PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Nalog od: 12. juna 2003

TUŽILAC
protiv
SLOBODANA MILOŠEVIĆA


POVERLJIVO
DRUGA ODLUKA PO ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA IZDAVANJE NALOGA NA OSNOVU PRAVILA 54 bis PROTIV SRBIJE I CRNE GORE

Tužilaštvo:

Amici curiae:

g. Geoffrey Nice

g. Steven Kay

gđa Hildergaard Uertz-Retzlaff

g. Branislav Tapušković

g. Dermot Groome

g. Timothy McCormack

   

Optuženi:

 

Slobodan Milošević

 
   

Vlada Srbije i Crne Gore

 

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI po “Zahtevu optužbe za nalog na osnovu pravila 54 bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć” (u daljem tekstu: Zahtev), koji je 13. decembra 2002. podnelo Tužilaštvo,

IMAJUĆI U VIDU podneske strana u postupku koji su usledili, argumente iznete na usmenim ročištima pred Pretresnim većem održanim 10. marta 2003. i 3. juna 2003, kao i proceduralne naloge koje je izdalo Pretresno veće,[1]

IMAJUĆI U VIDU “Delimičnu odluku po zahtevu Tužilaštva za izdavanje naloga na osnovu pravila 54 bis protiv Srbije i Crne Gore”, koju je Pretresno veće donelo 5. juna 2003,

IMAJUĆI U VIDU da se ova Odluka odnosi na preostale zahteve Tužilaštva za pomoć koji su uvršteni u “Spisak prioritetnih dokumenata zatraženih od Srbije i Crne Gore za predmet protiv Slobodana Miloševića”,[2]

UZIMAJUĆI U OBZIR odredbe pravila 54 bis Pravilnika o postupku i dokazima (u daljem tekstu: Pravilnik) i praksu Međunarodnog suda u vezi s obavezama država da pruže pomoć,[3]

IMAJUĆI U VIDU da će u vezi sa zahtevom optužbe za pristup arhivama biti izdat dalji nalog,

NA OSNOVU člana 29 Statuta Međunarodnog suda i pravila 54 bis Pravilnika,

OVIM NALAŽE stranama u postupku da preduzmu radnje koje se navode u Dodatku A ove Odluke.

Sastavljeno na engleskom i francuskom, pri čemu je engleski tekst merodavan.

 

  ___________
Richard May,
predsedavajući
Dana 12. juna 2003.
U Hagu,
Holandija
 
  [pečat Međunarodnog suda]

Dodatak A

Nalog br.

Tačka br. sa odgovarajućim brojem zahteva za pomoć

Odluka Pretresnog veća

Nalog

br. 1

Tačka 8: zahtevi za pomoć br.117; 219

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga dostavi Tužilaštvu zapisnike sa sednica Vrhovnog saveta odbrane održanih: (1) od 12. marta 1993. do 28. oktobra 1997. i (2) od 23. marta 1999. do 5. oktobra 2000.

Nalog br. 2

Tačka 12: Zahtev za pomoć br. 117

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga dostavi Tužilaštvu: (1) plan odbrane Savezne Republike Jugoslavije i (2) odluku Vrhovnog saveta odbrane kojom se odobrava plan odbrane Savezne Republike Jugoslavije.

Nalog br. 3

Tačka 4(a): Zahtev za pomoć br. 79

Tačka 5: Zahtev za pomoć br. 79

Tačke 121-125: Zahtev za pomoć br. 291, 1a-e

Tačka 134: Zahtev za pomoć br. 291, 9

Tačka 136a: Zahtev za pomoć br. 291, 11-15

Tačke 163-165: Zahtev za pomoć br. 85

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga dostavi Tužilaštvu traženu dokumentaciju.

Nalog br. 4

Tačka 79: Zahtev za pomoć br. 219, 18

Tačka 87: Zahtev za pomoć br. 219, 22

Tačka 99: Zahtev za pomoć br. 219, 32

Tačke 137-139: Zahtev za pomoć br. 309(1-3)

Tačka 146: Zahtev za pomoć br. 309(10)

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori (1) da nastavi s obradom ovih zahteva za pomoć i (2) da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga dostavi Tužilaštvu traženu dokumentaciju.

Nalog br. 5

Tačke 17-18: Zahtev za pomoć br. 119A

Tačke 43-46: Zahtev za pomoć br. 175

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori (1) da nastavi da traži preostalu traženu dokumentaciju i (2) da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga dostavi Tužilaštvu preostalu traženu dokumentaciju.

Nalog br. 6

Tačka 71: Zahtev za pomoć br. 219, 7

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori (1) da obavesti Tužilaštvo da li traženi dokument postoji i (2) ukoliko taj dokument postoji, da gadostavi Tužilaštvu u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga.

Nalog br. 7

Tačka 47: Zahtevi za pomoć br. 203; 279

Pretresno veće ovim NALAŽE Tužilaštvu da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga obavesti Pretresno veće o tome koji dokumenti još nisu dostavljeni.

Nalog br. 8

Tačke 13-16: Zahtev za pomoć br. 118

Pretresno veće ovim NALAŽE Tužilaštvu da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga obavesti Pretresno veće, u svetlu odgovora Srbije i Crne Gore da nije postojao nikakav državni organ pod nazivom “Vrhovna komanda”, o sledećem: (1) kako Tužilaštvo shvata pojam “vrhovne komande” i (2) na koje se dokaze oslonilo da bi pokazalo postojanje “Vrhovne komande”.

Nalog br. 9

Tačke 19-23: Zahtev za pomoć br. 119B-C

Pretresno veće ovim NALAŽE Tužilaštvu da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga (1) obavesti Pretresno veće, u svetlu odgovora Srbije i Crne Gore da nije postojao nikakav državni organ pod nazivom “Vrhovna komanda”, o sledećem: (a) kako Tužilaštvo shvata pojam “vrhovne komande” i (b) na koje se dokaze oslonilo da bi pokazalo postojanje “Vrhovne komande”; (2) dostavi dalju specifikaciju dokumentacije koja se traži od Srbije i Crne Gore; i (3) preduzme razumne mere da obezbedi pomoć Srbije i Crne Gore.

Nalog br. 10

Tačke 128-132: Zahtev za pomoć br. 291, 3-7

Pretresno veće ovim NALAŽE (1) Tužilaštvu da u roku od mesec dana od dana izdavanja ovog Naloga dostavi dalju specifikaciju dokumentacije koja se traži od Srbije i Crne Gore; (2) Srbiji i Crnoj Gori da (a) nastavi saradnju sa Tužilaštvom u vezi sa ovim zahtevima za pomoć, te (b) dostavi traženu dokumentaciju u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga.

Nalog br. 11

Tačka 70: Zahtev za pomoć br. 219, 6

Tačka 95: Zahtev za pomoć br. 219, 27

Tačka 98: Zahtev za pomoć br. 219, 31

Tačke 100-120: Zahtevi za pomoć br. 219, 33-39; 229

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga podnese izveštaj Pretresnom veću u kojem će detaljno navesti koje mere je preduzela kako bi pronašla traženu dokumentaciju.

Nalog br. 12

Tačke 24-42: Zahtevi za pomoć br. 174; 174A

Tačke 50-69: Zahtev za pomoć br. 219, 4-5

Tačke 75-77: Zahtev za pomoć br. 219, 11-13

Tačka 84: Zahtev za pomoć br. 219, 21

Tačke 88-89: Zahtev za pomoć br. 219, 23

Pretresno veće ovim NALAŽE Srbiji i Crnoj Gori da u roku od dva meseca od dana izdavanja ovog Naloga podnese izveštaj Pretresnom veću u kome će dalje navesti koje mere je preduzela kako bi pronašla traženu dokumentaciju, uključujući, između ostalog, informacije koje navode na zaključak da je tražena dokumentacija stvarno ili možda uništena od strane NATO-a.

Nalog br. 13

Tačke 1-3: Zahtevi za pomoć br. 79; 241; 241A-B

Tačke 10-11: Zahtev za pomoć br. 117

Tačke 48-49: Zahtevi za pomoć br. 203; 219, 2

Tačke 140-145: Zahtev za pomoć br. 309(4-9)

Pretresno veće ovim ODBIJA zahtev optužbe za izdavanje obavezujućeg naloga zato što je zahtev za pomoć previše uopšten i preterano opterećujući.

Nalog br. 14

Tačke 85-86: Zahtev za pomoć br. 219, 21

Pretresno veće ovim ODBIJA zahtev optužbe za izdavanje obavezujućeg naloga zato što bi optužba trebalo da pokuša da pribavi traženu dokumentaciju od Bosne i Hercegovine (Republike Srpske) umesto od Srbije i Crne Gore.[1] "Nalog o rasporedu za pretres po zahtevu optužbe za izdavanje obavezujućeg naloga" od 10. januara 2003; "Pismeni odgovor Srbije i Crne Gore na 'Zahtev optužbe za nalog na osnovu pravila 54 bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć'” od 7. februara 2003; "Zahtev optužbe za dozvolu za podnošenje replike u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć", od 14. februara 2003; "Nalog po molbi optužbe za odobrenje da dostavi repliku" od 19. februara 2003; "Replika optužbe na pismeni odgovor Srbije i Crne Gore na zahtev optužbe na osnovu pravila 54 bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć" od 27. februara 2003; "Podnesak Srbije i Crne Gore u skladu sa nalogom koji je Veće izdalo na usmenoj raspravi održanoj 10. marta 2003. u vezi sa 'Zahtevom optužbe za nalog na osnovu pravila 54 bis kojim se Saveznoj Republici Jugoslaviji nalaže da odgovori na nerešene zahteve za pomoć'” od 6. maja 2003; "Odgovor Tužilaštva na podnesak Srbije i Crne Gore u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć od 6. maja 2003," od 20. maja 2003; "Poverljiva dopunska informacija uz odgovor optužbe na podnesak Srbije i Crne Gore od 6. maja 2003. u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć," od 5. juna 2003.

[2] "Dodatak A odgovoru Tužilaštva na podnesak Srbije i Crne Gore u vezi sa nerešenim zahtevima za pomoć od 6. maja 2003." od 20. maja 2003. U Dodatku A ove Odluke, Pretresno veće je izostavilo zahteve za pomoć za koje optužba nije predložila da se i{ta preduzme ili povodom kojih nalog inače nije neophodan: Tačka 4: Zahtev za pomoć br. 79; Tačke 6-7: Zahtevi za pomoć br. 79, 110; Tačke 72-74: Zahtev za pomoć br. 219, 8-9; Tačka 78: Zahtev za pomoć br. 219, 15; Tačke 80-83: Zahtev za pomoć br. 219, 6, 19-20; Tačke 90-94: Zahtevi za pomoć br. 219, 219, 24-26; Tačke 96-97: Zahtevi za pomoć br. 219, 29, 30; Tačke 126-127: Zahtevi za pomoć br. 291, 291, 2; Tačka 133: Zahtev za pomoć br. 291, 8; Tačke 135-136: Zahtevi za pomoć br. 291, 291, 10; Tačke147-162: Zahtevi za pomoć br. 325, 336, 338, 349.

[3] Vidi Tužilac protiv Tihomira Bla{ki}a, "Odluka po zahtjevu Republike Hrvatske za preispitivanje odluke Raspravnog vijeća II od 18. srpnja 1997", Žalbeno veće, predmet br. IT-95-14-A R108 bis (29 oktobar 1997), 32 (u kojem se navodi da je u svakom zahtevu za izdavanje naloga za dostavu dokumenata na osnovu člana 29, 2 Statuta potrebno da se navedu konkretni dokumenti a ne šire kategorije, da se ukratko obrazloži zašto se ti dokumenti smatraju relevantnim za suđenje, da zahtev ne bude preterano opterećujući, te da se dotičnoj državi ostavi dovoljno vremena da udovolji zahtevu).