PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 11. juna 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA PO POVERLJIVOM ZAHTEVU OPTUŽBE ZA ODREĐIVANJE ZAŠTITNIH MERA ZA SUĐENJE ZA SVEDOKA KOJI SE OVDE NAVODI UZ POVERLJIVI I EX PARTE PRILOG A


Tužilaštvo
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi
Slobodan Milošević

Amicus curiae
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Timothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom zahtevu optužbe za oderđivanje zaštitnih mera za suđenje za svedoka koji se ovde navodi uz poverljivi i ex parte Prilog A” (u daljem tekstu: Zahtev) koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnela 5. juna 2003. i u kojem traži da joj se odobri da svedoka B-1047 pozove da svedoči uz zaštitne mere,

IMAJUĆI U VIDU da su tražene zaštitne mere kako bi se pozvao svedok B-1047, kao što je navedeno u Zahtevu i Prilogu, razumne te da treba da se odobre,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da se optužbi odobri da pozove svedoka koji ima pseudonim B-1047,

NA OSNOVU pravila 75 Pravilnika o postupku i dokazima ovog Međunarodnog suda (u daljem tekstu: Pravilnik),

OVIM NALAŽE kako sledi:

(1) svedok B-1047 će svedočiti uz izobličenje slike i dalje korišćenje pseudonima;

(2) javnost i sredstva javnog informisanja ne smeju da fotografišu, snimaju video-kamerom ili crtaju zaštićenog svedoka dok se nalazi u prostorijama ovog Međunarodnog suda;

(3) svi pretresi na kojima će raspravljati o zaštitnim merama za zaštićenog svedoka biće održani na zatvorenim sednicama, a biće obelodanjeni javnosti i sredstvima javnog informisanja tek nakon što ih optužba pregleda, uz konsultacije sa Službom za žrtve i svedoke;

(4) po završetku postupka sav materijal u vezi sa zaštićenim svedokom biće vraćen Sekretarijatu suda;

(5) sve odredbe ove odluke odnose se podjednako i na amici curiae;

(6) ime i ostali podaci pomoću kojih se može otkriti identitet zaštićenog svedoka, uključujući njegovo prebivalište, neće se obelodanjivati javnosti;

(7) ukoliko tokom svedočenja bude potrebno da se daju informacije putem kojih bi se mogao otkriti identitet ili prebivalište zaštićenog svedoka ili članova njegove porodice, za taj deo svedočenja će se, na osnovu pravila 79, odobriti poluzatvorena sednica;

(8) ime, adresa, prebivalište i podaci kojima se može otkriti identitet zaštićenog svedoka biće zapečaćeni i neće se uvrštavati u javne spise ovog Međunarodnog suda;

(9) ime, adresa, prebivalište ili drugi podaci pomoću kojih se može otkriti identitet zaštićenog svedoka biće izbrisani u meri u kojoj postoje u postojećim javnim dokumentima ovog Međunarodnog suda; i

(10) dokumenti ovog Međunarodnog suda kojima se otkriva identitet zaštićenog svedoka ne smeju se obelodanjivati javnosti ili sredstvima javnog informisanja.

Za svrhu ove odluke pod pojmom “javnost” podrazumevaju se sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijenti, udruženja i grupe, s izuzetkom sudija ovog Međunarodnog suda, službenika Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Pojam “javnost” konkretno i bez ograničenja uključuje i porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce iz drugih predmeta ili postupaka pred ovim Međunarodnim sudom; sredstva javnog informisanja; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se merodavnim smatra engleski tekst.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
   
Dana 11. juna 2003.
U Hagu,
Holandija
[pečat Međunarodnog suda]