PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 27. marta 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA PRIHVATANJE TRANSKRIPATA UMESTO SVEDOČENJA VIVA VOCE U SKLADU SA PRAVILOM 92bis(D)

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amici curiae:

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO delimično poverljivom "Zahtevu optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis(D) (u daljem tekstu: Zahtev), podnetom 26. februara 2003", u kojem optužba traži da:

  1. transkripti svedočenja osam svedoka, koji su ranije svedočili u predmetu Tužilac protiv Slavka Dokmanovića a navedeni su u Prilogu A, budu prihvaćeni u dokaze umesto svedočenja viva voce,

  2. unakrsno ispitivanje nijednog od svedoka navedenog u Prilogu A ne bude dozvoljeno,

  3. dokazni predmeti navedeni u Prilogu A, koji čine deo svedočenja ovde navedenih svedoka, a koji su obelodanjeni stranama u postupku, budu prihvaćeni u dokaze,

IMAJUĆI U VIDU "Zahtev amici curiae za produženje roka za odgovor na zahtev optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis(D), podnet 26. februara 2003", dostavljen 7. marta", koji je Pretresno veće usmeno odobrilo 10. marta 2003,

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor amici curiae na zahtev optužbe za prihvatanje transkripata umesto svedočenja viva voce u skladu sa pravilom 92bis(D), podnet 26. februara 2003" (u daljem tekstu: Odgovor), dostavljen 13. marta 2003, u kojem amici curiae tvrde sledeće:

  1. ne može se reći da svi transkripti i dokazni predmeti koji se odnose na Vukovar i Ovčaru govore o "delima i ponašanju optuženog", iako su oni zaista povezani sa krivičnim delima koja se terete,

  2. s obzirom na to da je optuženi protiv toga da se dokazi izvode u obliku koji predviđa pravilo 92bis(D), ukoliko Pretresno veće ipak odobri Zahtev, postavlja se pitanje potrebe za unakrsnim ispitivanjem od strane optuženog na osnovu pravila 92bis(E),

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 92bis predviđa:

  1. Veće može uvrstiti u spis transkript iskaza koje je svedok dao u postupku pred Međunarodnim sudom kojim se dokazuje nešto drugo, a ne dela i ponašanje optuženog.

  2. Osim ako se na osnovu pravila 127 ili nekim nalogom ne odredi drugačije, strana koja želi da uvrsti pismenu izjavu ili transkript o tome mora obavestiti suprotnu stranu najmanje četrnaest dana ranije, a suprotna strana se tome može usprotiviti u roku od sedam dana. Pretresno veće će, nakon što sasluša strane, odlučiti da li će, u celosti ili delimično, prihvatiti izjavu ili transkript i da li će tražiti prisustvo svedoka radi unakrsnog ispitivanja.

IMAJUĆI U VIDU članove 20 i 21 Statuta,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je svih osam navedenih svedoka unakrsno ispitao branilac Slavka Dokmanovića,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se dokazni materijal ne odnosi na dela i ponašanje optuženog, te je stoga prihvatljiv na osnovu pravila 92bis(D),

UZIMAJUĆI U OBZIR da dokazni materijal govori o pitanjima koja mogu biti od ključne važnosti za njegovu odbranu i da ranijim unakrsnim ispitivanjem ta pitanja nisu na primeren način bila obuhvaćena,

UZIMAJUĆI U OBZIR da zato, u skladu sa pravilom 92bis(E), od svedoka treba tražiti da dođu na unakrsno ispitivanje,

NA OSNOVU pravila 54, 75(F) i 92bis(D) i (E) Pravilnika,

OVIM NALAŽE da se transkripti i prateći dokazni predmeti uvrste u dokaze u skladu sa pravilom 92bis(D), pod uslovom da svedoci budu na raspolaganju za unakrsno ispitivanje od strane optuženog o svim aspektima svedočenja sadržanim u transkriptima i pratećim dokaznim predmetima.

Sačinjeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 27. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]