PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 13. marta 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA IZMENU LISTE SVEDOKA I ZA ODOBRAVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIVI IZVOR INFORMACIJA

Tužilaštvo:

gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
prof. Timothy L.H. McCormack

I. ISTORIJAT

1. Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) je 5. februara 2003. godine podnelo delimično poverljiv i ex parte "Zahtev optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija" (u daljem tekstu: Zahtev). Zahtevom se traži da se 11 svedoka doda, a 34 svedoka izostavi sa spiska svedoka koji će svedočiti u delu suđenja koje se odnosi na Hrvatsku i Bosnu. Takođe se traži odobravanje zaštitnih mera za svedoke u slučaju kada, kako se navodi, postoji izrazito ozbiljna opasnost po njihovu bezbednost ili bezbednost njihove porodice. Za osmoro od pomenutih dodatnih svedoka zatražile bi se zaštitne mere obelodanjivanja u kasnijem roku, pseudonima i izobličenja slike lica i glasa, a za jednog svedočenje pod pseudonimom na zatvorenoj sednici. Dvoje od dodatnih svedoka svedočili bi bez zaštitnih mera. Pored ovih svedoka, predlaže se da jedan svedok koji je već na spisku bude zamenjen jednim drugim svedokom, a 34 svedoka predložena su za brisanje sa spiska svedoka.

2. Kad je reč o zaštitnim merama, u Zahtevu se traže sledeće posebne mere za devet svedoka koji su osetljiv izvor informacija :

 1. da neredigovane izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti budu obelodanjeni amici curiae najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima najmanje 10 dana pre planiranog svedočenja svedoka;

 2. da se svedoci pominju pod pseudonimima navedenim u prilozima Zahtevu;

 3. da se optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima naloži da trećim stranama ne obelodanjuju izjave svedoka i relevantne dokazne predmete, osim u meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i iznošenje teze odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u meri u kojoj su Pretresno veće prethodno uverili da je obelodanjivanje neophodno kako bi ispunili svoju funkciju pružanja pomoći Pretresnom veću), te da se od optuženog, njegovih imenovanih pravnih saradnika i amici curiae zatraži da sa trećim stranama sklope sporazume o neobelodanjivanju, kao preduslov da im se dostave izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti.

3. Amici curiae su 14. februara 2003. godine podneli "Opservacije amici curiae o zahtevu optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka od 5. februara 2003. godine" (u daljem tekstu: Opservacije). U svojim Opservacijama amici tvrde da predložene izmene spiska svedoka nisu pravične u odnosu na optuženog i da ih treba odbiti, ili, ukoliko se Zahtev ipak odobri, da optuženom treba ostaviti dovoljno vremena za pripremu odbrane u vezi sa tim dodatim svedocima. Amici ističu i to da je optužba u vezi sa ograničenjima koja traži za obelodanjivanje ubacila jednu novu formulaciju, konkretno, da amici najpre moraju uveriti Pretresno veće da je obelodanjivanje dotičnih materijala neophodno za njihov zadatak pružanja pomoći Pretresnom veću. Ovakva formulacija ne postoji ni u jednoj ranijoj odluci Pretresnog veća.

4. Dana 21. februara 2003. godine, optužba je na osnovu pravila 126 bis zatražila odobrenje da podnese "Odgovor Tužilaštva na opservacije amici curiae o zahtevu optužbe za odobrenje da izmeni spisak svedoka od 5. februara 2003." (u daljem tekstu: Odgovor), u kojem optužba odgovara na neke od opservacija amici i moli da joj se dâ prilika da u usmenoj raspravi iznese argumente za svakog svedoka u vezi sa kojim bi Pretresno veće eventualno imalo kakvih bojazni.

II. PRAVO

5. U vezi sa zatraženim zaštitnim merama, optužba se poziva na pravila 69, 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik).

6. Pretresno veće mora posebno da razmotri da li je optužba udovoljila zahtevima pravila 69 i 75. Prema pravilu 69 (A) optužba je dužna da pokaže da su posredi "izuzetne okolnosti" pre nego što joj se dozvoli da u izjavama svedoka rediguje informacije o žrtvama i svedocima koji bi mogli biti u opasnosti ili izloženi riziku. Optužba ovo može pokazati samo na individualnoj osnovi, i postojanje izuzetnih okolnosti mora se utvrditi za svakog pojedinačnog svedoka kojeg optužba želi da zaštiti redigovanjem informacija koje mogu ukazati na njegov identitet. [1] U prilozima uz Zahtev, optužba je za svakog svedoka navela razloge zbog kojih traži provizorne zaštitne mere i izložila izjave istražitelja upućenih u okolnosti svakog svedoka.

Pravilo 69 - neobelodanjivanje

7. Pretresno veće je već konstatovalo da ima nekoliko kriterijuma koje treba uzeti u obzir kada su u pitanju molbe za konkretne zaštitne mere za svedoke na osnovu pravila 69 (A), te ih ovde neće ponavljati. [2]

8. Pravilo 69 (C) predviđa da se "identitet žrtve ili svedoka mora obelodaniti dovoljno rano pre početka suđenja da bi se ostavilo dovoljno vremena za pripremu odbrane", pri čemu se moraju poštovati odredbe pravila 75. Treba istaći da su zatražene mere za svedoke iz Zahteva izuzetnog karaktera. One prevazilaze normalni delokrug pravila 69, u skladu s kojim u izuzetnim okolnostima može biti primereno izdati nalog da se optuženom do određenog trenutka pre početka suđenja obelodani dokazni materijal, ali uz redigovanje informacija koje bi mogle ukazati na identitet. Ono što se traži za ove svedoke jeste potpuno neobelodanjivanje do određenog trenutka u poodmakloj fazi suđenja. Pretresno veće će razmotriti opravdanost takvog zahteva.

Pravilo 75 - zaštitne mere za suđenje

9. U relevantnom delu pravilo 75 predviđa sledeće:

 1. Sudija ili pretresno veće mogu, proprio motu ili na zahtev bilo koje od strana, žrtve ili svedoka o kojem se radi, ili Službe za žrtve i svedoke, nalogom odrediti odgovarajuće mere za privatnost i zaštitu žrtava i svedoka, pod uslovom da one nisu u suprotnosti s pravima optuženog.

 2. Veće može da održi sednicu in camera kako bi utvrdilo da li će odrediti:

  1. mere kojima se sprečava da se javnosti ili medijima otkriju identitet ili mesto boravka žrtve ili svedoka, ili osoba koje su u rodbinskoj ili drugoj vezi sa žrtvom ili svedokom, i to na sledeći način:

   1. brisanjem iz javnih spisa Međunarodnog suda imena i podataka pomoću kojih se može utvrditi identitet;

   2. neotkrivanjem javnosti bilo kojeg spisa koji ukazuje na identitet žrtve;

   3. svedočenjem putem uređaja za izobličenje slike ili zvuka ili putem interne televizije; i

   4. dodelom pseudonima;

  2. održavanje zatvorenih sednica u skladu s pravilom 79;

  3. odgovarajuće mere kojima se omogućuje svedočenje osetljivih žrtava i svedoka, poput jednosmerne interne televizije.

U vezi sa zatvorenim sednicama pravilo 79 predviđa sledeće:

 1. Pretresno veće može izdati nalog da novinari i javnost ne prisustvuju celom ili delu postupka iz razloga:

  1. javnog reda ili morala;

  2. sigurnosti, zaštite ili neobelodanjivanja identiteta žrtve ili svedoka u skladu s pravilom 75;

  3. zaštite interesa pravde.

 2. Pretresno viće će javno obznaniti razloge svog naloga.

10. Kao što je Pretresno veće navelo u svojim ranijim odlukama u ovom predmetu, [3] mora se utvrditi da na osnovu Pravilnika postoji pravni osnov za odobravanje zaštitnih mera za suđenje, kao i to da li je optužba u vezi sa svakim svedokom uverila Veće da su zatražene mere primerene. Još jednom, Veće je kriterijume koji se moraju uzeti u obzir razmotrilo u svojim ranijim odlukama u ovom predmetu i te kriterijume će primeniti. [4]

III. DISKUSIJA

Zaštitne mere

11. Optužba za devet svedoka traži zaštitne mere na osnovu pravila 69, 75 i 79 i ove svoje molbe potkrepljuje izjavama istražitelja.

12. Kao izuzetne okolnosti kojima se pravda molba optužbe za posebne mere navode se ekstremna opasnost i rizik kojima bi svedoci i/ili njihove porodice bili izloženi ukoliko bi se saznalo da će svedočiti u ovom postupku. U prilog tome da bi ovi svedoci bili izloženi posebno velikom riziku izneta je načelna tvrdnja da će oni svedočiti o pitanjima koja su u direktnoj vezi sa krivičnom odgovornošću optuženog, kao i o pitanjima vezanim za aktivnosti na visokom nivou državnih organa ili za zločinačke grupe navedene u optužnici.

13. Optužba traži konkretne mere izložene u paragrafu 2 gore. U vezi sa traženim zaštitnim merama, osim kad je u pitanju zatvorena sednica, Pretresno veće je primenilo goreopisane relevantne kriterijume i utvrdilo da su primereni za sve navedene svedoke, te da takvi nalozi nisu u suprotnosti sa pravima optuženog. Razlozi za to su posebna opasnost po bezbednost ovih svedoka, kao i činjenica da će njihova svedočenja, kako se tvrdi, biti veoma značajna po svojoj prirodi. Pretresno veće je, prilikom donošenja ovakvog zaključka, razmotrilo potpisane izjave istražitelja Tužilaštva, koje su podnete poverljivo i ex parte i koje detaljno opisuju okolnosti svakog svedoka.

14. Dalje, što se tiče naloga da optuženi i njegovi imenovani pravni saradnici ne obelodanjuju materijal trećim stranama, osim u meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i iznošenje teze odbrane (a amici curiae u meri u kojoj je to neophodno da bi pružili pomoć Pretresnom veću), pri čemu prethodno moraju sklopiti sporazum o neobelodanjivanju, Pretresno veće će udovoljiti ovom zahtevu na osnovu toga što se on odnosi na posebnu i ograničenu kategoriju svedoka. [5]

15. Prethodno se ne odnosi na molbu da jednom svedoku bude dozvoljeno da svedoči na zatvorenoj sednici. Za tog svedoka zatvorena sednica se traži iz bezbednosnih razloga. Međutim, Pretresno veće je naglasilo da samo veoma izuzetno saslušava svedočenja na zatvorenoj sednici, [6] a na osnovu razloga izloženih u Zahtevu ne može se utvrditi da se radi o izuzetnim okolnostima.

Izmena liste svedoka

16. Optužba traži da se 11 svedoka doda, a 34 svedoka izostavi sa spiska svedoka koji će svedočiti u delu suđenja koje se odnosi na Hrvatsku i Bosnu. Pored ovoga, ona predlaže da se jedan svedok koji je već na spisku zameni jednim drugim svedokom. Optužba se ispravno poziva na raniju odluku Pretresnog veća prema kojoj će, nakon podnošenja pretpretresnog materijala u delu ovog postupka koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu, Pretresno veće jedino uz valjane razloge dozvoliti da se u dokaze uvrsti dodatni materijal. Optužba u svom Zahtevu pominje da je još u aprilu 2002. godine najavila da će, kada razreši izvesna pitanja bezbednosti, tražiti izmenu spiska svedoka u vezi sa nekolicinom svedoka koji su osetljiv izvor informacija. Pretresno veće prihvata da je zahtev za postojanje valjanih razloga zadovoljen što se tiče dodatnih svedoka koje optužba želi da doda na spisak svedoka, posebno kad se imaju u vidu izložena bezbednosna pitanja, kao i što se tiče 34 druga svedoka za koje se traži da budu izostavljeni sa liste, s obzirom na činjenicu da je sa tim svedocima tek nedavno obavljen razgovor i da su oni od podnošenja prvobitne liste tek nedavno pristali da svedoče. Pretresno veće, stoga, odobrava molbu da se izmeni spisak svedoka.

IV. DISPOZITIV

17. Iz gorenavedenih razloga, Pretresno veće NALAŽE sledeće:

 1. 11 svedoka navedenih u Prilogu A Zahtevu smeju se dodati na spisak svedoka;

 2. jedan svedok naveden u Prilogu A Zahtevu sme se zameniti na spisku svedoka;

 3. 34 svedoka navedena u Prilogu A Zahtevu smeju se izostaviti sa spiska svedoka;

 4. što se tiče traženih zaštitnih mera, za svedoke iz Priloga A Zahtevu za koje se traže zaštitne mere odobravaju se te konkretne mere (pseudonim, izobličenje slike lica i glasa), i u vezi sa tim svedocima

  1. neredigovane izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti obelodaniće se amici curiae najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim pravnim saradnicima najmanje 10 dana pre planiranog svedočenja svedoka;

  2. optuženi i njegovi imenovani pravni saradnici trećim stranama neće obelodanjivati izjave svedoka i relevantne dokazne predmete, osim u meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i iznošenje teze odbrane (ili, u slučaju amici curiae, u meri u kojoj oni pružaju pomoć Pretresnom veću), i

  3. optuženi, njegovi imenovani pravni saradnici i amici curiae sklopiće sa trećim stranama sporazume o neobelodanjivanju (kako je predvidela optužba), kao preduslov da im se dostave izjave svedoka i relevantni dokazni predmeti.

 5. Zahtev za svedočenje na zatvorenoj sednici se odbija.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se engleski tekst smatra merodavnim.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 13. marta 2003. godine
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Miloševića, "Odluka po zahtevu Tužilaštva za izricanje privremenih zaštitnih mera u skladu sa pravilom 69," od 19. februara 2002. (u daljem tekstu: Prva odluka"); "Odluka po zahtevu Tužilaštva za izricanje zaštitnih mera za žrtve i svedoke" od 19. marta 2002. (u daljem tekstu: Druga odluka") i "Druga odluka o zaštitnim merama za svedoke koji su osetljivi izvor informacija," 6. juni 2003.

[2] Ibid.

[3] Vidi, na primer, "Odluku po zahtevu tužioca za izricanje zaštitnih mera za svedoke za suđenje (Bosna)," 30. juli 2002.

[4] Ibid.

[5] Iz ovoga se vidi da Veće ima konsistentan stav o ovim pitanjima. Vidi "Prvu odluku po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija" od 3. maja 2002. godine, u ovom predmetu. Pretresno veće smatra da su amici curiae u svojim Opservacijama opravdano zabrinuti zbog činjenice da je optužba tražila da se među ograničenja za obelodanjivanje uvrsti novi elemenat (vidi paragraf 3 gore), te će ostati pri svojoj pređašnjoj formulaciji i neće prihvatiti onu koju sada traži optužba.

[6] Vidi, na primer, poverljivu "Odluku po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku," 17. septembar 2002, par. 15.