PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 19. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU TUŽILAŠTVA SA EX PARTE DODATKOM ZA VIDEO-KONFERENCIJSKU VEZU I ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SVEDOKA ČIJE IME SE OVDE NAVODI

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom zahtevu Tužilaštva sa ex parte dodatkom za video-konferencijsku vezu i određivanje zaštitnih mera za svedoka čije ime se ovde navodi” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 13. marta 2003, tražeći odobrenje da pozove svedoka da svedoči putem video-konferencijske veze i uz primenu zaštitnih mera,

IMAJUĆI U VIDU da bezbednosni razlozi koji sprečavaju svedoka da dobije pasoš predstavljaju izuzetne okolnosti, te da se bojazni vezane za bezbednost obično mogu otkloniti zaštitnim merama,

UZIMAJUĆI U OBZIR da su zaštitne mere koje se traže za svedoka koji treba da bude da pozvan da svedoči razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da dozvoli optužbi da pozove svedoka da svedoči putem video-konferencijske veze,

NA OSNOVU pravila 69, 71bis i 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM ODOBRAVA Zahtev i NALAŽE kako sledi:

  1. svedočenje svedoka, uz izobličenje slike lica i glasa i dalju upotrebu pseudonima, obaviće se putem video-konferencijske veze; [1]

  2. javnost i mediji ne smeju da fotografišu, snimaju video kamerom ili crtaju zaštićene svedoke dok se oni nalaze u prostorijama Međunarodnog suda;

  3. svi pretresi na kojima se razmatra pitanje zaštitnih mera za zaštićenog svedoka održaće se na zatvorenim sednicama i biće objavljeni javnosti i medijima tek nakon što ih pregleda optužba, u dogovoru sa Službom za žrtve i svedoke;

  4. sav materijal koji se odnosi na zaštićene svedoke mora se vratiti Sekretarijatu posle zavšetka tog postupka;

  5. sve odredbe ove Odluke podjednako važe i za amici curiae;

  6. ime i drugi podaci koji otkrivaju identitet zaštićenih svedoka, uključujući njihovo boravište, ne smeju se obelodanjivati javnosti;

  7. ime, adresa, boravište i podaci koji otkrivaju identitet zaštićenih svedoka biće zapečaćeni i neće biti uneti ni u kakve javne spise Međunarodnog suda;

  8. tamo gde su ime, adresa, boravište ili drugi podaci koji otkrivaju identitet zaštićenih svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacijeće iz tih dokumenata biti izbrisane; i

  9. dokumenti Međunarodnog suda u kojima se identifikuju zaštićeni svedoci ne smeju se obelodanjivati javnosti ili medijima.

Za svrhe ove Odluke, izraz “javnost” znači i podrazumeva sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, te optuženog i amici curiae. Izraz “javnost” podrazumeva, bez ograničenja, i porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom, medije i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 19. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Svedok B-104, kako je to Veću dostavila optužba 17. marta 2003.