PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 26. jula 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DOSTAVLJANJE MATERIJALA U VEZI SA ZAŠTIĆENIM SVEDOCIMA U PREDMETU TUŽILAC PROTIV STAKIĆA

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dirk Ryneveld g. Dermot Groome

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
Prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom "Zahtevu optužbe za dostavljanje materijala u vezi sa zaštićenim svedocima u predmetu Tužilac protiv Stakića" sa aneksom ex parte, koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 12. jula 2002. (u daljem tekstu: zahtjev), tražeći da se izjave, transkripti i s njima povezani materijali o svedocima identifikovanim u ex parte aneksu (u daljem tekstu: relevantni materijal), a koje je Pretresno veće koje postupa u predmetu Stakić dostavilo ovom Pretresnom veću, dostave optuženom, imenovanim saradnicima optuženog i amici curiae u ovom postupku.

IMAJUĆI U VIDU da je Pretresno veće u predmetu Stakić odobrilo dostavljanje relevantnog materijala ovom Pretresnom veću umesto davanja ovlašćenja optužbi da direktno dostavi navedeni materijal,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće smatra da ne bi bilo nikakve koristi od toga da mu optužba dostavi relevantan materijal pre nego što se isti dostavi optuženim, imenovanim saradnicima i amici curiae,

NA OSNOVU PRAVILA 75 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODOBRAVA Zahtev optužbe i nalaže da ona bez odlaganja dostavi relevantan materijal direktno optuženom, imenovanim saradnicima optuženog i amici curiae.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May
predsedavajući

   

Dana 26. jula 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]

[1] Tužilac protiv Stakića, "Odluka po zahtevu optužbe na osnovu pravila 75 (D) za izmenu zaštitnih mera", 19. juni 2002. i "Odluka po zahtevu optužbe za pozjašnjenje odluke 19. juna 2002", 10. jul 2002.