PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 10. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA KOJA SE ODNOSI NA AMICUS CURIAE

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Michail Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

IZDAVŠI danas usmeni nalog sa uputama sekretaru Me|unarodnog suda da povuče imenovanje Michaďla Wladimiroffa za amicus curiae,

U SKLADU SA pravilima 74 i 54 Pravilnika o postupku i dokazima

OVIM POTVRĐUJE svoje rešenje i prilaže detaljno obrazloženje svoje odluke.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavna verzija na engleskom.

 

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

   

Dana 10. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]

RAZLOZI PRETRESNOG VEĆA ZA POVLAČENJE IMENOVANJA GOSPODINA WLADIMIROFFA ZA AMICUS CURIAE

Optuženi se žalio na članke objavljene u dva dnevna lista. Prvi je objavljen 7. septembra 2002, u listu Haagsche Courant, holandskim dnevnim novinama koje izlaze u Hagu, a drugi 13. septembra 2002, u Kulturi, bugarskom listu koji izlazi u Sofiji, Bugarska. Oba članka proizašla su iz intervjua koje je dao g. Michaďl Wladimiroff, jedan od trojice amici curiae u ovom predmetu.

Članak u Haagsche Courantu je imao naslov: "Wladimiroff: Već dovoljno dokaza protiv Miloševića". U članku se kaže da je g. Wladimiroff rekao: "Kada bi ovo suđenje bilo samo za Kosovo i kada bi čovek sada morao napraviti bilans, Milošević bi sigurno bio osuđen. Uspostavljena je veza između armije i policije, zaraćenih strana na Kosovu i samog Miloševića."

Gospodin Wladimiroff je objasnio da je bio pogrešno citiran, te da je on rekao: "Videli smo tokom izvođenja dokaza optužbe, barem na prvi pogled, da postoji veza između zločina na Kosovu i optuženoga. Možda to nije slučaj za sva događanja, ali čak i kada bi bio za samo njih pola, to je relevantan faktor za Pretresno veće u donošenju presude."

U članku u Kulturi g. Wladimiroff je upitan: "Da li postoji mogućnost da Milošević bude proglašen nevinim?" U članku se kaže da je on odgovorio: "Teoretski da, ali u praksi ne. Ako biste pošli u lov i ako biste pucali u divljač iz automatske puške, imali biste više izgleda da pogodite nego što on ima da bude proglašen nevinim. Milošević je optužen za zločine u velikom broju mesta na Kosovu, u Bosni i u Hrvatskoj. Čak i kada bi bio oslobođen polovine optužbi, bio bi proglašen krivim za ostale. Eto zašto je mogućnost da Milošević bude proglašen potpuno nevinim veoma mala."

U svojim pismenim komentarima g. Wladimiroff je objasnio da je on rekao kako je tužilac, koristeći sačmaricu kojom je nanišanio veliku metu, pokušao obezbediti da barem neki metak pogodi metu. On je istaknuo da je rekao i to da postoji mogućnost da optuženi bude oslobođen svih optužbi. Dalje je objasnio da je student koji je pravio intervju sa njime redigovao njegove odgovore, i uvrstio rečenicu "teoretski, da, ali u praksi, ne", koju on nije upotrebio i da mu je taj student poslao transkript i da je potvrdio njegovo (g. Wladimiroffljevo) obrazloženje intervjua.

Transkript (koji se nalazi u prilogu) svakako najbolje dokazuje šta je rečeno. Treba samo pogledati dva sledeća pasusa:

Kada je u pitanju teorija da, ali kada je u pitanju njeno provođenje u praksi, treba da shvatite: ako lovite divljač, koristite posebnu sačmaricu, a ta sačmarica može imati stotinu malih metaka. Razlog zašto koristite tu vrstu municije je to što ona uvek pogađa, upravo ovu tehniku sada koristi Tužiteljstvo [optužnica] za [recimo] 40 sela na Kosovu, za 40 sela u Bosni, 40 opština u Hrvatskoj, sve zajedno negde do 100 opština, recimo 50 će ih pasti a neće ga pogoditi, a drugih 50 hoće, dakle, šanse da se ništa neće održati su sasvim male.

...to je ono što oni moraju dokazati. Sve ove veze mogu propasti, možda izgubite polovinu ovih opština, možda izgubite polovinu ovih veza, najgore što se može dogoditi jeste da izgubite izvestan broj predmeta, ali neke će ostati, kao što smo rekli postoji šansa da će se neke održati, statistički govoreći postoji šansa da će se neke održati, to je realnost, teoretski, sve to može i ne uspeti, teoretski, da, on može biti oslobođen.

Oba članka sadržavala su i druge izjave koje su pripisane g. Wladimiroffu. Ali Veće ne smatra potrebnim da ih ispita.

Veće je vrlo pažljivo razmotrilo ovo pitanje, i došlo do zaključka da izjave koje je dao g. Wladimiroff, čak i uz prihvaćena objašnjenja, pokreću ozbiljna pitanja o primerenosti nastavka njegovog delovanja kao amicus curiae. Veće primećuje da je on ne samo komentarisao neke delove predmeta za koje su izvedeni dokazi nego da je davao i ocenu nekih delova predmeta za koje dokazi još nisu izvedeni, i da se čini da je on u oba slučaja formirao mišljenje o predmetu nepovoljno po optuženoga. Naročito je zabrinjavajuće izrečeno mišljenje da optuženi mora biti osuđen barem za neke tačke optužnice. Te izjave uzete u celini bi, po mišljenju Veća, u razumnoj meri dale povoda za utisak da bi ovaj amicus curiae mogao da bude pristrasan.

U konceptu amicus curiae se podrazumeva poverenje suda u to da će se "prijatelj" u obavljanju svojih dužnosti ponašati korektno. U datim okolnostima, Veće ne može imati poverenja u to da će ovaj amicus curiae obavljati svoje zadatke (koji uključuju i skretanje pažnje na sve mogućnosti odbrane koje postoje za optuženoga) sa potrebnom nepristrasnošću.

Shodno tome, Veće je dalo upute sekretaru da povuče imenovanje g. Wladimiroffa na mesto amicus curiae. Ovo je odluka koju je Veće donelo sa žaljenjem, jer je pomoć g. Wladimiroffa, kao i ostalih amici, Sudu bila od koristi.

PRILOG

transkript sa tonske kasete:

Kada je u pitanju teorija da, ali kada je u pitanju njeno provođenje u praksi, treba da shvatite ovo: ako lovite divljač, koristite posebnu sačmaricu, a ta sačmarica može imati stotinu malih metaka. Razlog zašto koristite tu vrstu municije je to što ona uvek pogađa, i upravo ovu tehniku sada koristi Tužilaštvo [optužnica)] za [recimo] 40 sela na Kosovu, za 40 sela u Bosni, 40 opština u Hrvatskoj, sve zajedno negde do 100 opština, recimo 50 će ih pasti a neće ga pogoditi, a drugih 50 hoće, dakle, šanse da se ništa neće održati su sasvim male.

Usredsredimo se na trenutak na to. Ovo je pravna logika: ono što se desilo na terenu u onih 100 opština koje sam spomenuo kao primer samo po sebi nema nikakve veze sa Miloševićem, time su se bavili drugi, vojnici, paravojne strukture, bogzna ko, pitanje je da li je on odgovoran za to, ako to rezimirate, svi dokazi koji se odnose na ono što se desilo na terenu nisu veoma interesantni u ovom predmetu. To se možda dogodilo, i, kao što sam rekao, možda je bilo 50 sela, možda je bilo 100 sela, nije toliko bitno da li se to desilo, jedino što je bitno su dokazi koji bi povezivali Miloševića sa ovim selima, to je centar pažnje suđenja, a centar pažnje ide korak po korak, prvo Tužilaštvo mora da dokaže šta se desilo u selu, ili to ne može biti dokazano. Zatim da dokaže ko je bio na vlasti, da li je to bila vojska, da li su bile paravojne strukture, da li su bili Srbi, zatim da dokaže ko je bio uzrok što su ove trupe, paravojne jedinice ili lokalci mogli učiniti tako nešto, zatim da dokaže ko je bio odgovoran za te ljude koji su to mogli učiniti, zatim da dokaže da je neko na vrhu mogao da promeni tok događaja za koje je znao, da je mogao da promeni tok događaja, ali to nije učinio, ili da dokaže da je on to podsticao, ili da je naredio da se to uradi, a poslednji nivo, na kraju svih ovih karika u lancu je Milošević, to je ono što oni moraju dokazati. Sve ove veze mogu propasti, možda izgubite polovinu ovih opština, možda izgubite polovinu ovih veza, najgore što se može dogoditi jeste da izgubite izvestan broj predmeta, ali neke će ostati, statistički govoreći, postoji šansa da će se neke održati, to je realnost, teoretski, sve to može i ne uspeti, teoretski, da, on može biti oslobođen,"