PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 16. oktobra 2002.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO OSMOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZRICANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIV IZVOR INFORMACIJA I KOJI SVEDOČE U DELU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU

Tužilaštvo

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Mischa Wladimiroff

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i ex parte "Osmom zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija i koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku", podnetom 15. oktobra 2002. godine (u daljem tekstu: osmi zahtev), u kojem optužba traži zaštitne mere izlobličenja slike lica i pseudonima za dva svedoka označena kao C-020 i C-1141, kao i zaštitne mere izobličenja slike lica, izobličenja glasa i pseudonima za svedoka označenog kao C-036, i prilaže razloge za taj zahtev,

IMAJUĆI U VIDU da je za dva svedoka označena kao C-020 i C-036 već izdat nalog da se moraju pominjati pod pseudonimom,

IMAJUĆI U VIDU da je pravni osnov za donošenje odluke o zaštitnim merama za suđenje, Pretresno veće izložilo u svojoj "Odluci po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku" od 30. jula 2002. godine,

IMAJUĆI U VIDU da će svedok koji je u osmom zahtevu označen kao C-020 dati važan iskaz o zločinima koje su Arkanovi "Tigrovi" i SNB navodno počinili u istočnoj Slavoniji, te da mu kao "insajderu", preti opasnost od bivših članova ove dve organizacije, ako se sazna da je svedočio,

IMAJUĆI U VIDU da će svedok koji je u osmom zahtevu označen kao C-036 dati važan iskaz o odnosu između optuženog i drugih navodnih počinilaca, kao i o njihovom učešću u zločinima navedenim u optužnici, te da je svedok u prošlosti bio izložen zastrašivanju i pretnjama,

IMAJUĆI U VIDU da će svedok koji je u osmom zahtevu označen kao C-1141, iako svedok o bazi zločina a ne osetljiv izvor informacija, dati važan iskaz u vezi sa maskarom koji se navodno odigrao u Baćinu, te da su svedok i njegova porodica u prošlosti bili isloženi pretnjama,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da bi, na osnovu navedenih razloga iz kojih se zahtevaju zaštitne mere, bilo primereno izreći zatražene zaštitne mere,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da zatražene mere ne zadiru u pravo optuženog na pravično i javno suđenje,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM USVAJA ZAHTEV I NALAŽE SLEDEĆE:

  1. da svedok označen kao C-020 može da svedoči uz zaštitnu meru izobličenja slike lica;
  2. da svedok označen u zahtevu kao C-1141 može da svedoči uz zaštitnu meru izobličenja slike lica i da će se pominjati pod ovim pseudonimom; i
  3. da svedok označen kao C-036 može da svedoči uz zaštitne mere izobličenja slike lica i izobličenja glasa.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

/potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući

Dana 16. oktobra 2002.
U Hagu,
Holandija

[pečat Međunarodnog suda]