PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 14. marta 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ZAMENU SVEDOKA I ZA ZAŠTITNE MERE ZA VREME SUĐENJA ZA SVEDOKA B-1003

Tužilaštvo

g. Geoffrey Nice

Optuženi

Slobodan Milošević

Amici curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO poverljivom i delimično ex parte Zahtevu optužbe za zamenu svedoka i zaštitne mere za vreme suđenja za svedoka B-1003 (u daljem tekstu: Zahtev) koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 11. marta 2003, tražeći dozvolu da pozove svedoka B-1003 koji će kao svedok viva voce zameniti svedoka B-1483, te da se za svedoka B-1003 odrede zaštitne mere,

IMAJUĆI U VIDU da se za navedenog svedoka traže razumne zaštitne mere i da ih stoga treba odobriti,

IMAJUĆI U VIDU da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi dozvoli da pozove svedoka označenog sa B-1003.

NA OSNOVU pravila 54 i 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE kako sledi:

  1. Svedok B-1003 svedočiće uz izobličenje slike lica i pod pseudonimom;

  2. Optužba će u svim materijalima obelodanjenim optuženom i amici curiae redigovati podatke o trenutnom boravištu navedenog zaštićenog svedoka

  3. Predstavnici javnosti i medija ne smeju fotografisati, praviti video snimke niti crtati zaštićenog svedoka dok se nalaze u prostorijama Međunarodnog suda;

  4. Sva ročišta na kojima se bude razmatralo pitanje zaštitnih mera za zaštićene svedoke biće održana na zatvorenoj sednici, a s njihovim ishodom će biti upoznati javnost i mediji nakon što to bude razmotrila optužba u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke.

  5. Svi materijali koji se odnose na navedenog zaštićenog svedoka moraju, po okončanju postupka, biti vraćeni Sekretarijatu;

  6. Sve odredbe ove Odluke shodno se primenjuju na amici curiae;

  7. Ime i drugi podaci koji otkrivaju identitet zaštićenog svedoka, uključujući njegovo/njeno boravište, ne smeju biti otkriveni javnosti;

  8. Ime, adresa, boravište i drugi podaci koji otkrivaju identitet zaštićenog svedoka biće čuvani pod pečatom i neće biti uključeni ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;

  9. Ime, adresa, boravište i drugi podaci koji otkrivaju identitet zaštićenog svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda moraju se izbrisati iz tih dokumenata; i

  10. Dokumenti Međunarodnog suda koji otkrivaju identitet zaštićenog svedoka ne smeju biti obelodanjeni javnosti i medijima.

U smislu ove Odluke, “javnost” označava i obuhvata sva lica, vlasti, organizacije, tela, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, te optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” takođe obuhvata, bez ograničenja, rodbinu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; medije i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 14. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]