PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 31. marta 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE DA SE ODOBRE ZAŠTITNE MERE U VEZI SA SUĐENJEM ZA SVEDOKA B-1493, PODNESENOM S POVERLJIVIM I EX PARTE DODATKOM

Tužilaštvo:

g. Geoffrey Nice

Optuženi:

Slobodan Milošević

Amicus Curiae

g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO Poverljivom zahtevu optužbe da se odobre zaštitne mere u vezi sa suđenjem za svedoka B-1493, podnesenom sa poverljivim i ex parte dodatkom (u daljem tekstu: Zahtev), koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 20. marta 2003, tražeći dozvolu da tog svedoka pozove uz zaštitne mere,

IMAJUĆI U VIDU da su zaštitne mere za svedoka B-1493 kojeg treba pozvati, onako kako su obrazložene u Zahtevu i njegovom dodatku, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi dozvoli da pozove svedoka označenog kao B-1493,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima,

OVIM NALAŽE sledeće:

  1. svedočenje svedoka B-1493 obaviće se uz korišćenje uređaja za izobličenje slike lica i dalje će se koristiti pseudonim;

  2. javnost i mediji ne smeju fotografisati, snimati na video traku niti crtati zaštićenog svedoka za vreme boravka u prostorijama Međunarodnog suda;

  3. sva ročišta zakazana u svrhu razmatranja zaštitnih mera za zaštićenog svedoka održaće se na zatvorenoj sednici, a podaci o njima mogu se obelodaniti javnosti i medijima tek kada ih pregleda Tužilaštvo, uz konsultacije s Odeljenjem za žrtve i svedoke;

  4. po okončanju postupka, Sekretarijatu se mora vratiti celokupan materijal koji se odnosi na ovog zaštićenog svedoka;

  5. sve odredbe ove Odluke u podjednakoj meri važe za amici curiae.

  6. ime zaštićenog svedoka i drugi podaci koji ukazuju na njegov identitet, uključujući njegovo mesto boravka, ne smeju se obelodanjivati javnosti;

  7. ime, adresa i mesto boravka, kao i drugi podaci koji ukazuju na identitet zaštićenog svedoka, moraju se zapečatiti i ne smeju se uvrštavati ni u jedan javni dokument Međunarodnog suda;

  8. u onoj meri u kojoj postojeći javni dokumenti Međunarodnog suda sadrže ime, adresu i mesto boravka ovog zaštićenog svedoka, kao i druge podatke koji ukazuju na njegov identitet, takvi podaci moraju se brisati iz tih dokumenata; i

  9. dokumenti Međunarodnog suda koji ukazuju na identitet ovog zaštićenog svedoka ne smeju se obelodanjivati javnosti i medijima.

U smislu ove Odluke, pojam "javnost" se odnosi na, i obuhvata sva lica, vlade, organizacije, tela, klijente, udruženja i grupe, izuzev sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, Tužilaštva, optuženog i amici curiae. "Javnost" takođe uključuje, između ostalog, ali se ne ograničava na, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; te optužene i branioce u drugim predmetima i postupcima koji se vode na Međunarodnom sudu; kao i medije i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 31. marta 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]