PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 23. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO TREĆEM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ZAŠTITNE MERE ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIVI IZVORI INFORMACIJA I KOJI SVEDOČE U DELU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte “Četrvtom zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku”, podnetom 19. septembra 2002. godine (u daljem tekstu: četvrti zahtev), u kome otpužba traži zaštitne mere izobličenja slike lica i glasa za svedoka C-037 i izobličenje slike lica za svedoka C-060 (u daljem tekstu: dva svedoka), i prilaže razloge za taj zahtev,

IMAJUĆI U VIDU poverljivu “Odluku po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku”, koju je Pretresno veće donelo 17. septembra 2002. godine (u daljem tekstu: Odluka), u kojoj je dvojici svedoka uskratilo predloženu zaštitnu meru svedočenja na zatvorenoj sednici, konstatujuću, međutim, da “neće sprečavati optužbu da za ta dva svedoka zatraži manje zaštitne mere”,

IMAJUĆI U VIDU da, premda se zatražene zaštitne mere koje dozvoljavaju svedočenje na otvorenoj sednici uz korišćenje metoda koje omogućavaju da se identitet svedoka prikrije od javnosti (kao što su upotreba pseudonima i izobličenje slike lica), smatraju manjom povredom javnosti postupka nego što je to svedočenje na zatvorenoj sednici, Pretresno veće, na osnovu toga da li su bojazni svedoka legitimne i osnovane, ipak mora da razmotri primerenost izricanja takvih mera, uzevši u obzir pravo optuženog na pravedno i javno suđenje,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je optužba uverila Pretresno veće da, iako ne predstavljaju osnov za izricanje zaštitnih mera svedočenja na zatvorenoj sednici, okolnosti vezane za ova dva svedoka daju osnova Veću da dodeli zaštitne mere zatražene u ovom Zahtevu,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da se zatraženim merama ne zadire u pravo optuženog na pravedno i javno suđenje,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM USVAJA ZAHTEV I NALAŽE sledeće:

(1) da se svedoku C-037 dozvoljava da svedoči uz izobličenje slike lica i glasa; i

(2) da se svedoku C-060 dozvoljava da svedoči uz izobličenje slike lica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

   

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

     

Dana 23. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija

  [pečat Međunarodnog suda]