PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. maja 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO DVA ZAHTEVA OPTUŽBE ZA POTVRDU RADI ULAGANJA ŽALBE NA ODLUKU PRETRESNOG VEĆA


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO dva podneska naslovljena “Zahtev optužbe za potvrdu na osnovu pravila 73(B)”, od kojih je jedan podnet 22. aprila 2003, a drugi 23. aprila 2003. (u daljem tekstu: Zahtev), u kojima je optužba od Pretresnog veća zatražila da potvrdi postojanje izvesnih spornih pitanja povodom kojih optužba želi da uloži žalbu na osnovu pravila 73(B), kako sledi:

  1. u vezi sa “Odlukom po predlogu optužbe za formalno primanje na znanje činjenica o kojima je već presuđeno”, koju je Pretresno veće donelo 10. aprila 2003, optužba traži potvrdu na osnovu toga što smatra da će odluka Veća da formalno ne primi na znanje više od polovine činjenica o kojima je presuđeno, a koje je predložila optužba, u znatnoj meri ugroziti efikasno i ekspeditivno vođenje postupka; da formalno primanje na znanje činjenica koje je Veće odbacilo ne bi ugrozilo pravo optuženog na pravično suđenje; Pretresno veće I nedavno je izvelo drugačiji zaključak od onog do kojeg je došlo ovo Veće, te bi bilo korisno da ovo pitanje razreši Žalbeno veće; i

  2. u vezi sa “Odlukom po zahtevu optužbe za prihvatanje glavnih iskaza svedoka optužbe u pismenom obliku” koju je Pretresno veće donelo 16. aprila 2003, optužba traži potvrdu na osnovu toga što smatra da će odluka Veća da ne prihvati pismene izjave svedoka umesto usmenog iskaza na glavnom pretresu u znatnoj meri ugroziti efikasno i ekspeditivno vođenje postupka u ovom predmetu; da suprotno mišljenje sudije Kwona dovodi do neslaganja u stavovima koje je izrazilo Pretresno veće, te da bi se takvim postupkom znatno uštedelo na vremenu bez ugrožavanja prava optuženog na pravično suđenje,

RAZMOTRIVŠI tvrdnje optužbe iznete u Zahtevu,

IMAJUĆI U VIDU da pravilo 73(B) postavlja dva kriterijuma koje treba ispuniti da bi Pretresno veće na osnovu svog diskrecionog ovlašćenja dalo potvrdu za ulaganje interlokutorne žalbe na svoju odluku, i to: (1) da bi pitanje moglo u značajnoj meri uticati na pravično i ekspeditivno vođenje postupka ili ishod suđenja i (2) da bi promptno rešavanje tog pitanja, po mišljenju Pretresnog veća, suštinski pospešilo postupak, [1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da oba zahteva ispunjavaju kumulativne uslove iz pravila 73 (B),

NA OSNOVU pravila 73(B) Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM ODOBRAVA OBA ZAHTEVA ZA POTVRDU ZA ULAGANJE ŽALBE.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 6. maja 2003.
U Hagu,
Holandija
 
   
[pečat Međunarodnog suda]


[1] Vidi Tužilac protiv Brđanina i Talića, “Odluka po prijedlogu Radoslava Brđanina za izdavanje potvrde iz pravila 73(B) u vezi sa povjerljivom odlukom Vijeća po pravilu 70”, 23. maj 2002., u kojoj se navodi - kako ističe optužba u svom Zahtevu - da su ova dva uslova kumulativna i predstavljaju izuzetak od principa da na odluke po zahtevima nema interlokutorne žalbe.