PRED PRETRESNIM VEĆEM

U sastavu:

sudija Richard May, predsedavajući
sudija Patrick Robinson
sudija O-Gon Kwon

Sekretar: g. Hans Holthuis

Odluka od: 30. juna 2003.

TUŽILAC

protiv

SLOBODANA MILOŠEVIĆA


ODLUKA O POVERLJIVOM I EX PARTE ZAHTEVU TUŽILAŠTVA ZA ZAŠTITNE MERE ZA SVEDOKE KOJI SVEDOČE U DELU SUĐENJA KOJI SE ODNOSI NA HRVATSKU


Tužilaštvo:
g. Geoffrey Nice
gđa Hildegard Uertz-Retzlaff
g. Dermot Groome

Optuženi:
g. Slobodan Milošević

Amicus curiae:
g. Steven Kay
g. Branislav Tapušković
g. Thimothy McCormack

OVO PRETRESNO VEĆE Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (u daljem tekstu: Međunarodni sud),

REŠAVAJUĆI PO “Poverljivom i ex parte zahtevu Tužilaštva za zaštitne mere za svedoke koji svedoče u delu suđenja koji se odnosi na Hrvatsku”, koji je Tužilaštvo (u daljem tekstu: optužba) podnelo 26. juna 2003. godine (u daljem tekstu: Zahtev) i kojim traži dozvolu da svedoke C-006 i C-1126 (u daljem tekstu: zaštićeni svedoci) pozove da svedoče uz zaštitne mere,

IMAJUĆI U VIDU da su zatražene zaštitne mere za zaštićene svedoke koji će biti pozvani da svedoče, kako je navedeno u Zahtevu, razumne i da ih treba odobriti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se Pretresno veće uverilo da je u interesu pravde da optužbi dozvoli da pozove ove zaštićene svedoke,

NA OSNOVU pravila 69, 75 i 79 Pravilnika o postupku i dokazima Međunarodnog suda,

OVIM NALAŽE sledeće:

(1) svedok optužbe C-006 će svedočiti uz izobličenje slike lica i dalju upotrebu pseudonima;

(2) svedok optužbe C-1126 će svedočiti uz izobličenje glasa i slike lica, i dalju upotrebu pseudonima;

(3) javnost i mediji ne smeju fotografisati, praviti video snimke ili crtati zaštićenog svedoka dok se on nalazi u zgradi Međunarodnog suda;

(4) sve rasprave na kojima se razmatra pitanje zaštitnih mera za zaštićene svedoke održaće se na zatvorenoj sednici i biće obelodanjene javnosti i medijima tek pošto ih pregleda optužba, posavetovavši se sa Službom za žrtve i svedoke;

(5) sav materijal koji se tiče zaštićenih svedoka biće vraćen Sekretarijatu nakon završetka ovog postupka;

(6) sve odredbe ove Odluke jednako se odnose i na amici curiae;

(7) imena i drugi podaci koji ukazuju na identitet zaštićenih svedoka, uključujući i njihovo mesto boravka, neće se obelodanjivati javnosti;

(8) ako bi u toku svedočenja bilo neophodno da svedoci pruže informacije koje bi mogle da ukažu na mesto boravka ili identitet zaštićenih svedoka ili članova njihove porodice, za te delove njihovog svedočenja odobriće se poluzatvorene sednice;

(9) ime, adresa, mesto boravka i podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenih svedoka biće zapečaćeni i neće biti sadržani ni u jednom javnom spisu Međunarodnog suda;

(10) u meri u kojoj su ime, adresa, mesto boravka i drugi podaci pomoću kojih se može utvrditi identitet zaštićenih svedoka sadržani u postojećim javnim dokumentima Međunarodnog suda, te informacije će se izbrisati iz tih dokumenata; i

(11) dokumenti Međunarodnog suda koji otkrivaju identitet zaštićenih svedoka neće se obelodanjivati javnosti ili medijima.

Za svrhe ove odluke, reč “javnost” označava i obuhvata sve osobe, vlade, organizacije, pravna lica, klijente, udruženja i grupe, osim sudija Međunarodnog suda, osoblja Sekretarijata, tužioca, optuženog i amici curiae. Reč “javnost” takođe obuhvata, bez ograničenja, porodicu, prijatelje i saradnike optuženog; optužene i branioce u drugim predmetima ili postupcima pred Međunarodnim sudom; medije; i novinare.

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu se tekst na engleskom smatra merodavnim.

  /potpis na originalu/
Richard May,
predsedavajući
Dana 30. juna 2003. godine
U Hagu,
Holandija
 
   

[pečat Međunarodnog suda]