PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 4. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ŠESTOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZRICANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIV IZVOR INFORMACIJA I KOJI SVEDOČE U DELU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte “Šestom zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku”, podnetom 30. septembra 2002. godine (u daljem tekstu: šesti zahtev), u kojem optužba traži zaštitne mere izobličenja glasa i slike lica za svedoka C-004, i prilaže razloge za taj zahtev,

IMAJUĆI U VIDU da je pravni osnov za donošenje odluke o zaštitnim merama za suđenje Pretresno veće izložilo u svojoj “Odluci po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku" od 30. jula 2002. godine,

IMAJUĆI U VIDU da će svedok naveden u šestom zahtevu svedočiti o bitnim činjenicama koje se tiču zločina koji su se navodno dogodili u Vukovaru i na drugim područjima u Hrvatskoj, kao i o svojim susretima sa počiniocima tih navodnih zločina,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da razlozi navedeni u prilog zahtevu daju osnova za izricanje zatraženih zaštitnih mera,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da se zatraženim merama ne zadire u pravo optuženog na pravedno i javno suđenje,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM USVAJA ZAHTEV I NALAŽE da se svedoku C-004 dozvoljava da svedoči uz izobličenje slike lica i glasa.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

   

Dana 4. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]