PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 30. septembra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO TREĆEM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZRICANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIV IZVOR INFORMACIJA I KOJI SVEDOČE U DELU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte "Trećem zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku", podnetom 17. septembra 2002. godine (u daljem tekstu: treći zahtev), u kojem optužba traži zaštitnu meru svedočenja na zatvorenoj sednici za dva svedoka, C-028 i C-039, i prilaže razloge za taj zahtev, kao i izjave jednog istražitelja Tužilaštva,

IMAJUĆI U VIDU poverljivu "Odluku po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku", koju je Pretresno veće donelo 17. septembra 2002. godine (u daljem tekstu: Odluka) i kojom je izreklo zaštitnu meru izobličenja slike lica za šest svedoka optužbe (C-001, C-031, C-032, C-034, C-035 i C-043), a uskratilo zaštitnu meru svedočenja na zatvorenoj sednici za dva svedoka optužbe (C-037 i C-060),

IMAJUĆI U VIDU da je pravni osnov za donošenje odluke o zaštitnim merama za suđenje, a posebno o zaštitnoj meri svedočenja na zatvorenoj sednici, Pretresno veće izložilo u svojoj Odluci, a prethodno i u "Odluci po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku" od 30. jula 2002. godine,

IMAJUĆI U VIDU da će dva svedoka navedena u trećem zahtevu svedočiti o suštinskim pitanjima koja se tiču učesnika u navodnom udruženom zločinačkom poduhvatu i sukobu u Hrvatskoj, koji su bili na visokom položaju,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je bilo pokušaja fizičkog napada na svedoka označenog kao C-028, ili njegovog ubistva, te da je ovaj svedok zbog okolnosti u kojima se nalazi izložen posebnoj opasnosti,

UZIMAJUĆI, MEĐUTIM, U OBZIR da okolnosti vezane za svedoka označenog kao C-039, po mišljenju Pretresnog veća, ne predstavljaju osnov za izricanje vanredne zaštitne mere svedočenja na zatvorenoj sednici,

NA OSNOVU pravila 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. da se svedoku koji se u zahtevu navodi pod pseudonimom C-028 dozvoljava da svedoči na zatvorenoj sednici;
  2. da se, shodno nalogu Pretresnog veća, redigovani zapisnici i transkripti svedočenja svedoka C-028 na zatvorenoj sednici mogu dati na uvid javnosti i medijima, nakon što ih, u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke, pregleda optužba.

  3. da se odbija molba svedoka C-039 za zaštitnu meru svedočenja na zatvorenoj sednici.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 30. septembra 2002.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]