PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 19. mart 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU TUŽIOCA SA POVERLJIVIM ANEKSIMA EX PARTE DA SE ODOBRE ZAŠTITNE MERE ZA SVEDOKE ZA SUĐENJE

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack


OVO PRETRESNO VEĆE
Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom zahtevu (u daljem tekstu: Zahtev) tužioca sa poverljivim aneksima ex parte da se odobre zaštitne mere za svedoke za suđenje”, koji je tužilac (u daljem tekstu: optužba) podneo 14. marta 2003. i u kojem traži odobrenje da svedoke pozove uz primenu zaštitnih mera,

IMAJUĆI U VIDU da su zaštitne mere tražene za trojicu svedoka koji će biti pozvani, onako kako su obrazložene u Zahtevu i njegovim aneksima, ukljućujući deklaracije istražitelja, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi dozvoli da pozove svedoke označene kao B-050, B-071 i B-1405,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedočenje svedoka B-050 i B-071 obaviće se uz korišćenje uređaja za izobličenje slike lica i stalnu upotrebu pseudonima koji im je ranije dodeljen;

  2. svedok B-1405 će svedočiti na zatvorenoj sednici uz stalnu upotrebu pseudonima koji mu je ranije dodeljen;

  3. javnost i mediji ne smeju da fotografišu, snimaju na video traku ili crtaju zaštićene svedoke dok se budu nalazili u krugu Međunarodnog suda;

  4. svi pretresi na kojima se budu razmatrale zaštitne mere za zaštićene svedoke održaće se na zatvorenoj sednici i biće obelodanjeni javnosti i medijima nakon što to bude razmotrila optužba, u konsultaciji sa Službom za žrtve i svedoke;

  5. nakon okončanja postupka, Sekretarijatu će biti vraćen sav materijal koji se odnosi na zaštićene svedoke;

  6. sve odredbe ove Odluke u podjednakoj meri važe za amici curiae.

  7. imena zaštićenih svedoka i drugi podaci po kojima se može utvrditi njihov identitet, uključujući njihovo mesto boravka, neće biti obelodanjeni javnosti;

  8. imena, adrese i mesto boravka zaštićenih zvedoka, kao i drugi podaci po kojima se može ustanoviti njihov identitet, biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom dokumentu Međunarodnog suda;

  9. na onim mestima u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda gde se navode imena, adrese i mesto boravka zaštićenih svedoka, kao i drugi podaci po kojima se može utvrditi njihov identitet, ti podaci će biti izbrisani iz takvih dokumenata; i

  10. dokumentacija Međunarodnog suda koja sadrži podatke o identitetu zaštićenih svedoka neće biti obelodanjena javnosti i medijima.

U smislu ove Odluke, pojam “javnost” znači i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog krivičnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, optuženog i amici curiae. “Javnost” takođe uključuje, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i poznanike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima i postupcima koji se vode pred Međunarodnim sudom; medije i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 19. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]