PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. septembar 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA POZIVANJE DODATNIH SVEDOKA I IZDAVANJE NALOGA ZA ZAŠTITNE MERE

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom Zahtevu optužbe da se dozvoli pozivanje svedoka Zorana Stijovića, Olivere Antonić-Simić i Helgea Brunborga, i Zahtevu za zaštitne mere koji je optužba podnela 30. avgusta 2002. godine (u daljem tekstu: Zahtev) u vezi sa, inter alia, dva predložena nova svedoka imenovana u Zahtevu optužbe, tj. Zoranom Stijovićem i Oliverom Antonić- Simić,

IMAJUĆI U VIDU da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se dozvoli optužbi da pozove svedoke Zorana Stijovića i Oliveru Antonić-Simić,

ODOBRIVŠI ZAHTEV usmeno 3. septembra 2002.,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM POTVRĐUJE SVOJE USMENE NALOGE kako sledi:

  1. Zoran Stijović i Olivera Antonić-Simić svedočiće uz upotrebu uređaja za izobličenje slike;
  2. Predstavnici javnosti i medija ne smeju fotografisati, praviti video snimke niti crtati zaštićene svedoke dok se ovi nalaze u prostorijama Međunarodnog suda;
  3. Svi materijali koji se odnose na zaštićene svedoke po okončanju postupka moraju da se vrate Sekretarijatu;
  4. Sve odredbe ove Odluke shodno se primenjuju na amici curiae;
  5. Adresa i podaci o mestu boravka zaštićenih svedoka biće zapečaćeni i ne smeju se uvrštavati ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;
  6. U onoj meri u kojoj su adresa i podaci o mestu boravka zaštićenih svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, takvi podaci moraju se izbrisati iz tih dokumenata.

U smislu ove Odluke, "javnost" označava i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, tela, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, te optuženog i amici curiae. Pojam "javnost" takođe obuhvata, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; medije i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

    /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 4. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
   
    [pečat Međunarodnog suda]