PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 1. maja 2003.

TUŽILAC
protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA DALJU IZMENU SPISKA SVEDOKA I ZAŠTITNE MERE ZA SVEDOKE KOJI SU OSETLJIVI IZVOR INFORMACIJA


Tužilaštvo:
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi:
Slobodan Milošević

Amici curiae:
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO delimično poverljivom i ex parte “Novom okvirnom zahtevu optužbe za dozvolu da izmeni spisak svedoka i zatraži zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, koji je optužba podnela 11. aprila 2003. (u daljem tekstu: Zahtev),

IMAJUĆI U VIDU da se Zahtevom traži sledeće:

(a) da se na spisak svedoka optužbe koji treba da svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu doda šest svedoka, a da se sa tog spiska skine 20 svedoka;

(b) zaštitna mera odgođenog obelodanjivanja za jednog svedoka čija je bezbednost, kako se tvrdi, ugrožena; i

(c) interne zaštitne mere u sudnici koje bi se sastojale u izobličavanju slike lica i glasa za jednog drugog svedoka kome su upućene pretnje da ne svedoči o događajima kojima je prisustvovao,[1]

UZIMAJUĆI U OBZIR odluku Pretresnog veća koja je usledila nakon podnošenja pretpretresnog materijala optužbe za deo suđenja koji se odnosi na Hrvatsku i Bosnu, prema kojoj će Veće odobriti uvrštavanje u spis samo onog dodatnog materijala za koji optužba pokaže opravdan razlog,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR da Pretresno veće prihvata da predlog da šest dodatnih svedoka koje optužba namerava da doda na spisak svedoka, naročito imajući u vidu razloge bezbednosti koji se navode u ovom zahtevu, kao i činjenica da će drugih 20 svedoka biti skinuto sa tog spiska, ispunjavaju uslov po kojem treba da se pokaže opravdan razlog, jer je sa tim svedocima tek nedavno obavljen razgovor i oni su pristali da svedoče tek nedavno u odnosu na vreme podnošenja prvobitnog spiska svedoka,

IMAJUĆI U VIDU da se, u pogledu traženih zaštitnih mera, optužba poziva na pravila 69, 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

IMAJUĆI U VIDU poverljive i ex parte dodatke Zahtevu u kojima se iznosi karakter budućeg svedočenja navedenih svedoka i daju razlozi za traženje zaštitnih mera za dvojicu ovih svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće u Odluci od 13. marta 2003. i u svojim prethodnim odlukama detaljno navelo koje preduslove treba ispuniti da bi se odobrile konkretne tražene mere,[3] i da će te preduslove primeniti pri donošenju odluke o pravnom sredstvu koje se tim zahtevom traži,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće primenilo relevantne kriterijume i odlučilo da zaštitne mere u sudnici koje se traže za svedoka koji se pominje kao B-1455 treba odrediti i da takav nalog ne bi bio u suprotnosti sa pravima optuženog. Razlog tome je naročit bezbednosni rizik koji se vezuje za ovog svedoka i značaj koji se pripisuje njegovom budućem svedočenju,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da, kada je reč o delu zahteva koji se odnosi na jednog svedoka koji se pominje pod pseudonimom C-062[4] da optuženi i njegovi imenovani saradnici ne obelodanjuju materijal trećim stranama, osim u onoj meri u kojoj je to direktno i konkretno nužno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane (a kada je reč o amici curiae, u meri u kojoj je to potrebno za pružanje pomoći Pretresnom veću), kao i da pre toga pribave sporazum o neobelodanjivanju, Veće odobrava ovaj zahtev zato što se on odnosi na jednu posebnu i ograničenu kategoriju kojoj pripada ovaj svedok,[5]

NA OSNOVU PRAVILA 54, 69 i 75

OVIM ODOBRAVA ZAHTEV i NALAŽE kako sledi:

(1) šest svedoka navedenih u poverljivom Dodatku A Zahteva mogu se dodati na spisak svedoka;

(2) 20 svedoka navedenih u poverljivom Dodatku A Zahteva mogu se izbrisati sa spiska svedoka;

(3) kada je reč o zaštitnim merama odgođenog obelodanjivanja i sporazuma sa trećim stranama u vezi sa svedokom koji se pominje kao C-062 u poverljivom Dodatku A Zahteva

(a) neredigovane izjave svedoka i dokazni predmeti s njima u vezi obelodaniće se amici curiae najmanje 30 dana, a optuženom i njegovim imenovanim saradnicima najmanje 10 dana pre očekivanog svedočenja svedoka;

(b) optuženi i njegovi imenovani saradnici neće obelodanjivati izjave svedoka i dokazne predmete s njima u vezi trećim stranama, osim u onoj meri u kojoj je to direktno i konkretno neophodno za pripremu i izvođenje dokaza odbrane (ili, kada je reč o amici curiae, u meri u kojoj oni pomažu Pretresnom veću), i

(c) optuženi, njegovi imenovani saradnici i amici curiae pribaviće od trećih strana (onako kako im je pripremi optužba) sporazum o neobelodanjivanju kao preduslov za to da im se obelodane izjave svedoka i dokazni predmeti s njima u vezi; i

(4) za svedoka koji se u poverljivom Dodatku A Zahteva pominje kao B-1455 odobravaju se zaštitne mere pseudonima i izobličenja slike lica i glasa.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 1. maja 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Konkretna zaštita koja se traži navedena je na stranici 6 Zahteva.

[2] “Odluka po zahtevu Tužilaštva za saglasnost Pretresnog veća za izmenu rasporeda podnošenja podnesaka", 18. april 2002, str. 3

[3] Vidi “Odluku po zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 13. mart 2003. Vidi takođe sledeće odluke koje veće u toj Odluci navodi: za mere iz pravila 69, Tužilac protiv Miloševića, “Odluka po zahtevu optužbe za privremene zaštitne mere”, doneta 19. februara 2002. (u daljem tekstu: Prva odluka); “Odluka po zahtevu optužbe za zaštitne mere za žrtve i svedoke”, doneta 19. marta 2002. (u daljem tekstu: Druga odluka), te “Drugu odluku o zaštitnim merama za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 6. jun 2003. Za mere iz pravila 75, “Odluka po zahtevu tužioca za izricanje zaštitnih mera za svedoke za suđenje (Bosna)”, 30. jul 2002. Za pravilo 79, Tužilac protiv Miloševića, “Poverljiva odluka po zahtevu optužbe za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija koji treba da svedoče tokom faze ovog suđenja koja se odnosi na Hrvatsku”, 17. septembar 2002, par. 15.

[4] Ovaj svedok pominje se u Zahtevu različito, kao C-062 i C-063. Optužba bi trebalo da razjasni koji je tačan pseudonim ovog svedoka.

[5] Ovo odražava dosledan stav Veća po ovim pitanjima. Vidi, u ovom predmetu, “Odluku po zahtevu optužbe za izmenu liste svedoka i za odobravanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 13. mart 2003. i “Prvu odluku po zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji su osetljivi izvor informacija”, 3. maj 2002.