PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 6. maja 2003.

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SUĐENJE ZA SVEDOKE KOJI SU NAVEDENI KAO B-1098, B-1237, B-1775 I B-1518


Tužilaštvo
gđa Carla Del Ponte
g. Geoffrey Nice
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amici curiae
g. Steven Kay, QC
g. Branislav Tapušković
g. Timothy L.H. McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom zahtevu optužbe za određivanje zaštitnih mera za suđenje za svedoke koji se ovde navode uz poverljivi i ex parte Prilog A” od 22. maja 2003, u kojem optužba traži:

a) da se svedocima navedenim kao B-1098, B-1237 i B-1775 odobre zaštitne mere daljeg korišćenja pseudonima, izobličenja slike lica i glasa i svedočenja na poluzatvorenoj sednici kako bi se zaštitio identitet svedoka; i

b) da se svedoku navedenom kao B-1518 odobri dalje korišćenje pseudonima i svedočenje na zatvorenoj sednici,

IMAJUĆI U VIDU obrazloženja koja je optužba navela u poverljivom i ex parte Prilogu A Zahteva za konkretne zaštitne mere koje se traže za svakog svedoka,

UZIMAJUĆI U OBZIR činjenicu da Pretresno veće mora da utvrdi ima li pravnog osnova za odobravanje zaštitnih mera za suđenje u skladu sa pravilima 75 i 79, kao i to da li je optužba uverila Veće da su, u pogledu svakog svedoka, tražene odgovarajuće mere,

UZIMAJUĆI U OBZIR ranije odluke Veća u ovom predmetu u kojima su navedeni konkretni zahtevi za utvrđivanje takvog pravnog osnova, [1]

UZIMAJUĆI U OBZIR da je Pretresno veće uvereno da je, u slučaju svedoka B-1098, B-1237 i B-1775, optužba ustanovila da bi ti svedoci i/ili članovi njihovih porodica bili izloženi stvarnom riziku ukoliko bi se saznalo da su svedočili,

UZIMAJUĆI, DALJE, U OBZIR da je Pretresno veće uvereno da je, u slučaju svedoka B-1518, optužba pokazala da posebne okolnosti u kojima se ovaj svedok nalazi opravdavaju izuzetne zaštitne mere svedočenja na zatvorenoj sednici, [2]

SMATRAJUĆI da se pravo optuženog na pravično suđenje ne narušava odobravanjem traženih zaštitnih mera,

NA OSNOVU PRAVILA 75 I 79 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda

OVIM PRIHVATA ZAHTEV I NALAŽE SLEDEĆE:

(1) svedoci koji su u Zahtevu navedeni kao B-1098, B-1237 i B-1775 treba i dalje da se navode pod pseudonimima koji su im dodeljeni i dozvoljava im se da svedoče uz izobličenje slike lica i glasa; i

(2) svedok koji je u Zahtevu naveden kao B-1518 treba i dalje da se navodi pod pseudonimom koji mu je dodeljen i dozvoljava mu se da svedoči na zatvorenoj sednici.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je merodavan engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 6. maja 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]


[1] Na primer, vidi “Odluku po zahtevu tužioca za izricanje zaštitnih mera za svedoke za suđenje (Bosna)”, 30. jul 2002.

[2] U tom pogledu, upućuje se na poverljivu “Odluku po zahtevu optužbe za izricanje zaštitnih mera za svedoke koji su osetljiv izvor informacija u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku”, 17. septembar 2002, par. 15.