PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 31. januara 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU ODBRANE MOMČILA KRAJIŠNIKA ZA PRISTUP POVERLJIVOM MATERIJALU
Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegaard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
g. Mark Harmon
g. Alan Tieger
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   

Optuženi:
Slobodan Milošević

 
   

Branilac Momčila Krajišnika:
g. Deyan Brashich

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu odbrane Krajišnika u predmetu Tužilac protiv Momčila Krajišnika i Biljane Plavšić, IT-39&40-PT za pristup svedočenjima sa zatvorenih sednica, izjavama svedoka, transkriptima, dokumentima i predmetima koji su zavedeni kao zapečaćeni” (u daljem tekstu: zahtev), koji je 22. novembra 2002. podneo branilac Momčila Krajišnika (u daljem tekstu: odbrana), i odgovoru Tužilaštva (u daljem tekstu: optužba) od 6. decembra 2002,

IMAJUĆI U VIDU da optužba traži pristup sledećim vrstama poverljivog materijala iz predmeta Tužilac protiv Slobodana Miloševića (u daljem tekstu: postupak u predmetu Milošević) u onoj meri u kojoj se oni odnose na događaje u Bosni i Hercegovini u periodu od 1. jula do 30. decembra 1992: (1) svedočenjima svedoka datim na zatvorenim sednicama održanim u fazi postupka u predmetu Milošević koja se odnosi na Bosnu; (2) izjavama tih svedoka, uključujući transkripte svih eventualnih razgovora koji su sa njima obavljeni, u skladu sa pravilom 68 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik); i (3) zapečaćenim dokumentima i dokaznim predmetima koji su predočeni tokom tih svedočenja,

IMAJUĆI U VIDU da je optužba navela da nema prigovora na to da se odbrani odobri pristup onim svedočenjima sa zatvorenih sednica i poverljivim dokaznim predmetima iz kojih Sekretarijat rediguje one delove: (a) koji bi mogli da otkriju identitet bilo koje zaštićene osobe; (b) koji se odnose na period posle 30. decembra 1992; ili (c) koji se odnose na Hrvatsku ili Kosovo, pod uslovom da se odbrani naloži da javnosti ne obelodanjuje nijedan na taj način pribavljen poverljivi materijal,

IMAJUĆI U VIDU da se optužba protivi predočavanju izjava svih takvih svedoka, obrazlažući to time da odbrana na osnovu pravila 66 Pravilnika nema pravo na te dokumente, kao i time da trenutno aktivno radi na pregledu tih izjava i na obelodanjivanju odbrani svih materijala koji potpadaju pod pravilo 68,

UZIMAJUĆI U OBZIR da nema prigovora na ustupanje svedočenja sa zatvorenih sednica i relevantnih dokaznih predmeta, pod uslovom da se oni rediguju i izda nalog kojim bi se ograničilo njihovo obelodanjivanje javnosti,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika,

ODOBRAVA delimično zahtev i NALAŽE kako sledi:

  1. Sekretarijat Međunarodnog suda će, što je moguće pre i kontinuirano, dostavljati odbrani kopije svih svedočenja sa zatvorenih sednica održanih tokom postupka u predmetu Milošević, propisno redigovana nakon konsultacija sa optužbom, kako bi se uklonio sav materijal koji bi moglo da ukaže na identitet zaštićene osobe koji se odnosi na period posle 30. decembra 1992. ili koji se odnosi na Hrvatsku ili Kosovo;

  2. odbrana javnosti niti medijima neće obelodanjivati prirodu sadržaja nijednog materijala sa zatvorenih sednica obelodanjenog na taj način, izuzev iz razloga vezanih za pripremanje Krajišnikove odbrane; i

  3. optužba će nastaviti da pregleda izjave svedoka i transkripte razgovora i obelodaniće odbrani sve materijale koji potpadaju pod odredbe pravila 68 Pravilnika u roku od mesec dana od dana donošenja ove odluke.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 31. januara 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]