PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. avgusta 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DOZVOLU DA POZOVE KEVINA CURTISA

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po "Zahtevu optužbe za dozvolu da pozove Kevina Curtisa (u daljem tekstu: Zahtev) koji je 7. avgusta 2002. podnelo Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba).

IMAJUĆI U VIDU prethodnu usmenu Odluku Pretresnog veća od 20. februara 2002. kojom je optužbi uskraćena dozvola da pozove ovog svedoka,

IMAJUĆI U VIDU da se dokazi koje bi trebalo da predoči ovaj predloženi svedok odnose na tri pitanja: istorijat istrage o Kosovu koju je sproveo tužilac Međunarodnog suda, ekshumaciju leševa u Srbiji, te hapšenje optuženog,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u Zahtevu ne otkrivaju nikakvi novi relevantni dokazi koje bi Pretresno veće trebalo da razmotri,

NA OSNOVU pravila 73 bis Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM ODBIJA Zahtev.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

   

Dana 30. avgusta 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]