PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 5. juna 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA

 

POVERLJIVO

 


DELIMIČNA ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA IZDAVANJE NALOGA NA OSNOVU PRAVILA 54 bis PROTIV SRBIJE I CRNE GORE


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome
Amici curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack
   
Optuženi:
Slobodan Milošević
 

Vlada Srbije i Crne Gore

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Zahtevu optužbe za nalog na osnovu pravila 54 bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć” koji je Tužilaštvo podnelo 13. decembra 2002. godine (u daljem tekstu: Zahtev),

IMAJUĆI U VIDU naknadne podneske Tužilaštva i Srbije i Crne Gore u vezi s ovim Zahtevom, uključujući “Dodatne informacije uz odgovor Tužilaštva na podnesak Srbije i Crne Gore od 6. maja 2003. godine u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć” koje je Tužilaštvo danas podnelo,

IMAJUĆI, DALJE, U VIDU argumente koje su strane u postupku 10. marta 2003. godine i 3. juna 2003. godine usmeno iznele pred Pretresnim većem,

UZEVŠI U OBZIR da je Srbija i Crna Gora Tužilaštvu dostavila neke zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane navedene u “Spisku prioritetnih dokumenata koji se traže od Srbije i Crne Gore u predmetu protiv Slobodana Miloševića” (pomenute u podnescima) pod tačkom 8 (ili u Zahtevima za pomoć br. 117 i 219),

UZEVŠI U OBZIR zahtev Tužilaštva da Srbija i Crna Gora hitno dostavi stenografske beleške sa tih sednica (navedene pod tačkom 9 Spiska prioritetnih dokumenata) za koje Pretresno veće drži da su sastavni deo već dostavljenih beležaka sa sednica,

UZEVŠI U OBZIR da Zahtev Tužilaštva ispunjava uslov iz pravila 54 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i da Srbija i Crna Gora nije dala nikakav prihvatljiv razlog zbog čega do današnjeg dana nije dostavila taj materijal,

IMAJUĆI U VIDU da je ovo delimična Odluka po Zahtevu Tužilaštva i da Pretresno veće ostaje upućeno u postupanje po preostalom delu Zahteva,

NA OSNOVU člana 29 Statuta i pravila 54 bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori da, u roku od mesec dana od datuma izdavanja ovog Naloga, dostavi stenografske beleške sa sednica Vrhovnog saveta odbrane navedene na Spisku prioritetnih dokumenata (kao gore) pod tačkom 9 (ili u Zahtevima za pomoć br. 117 i 219 kao što je opisano).

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, a merodavan je engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući sudija
Dana 5. juna 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]