PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 28. avgusta 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVIMA OPTUŽBE DA SE POZOVU DODATNI SVEDOCI I IZDA NALOG ZA ZAŠTITNE MERE UKLJUČUJUĆI KORIŠĆENJE VIDEO-KONFERENCIJSKE VEZE

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom zahtevu optužbe za dozvolu da se pozovu određeni svedoci, uključujući svedoka označenog kao "K41", kao i po poverljivom i delimično ex parte "Zahtevu optužbe za zaštitne mere za svedoka K41", koje je 21. avgusta 2002. odnosno 19. avgusta 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba), zajedno sa poverljivim "Zahtevom za svedočenje uz primenu zaštitnih mera putem video-konferencijske veze za svedoka K41", koji je optužba podnela 26. avgusta 2002,

IMAJUĆI U VIDU da su sa Sekretarijatom dogovoreni provizorni aranžmani za instaliranje sistema kojim bi se omogućilo uspostavljanje video-konferencijske veze u četvrtak, 5. septembra 2002,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi dozvoli da pozove svedoka označenog kao K41,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere koje se traže za svedoka koga treba pozvati razumne i da treba da se odobre,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće smatra da bi bilo u interesu pravde da se zahtev za korišćenje video-konferencijske veze odobri jer se Pretresno veće uverilo da bi dozvola optužbi da predoči iskaz ovog svedoka putem video-konferencijske veze u ovoj fazi postupka doprinela kako vođenju pravičnog suđenja tako i brzom završetku onog dela postupka koji se odnosi na Kosovo,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su smernice za davanje iskaza putem video-konferencijske veze date u "Odluci po zahtevima odbrane da se pozovu i zaštite svedoci odbrane i za svedočenje putem video veze", koju je Pretresno veće II donelo u predmetu Tužilac protiv Duška Tadića, predmet br. IT-94-1, 25. jun 1996. (u daljem tekstu: odluka u predmetu Tadić),

NA OSNOVU pravila 71 bis, 73 bis i 75 Pravilnika,

OVIM NALAŽE kako sledi:

 1. optužbi se odobrava da pozove svedoka označenog kao K41;
 2. optužbi se odobrava da, kada je reč o svedoku označenom kao K41 (u daljem tekstu: zaštićeni svedok), koristi navedeni pseudonim prilikom pominjanja zaštićenog svedoka u svim postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom, te tokom rasprava između strana u postupku;
 3. optužba mora odmah obelodaniti amici curiae i optuženom ime zaštićenog svedoka i njegovu izjavu na engleskom i na jeziku optuženog;
 4. optužbi se odobrava da iz svih materijala koji se obelodanjuju optuženom i amici curiae izostavi podatke o sadašnjem mestu boravka zaštićenog svedoka;
 5. ime i drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka, uključujući podatke o njegovom ili njenom mestu boravka, ne smeju se obelodanjivati javnosti;

 1. sva ročišta na kojima će se razmatrati pitanje zaštitnih mera za zaštićenog svedoka moraju se održavati u vidu zatvorenih sednica, a informacije o njima mogu se objaviti javnosti i medijima tek pošto ih pregleda optužba, u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke;
 2. tokom svedočenja zaštićenog svedoka koristiće se uređaji za izobličavanje slike lica, a on u četvrtak 5. septembra 2002. može dati iskaz putem video-konferencijske veze, pod uslovom da se neophodna oprema stavi na raspolaganje Međunarodnom sudu;
 3. javnost i mediji ne smeju fotografisati, praviti video snimke niti crtati svedoka dok se on ili ona nalazi u prostorijama Međunarodnog suda;
 4. sav materijal koji se odnosi na ovog svedoka mora se vratiti Sekretarijatu posle završetka ovog postupka;
 5. sve odredbe ove Odluke primenjivaće se isto tako na amici curiae;
 6. ime, adresa, podaci o mestu boravka i podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka biće zapečaćeni i ne smeju biti uvršteni ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;
 7. ukoliko su ime, adresa, mesto boravka ili drugi podaci pomoću kojih je moguće identifikovati zaštićenog svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, ti podaci će biti izbrisani iz navedenih dokumenata; i
 8. dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka ne smeju se obelodanjivati javnosti niti medijima;

i NALAŽE sekretaru Suda da, vodeći računa o okolnostima ovog predmeta, preduzme sve razumne mere da se obezbedi poštovanje smernica koje su postavljene u Odluci u predmetu Tadić.

U smislu ove odluke, "javnost" označava i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. "Javnost" takođe obuhvata, bez ograničenja, rodbinu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom; medije; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 28. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]