PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. avgusta 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA POZOVE DODATNE SVEDOKE

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po poverljivom zahtevu optužbe za dozvolu da pozove šest svedoka, koji su svi identifikovani u zahtevu, koji je 21. avgusta 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba).

IMAJUĆI U VIDU Odluku Pretresnog veća od 28. avgusta 2002 kojom se optužbi dozvoljava da pozove jednog od šest svedoka, označenog kao K41,

IMAJUĆI U VIDU da optužba još nije dobila izjave troje svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće nije uverilo, na osnovu informacija koje mu trenutno stoje na raspolaganju, da bi bilo u interesu pravde da se dozvoli optužbi da pozove troje svedoka čije izjave još nije dobilo,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se dozvoli optužbi da pozove svedoke identifikovane u paragrafima 2 i 6 zahteva,

NA OSNOVU pravila 73 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM IZDAJE dozvolu optužbi da pozove dvoje goreidentifikovanih svedoka i ODBIJA zahtev u preostalom delu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 30. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]