PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA OPTUŽBE DA SE POZOVU DODATNI SVEDOCI I IZDA NALOG ZA ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michil Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom ex parte “Zahtevu optužbe za dozvolu da se pozove svedok K40 i za zaštitne mere za svedoka K40”, koji je optužba podnela 19. jula 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće uvereno da je u interesu pravde da dozvoli optužbi da pozove svedoka označenog kao K40,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere koje se traže za pozivanje ovog svedoka razumne i da ih treba odobriti,

NA OSNOVU pravila 73bis i 75 Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

 1. optužbi se odobrava da pozove svedoka označenog kao K40;
 2. optužbi se odobrava da, kada je reč o svedoku označenom kao K40 (u daljem tekstu: zaštićeni svedok), koristi navedeni pseudonim prilikom pominjanja zaštićenog svedoka u svim postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom, te tokom rasprava između strana u postupku;
 3. optužba će obelodaniti imena i druge redigovane podatke o zaštićenom svedoku amici curiae i optuženom najmanje 20 dana pre očekivanog svedočenja svedoka;
 4. optužbi se odobrava da iz svih materijala koji se obelodanjuju optuženom i amici curiae izostavi podatke o sadašnjem mestu boravka zaštićenog svedoka;
 5. javnost i mediji ne smeju fotografisati, praviti video snimke niti crtati svedoka dok se on ili ona nalazi u prostorijama Međunarodnog suda;
 6. sva ročišta na kojima će se razmatrati pitanje zaštitnih mera za zaštićenog svedoka moraju se održavati u vidu zatvorenih sednica, a informacije o njima mogu se objaviti javnosti i medijima tek pošto ih pregleda optužba, u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke;
 7. sav materijal koji se odnosi na zaštićenog svedoka mora se vratiti Sekretarijatu posle završetka ovog postupka;
 8. sve odredbe ove Odluke primenjivaće se isto tako na amici curiae;
 9. ime i drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka, uključujući podatke o njegovom ili njenom mestu boravka, ne smeju se obelodanjivati javnosti;
 10. ime, adresa, podaci o mestu boravka i podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka biće zapečaćeni i ne smeju biti uvršteni ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;
 11. ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci će biti izbrisani iz navedenih dokumenata; i
 12. dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka ne smeju se obelodanjivati javnosti niti medijima.

U smislu ove odluke, “javnost” označava i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. “Javnost” takođe obuhvata, bez ograničenja, rodbinu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom; medije; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

   

Dana 26. jula 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]