PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 1. avgusta 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE DOKAZA NA OSNOVU PRAVILA 92bis BEZ UNAKRSNOG ISPITIVANJA

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po usmenom zahtevu Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba) kojim se traži prihvatanje pismenih izjava 11 svedoka, prema rasporedu koji je Pretresnom veću dostavljen 25. juna 2002, bez unakrsnog ispitivanja, a na osnovu odredbi pravila 92 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik) (u daljem tekstu: zahtev),

IMAJUĆI U VIDU napomene amici curiae dostavljene 8. jula 2002,

IMAJUĆI U VIDU takođe neprestane prigovore optuženog na uvrštavanje iskaza svedoka bez unakrsnog ispitivanja,

IMAJUĆI U VIDU da su tri svedoka već dali iskaz pred Pretresnim većem,

UZIMAJUĆI U OBZIR zahteve pravila 92bis i uslove za njegovu primenu sadržane u Odluci Pretresnog veća od 21. marta 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su iskazi koje su dali tri svedoka: Martin Pnishi, Beqe Beqai i Ali Vishni usmereni na dokazivanje “bilo čega sem dela i ponašanja optuženog” i da imaju kumulativni karakter u odnosu na dokaze u vezi sa određenim događajima i opštinama već predočene Pretresnom veću, te su stoga podobni za prihvatanje na osnovu pravila 92 bis,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se iskazi svedoka K17, Sofije Imeraj, Fetije Imeraj i Ganija Bacaja odnose na događaje u vezi s kojima još nisu izvedeni dokazi pred Pretresnim većem,

UZIMAJUĆI U OBZIR takođe da se očekuje da će se iskaz Sadika Xhemalija odnositi na stvari koje prevazilaze prosto potkrepljivanje dokaza koji su već predočeni Pretresnom veću,

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. pismene izjave koje su dali Martin Pnishi, Beqe Beqai i Ali Vishni prihvataju se na osnovu pravila 92 bis, a svedoci će biti pozvani da pristupe radi unakrsnog ispitivanja;
  2. pismena izjava koju je dao Sadik Xhemalij ne prihvata se na osnovu pravila 92 bis i svedok će biti pozvan da svedoči viva voce; i
  3. Svedoci za koje Pretresno veće još uvek rešava po zahtevu u vezi sa: K17, Sofije Imeraj, Fetije Imeraj i Gani Bacaj.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

   

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 1. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija

   
    [pečat Međunarodnog suda]