PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 29. avgusta 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZDAVANJE POTVRDE IZ PRAVILA 73 (B) U VEZI SA PRAVILOM 70

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice
g. Dirk Ryneveld

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. MichaIl Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Zahtevu optužbe za izdavanje potvrde iz pravila 73 (B)" (u daljem tekstu: zahtev) koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 1. avgusta 2002. i u kojem optužba traži od Pretresnog veća da izda potvrdu za ulaganje interlokutorne žalbe na njegovu odluku od 25. jula 2002. prema kojoj se pravilo 70 ne primenjuje na svedočenje svedoka koje je izvesna vlada dostavila optužbi u skladu s režimom zaštite predviđenim pravilom 70,

IMAJUĆI U VIDU argumente koje optužba iznosi da bi potkrepila svoj zahtev, i to:

  1. Odlukom se pokreću bitna pitanja u vezi sa obimom i svrhom pravila 70;
  2. Odlukom se pokreću pitanja u vezi sa pravom Pretresnog veća da pregleda materijal iz pravila 70 kako bi utvrdilo svrhu njegovog dostavljanja;
  3. Odluka se tiče prakse država u dostavljanju takvih informacija u ovom predmetu i budućim istragama;
  4. Odluka se razlikuje od prethodne sudske prakse Pretresnog veća te bi bilo korisno da se ustali pravo i sudska praksa u pogledu informacija iz pravila 70; i
  5. Promptno rešavanje ovog pitanja od strane Žalbenog veća suštinski bi pospešilo postupak,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 73 (B) postavlja uslov da se ispune dva kumulativna kriterijuma da bi Pretresno veće moglo da na osnovu diskrecione ocene izda potvrdu za ulaganje interlokutorne žalbe: (1) da se odluka tiče pitanja koje bi u značajnoj meri uticalo na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja, i (2) da bi, po mišljenju pretresnog veća, promptno rešenje tog pitanja suštinski pospešilo postupak.

UZIMAJUĆI U OBZIR da priroda dokaza iz pravila 70, njihovo poreklo i način na koji Pretresno veće treba da s njima postupi, u značajnoj meri utiču na pravično i ekspeditivno vođenje postupka a moguće i na ishod suđenja,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Žalbeno veće još nije odlučivalo po ovom pitanju te da je ono bilo predmet različite prakse drugih Pretresnih veća, kao i da postoji nekoliko sličnih zahteva podnetih tokom ovog suđenja a očekuje se da će ih biti još, Pretresno veće smatra da bi promptno rešenje ovog pitanja suštinski pospešilo postupak,

NA OSNOVU pravila 73 (B) Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM DAJE POTVRDU za ulaganje interlokutorne žalbe na Odluku.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

   

Dana 29. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]