PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 10. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO SEDMOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZRICANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIVI IZVORI INFORMACIJA I KOJI SVEDOČE U DELU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte "Sedmom zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku", podnetom 9. oktobra 2002. godine (u daljem tekstu: sedmi zahtev), u kome optužba traži zaštitne mere izobličenja slike lica i pseudonima za svedoka označenog kao C-1220, i prilaže razloge za taj zahtev,

IMAJUĆI U VIDU da je pravni osnov za donošenje odluke o zaštitnim merama za suđenje Pretresno veće izložilo u svojoj "Odluci po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku" od 30. jula 2002. godine,

IMAJUĆI U VIDU da će svedok naveden u sedmom zahtevu svedočiti o bitnim činjenicama koje se tiču učešća JNA, TO i Martićeve policije u zločinima koji su se navodno dogodili u Saborskom,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da razlozi navedeni u prilog zahtevu daju osnova za izricanje zatraženih zaštitnih mera,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da se zatraženim merama ne zadire u pravo optuženog na pravedno i javno suđenje,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM USVAJA ZAHTEV I NALAŽE da se svedok C-1220 pominje pod pseudonimom, te da mu se dozvoljava svedočenje uz izobličenje slike lica.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 10. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]