PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 17. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO PODNESKU "TRENUTNI STATUS ZAŠTITNIH MERA POTREBNIH ZA SVEDOKE - TABELARNI PREGLED OPTUŽBE (Bosna)"

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Geoffrey Nice g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO "Trenutnom statusu zaštitnih mera potrebnih za svedoke - tabelarni pregled optužbe", koji je Tužilaštvo ( u daljem tekstu: optužba) podnelo 19. avgusta 2002. godine u vezi sa optužnicom za Bosnu (u daljem tekstu: tabela), u kojoj optužba traži da se, do donošenja odluke po zahtevima za zaštitne mere bliže datumu očekivanog svedočenja, 23 svedoka navedena u poverljivom Dodatku B tabele pominju pod pseudonimom koji se tamo navodi,

IMAJUĆI U VIDU "Odluku Pretresnog veća po zahtevu tužioca za izricanje zaštitnih mera za svedoke za suđenje (Bosna)" od 30. jula 2002. godine, kojom Pretresno veće nalaže da se za sve svedoke za koje je optužba zatražila zaštitne mere koristi pseudonim dok se ne zatraže zaštitne mere za suđenje bliže datumu očekivanog svedočenja tih svedoka,

IMAJUĆI U VIDU da sa svedocima navedenim u Dodatku B tabele treba postupati isto kao sa svedocima na koje se odnosi odluka Veća od 30. jula,

U SKLADU SA PRAVILOM 75 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE da se svedoci navedeni u Dodatku B tabele pominju pod pseudonimom navedenim u zahtevu.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

   

Dana 17. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]