahtev), u vezi sa zahtevom optuženog da mu se omogući pristup transkriptima svih pretresa, dokaznim predmetima i svim dokumentima relevantnim za prihvatljivost dokaza ili verodostojnost svedoka (u daljem tekstu: dokazni podnesci) iz dela predmeta Tužilac protiv Slobodana Miloševića koji se odnosi na Kosovo; (2) "Zahtevu odbrane za pristup transkriptima i dokumentima" podnetom u ime optuženog Nikole Šainovića 7. juna 2002. (u daljem tekstu: Šainovićev zahtev), kojim se traži omogućavanje pristupa transkriptima svih pretresa, dokaznim predmetima i dokumentarnim dokazima iz istog predmeta, zajedno sa konkretnim zahtevom za omogućavanje pristupa materijalima koji su optuženom Slobodanu Miloševiću obelodanjeni na osnovu pravila 70 (B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik); i (3) "Zahtevu za obelodanjivanje podnesaka ex parte i za izdavanje naloga kojim bi se uredilo podnošenje budućih podnesaka" podnesenom u ime optuženog Dragoljuba Ojdanića 10. juna 2002. (u daljem tekstu: zahtev za obelodanjivanje) sa prigovorom na podnošenje ex parte zahteva optužbe za izdavanje naloga za neobelodanjivanje od 2. maja 2002,

IMAJUĆI U VIDU da vreme koje stoji na raspolaganju optužbi da odgovori na Šainovićev zahtev i zahtev za neobelodanjivanje još nije isteklo,

IMAJUĆI U VIDU, međutim, da je traženo pravno sredstvo iz Šainovićevog zahteva u suštini identično onom koje se traži Ojdanićevim zahtevom, izuzev zahteva za pristup materijalima dostavljenim na osnovu pravila 70 (B) Pravilnika, te da su pitanja pokrenuta zahtevom za obelodanjivanje primerena da ih Pretresno veće razmotri bez čekanja na odgovor optužbe,

IMAJUĆI U VIDU da su, od materijala koji se traže Ojdanićevim zahtevom i Šainovićevim zahtevom, skoro sve izjave svedoka saslušane, a dokazni predmeti predočeni, na otvorenoj sednici,

IMAJUĆI U VIDU i to da su tokom postupka samo četiri svedoka saslušana na zatvorenoj sednici, te da postoje nalozi da se iskazi još trojice svedoka saslušaju na zatvorenoj sednici, kao i to da redigovani transkripti svedočenja ovih svedoka treba da budu obelodanjeni javnosti na osnovu naloga Pretresnog veća od 19. februara 2002,

IMAJUĆI U VIDU da se branilac optuženog Dragoljuba Ojdanića pozvao na odredbe pravila 66 (B) i 67 (C) Pravilnika o recipročnom obelodanjivanju i da je proces obelodanjivanja u ovom predmetu započeo tek nedavno,

IMAJUĆI U VIDU da se od optužbe traži da u roku od 30 dana od prvog stupanja optuženog pred sud obelodani optuženom u ovom predmetu sve propratne materijale priložene uz optužnicu u vreme njenog potvrđivanja, zajedno sa izjavama svih svedoka koje optužba namerava da pozove na suđenje u terminu koji odredi pretpretresni sudija, kao i, na osnovu pravila 68 Pravilnika, svih materijala koji na bilo koji način ukazuju na nevinost ili ublažavaju krivicu optuženog ili koji bi mogli da utiču na verodostojnost dokaznog materijala optužbe, a u slučaju optuženog Ojdanića, sve predmete koji su bitni za pripremanje odbrane, one koje optužba namerava da upotrebi kao dokaz na suđenju ili koji su pribavljeni od optuženog ili pripadaju optuženom,

IMAJUĆI U VIDU i prihvatajući argumente koje je iznela Ojdanićeva odbrana u zahtevu za obelodanjivanje, a koji se odnose na primerenost podnošenja podnesaka ex parte,

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe člana 21, stav 2 Statuta Međunarodnog suda kojima se jamči pravo na javno suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su transkripti iskaza svedoka datih na javnim sednicama kao i svi dokazni predmeti koje predoče ti svedoci dostupni odbrani po podnošenju zahteva Sekretarijatu Međunarodnog suda,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zahtevi za pristup materijalima koji su obelodanjeni optuženom Slobodanu Miloševiću ali još uvek nisu dostupni javnosti preuranjeni budući da postoji mogućnost da dobar deo ovih materijala podleže obaveznom obelodanjivanju na osnovu pravila 66, 67 i 68 Pravilnika,

NA OSNOVU pravila 36, 54, 66 i 67 Pravilnika

IZ GORENAVEDENIH RAZLOGA

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. branioci optuženih upućuju se da stupe u vezu sa Sekretarijatom Međunarodnog suda radi uspostavljanja uzajamno prihvatljivih načina dostavljanja transkripata svih otvorenih sednica i svih dokaznih predmeta koji nisu poverljivog karaktera iz dela predmeta Tužilac protiv Slobodana Miloševića koji se odnosi na Kosovo;

  2. optužba se podseća na obavezu da obezbedi kontinuiran i pravovremen pregled transkripata zatvorenih sednica u ovom postupku i njihovo dostavljanje radi obelodanjivanja;

  3. branioci optuženih mogu slobodno da se obrate Pretresnom veću radi izdavanja konkretnih naloga u vezi sa svim materijalima sa zatvorenih sednica za koje oni smatraju da će u znatnoj meri biti od pomoći prilikom izvođenja dokaza, a koje optužba inače nije obavezna da obelodanjuje; i

  4. Sekretar Međunarodnog suda obavezuje se da 21. juna 2002. uruči i Ojdanićevoj i Šainovićevoj odbrani poverljive podneske ex parte koje je optužba podnela 2. i 7. maja 2002, ukoliko optužba do tada nije podnela obraložen zahtev Pretresnom veću da izda dozvolu za izuzimanje od dostavljanja odbrani podataka iz tih podnesaka.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 14. juna 2002.
U Hagu
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]